GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204016022018 Tüketici Davranışları ve Tüketim Kültürü Teorileri Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


• Tüketici davranışı kavramı ve teorilerine yönelik bir anlayış kazanmak • Tüketici davranışı kavramlarını tüketicilerin gerçek yaşamdaki durumlarına uygulamak • Tüketici bölümü, talebi ve pazar potansiyeline yönelik araştırma ve analiz yeteneklerini geliştirmek • Stratejik karar vermeyi geliştirmek için tüketici davranışı bilgisini değerlendirmek • Ayrıca bu ders, tüketim kültürü alanında yapılmış en önemli araştırmaların genel tanımını yapmaktadır. Tüketim Kültürü Teorisi araştırmalarının öğretileri tüketici kimlik projeleri, pazar yeri kültürleri, tüketimin sosyo-tarihsel gelişimi, pazaryeri ideolojileri gibi konulara yönelmektedir. Bu derste farklı disiplin ve teoriler kullanılarak tüketici eylemleri, pazaryeri ve kültürel anlamlar arasındaki dinamik ilişki ortaya konulmaktadır.


Prof. Dr. G. Nazan Günay


1 Mevcutdurumlaraltındadavranışsalbakışaçısıışığındapazarlamafaaliyetlerinianalizedebilmek
2 Pazarlamagörevleriveonlarıntüketicidavranışlarıylailişkisinikapsayantemelfonksiyonlarıdeğerlendirmek.
3 Firmalarınkarşılaştığıpazarlamavetüketicidavranışısorunlarınayönelikfarkındalıkkazanmak
4 Günümüz tüketim kültürü kavramına ve trendlerine yönelik tam bir kültürel ve tarihsel anlayış geliştirebilmek
5 Okumaları eleştirel bir şekilde analiz edebilmek
6 Günümüz tüketim kültüründeki yeni gelişme ve trendlere yönelik yeni fikirler geliştirebilmek


Yok


Yok


Pazarlamada tüketici davranışlarının rolü, tüketici-pazarlama ilişkileri, pazarlama etkinliği açısından tüketici davranışları, tüketici davranışlarının temelleri ve etkileyen faktörler, satın alma kararında tüketici davranışları ve tüketici davranışları modelleri, tüketici davranış araştırması ve tüketicilik bu dersin temel konularını oluşturmaktadır. Ayrıca, bu derste tüketimin sosyal yaşamın temel şekli olduğunun önemi işlenecek, günümüz tüketim toplumunun tarihsel gelişimi ve doğası analiz edilecek ve modern toplumdaki çeşitli tüketim şekillerinin onları düzenleyen sosyal güçlere dayanarak tartışılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tüketici Davranışı Dersine Giriş
2 Tüketici Davranışı: İhtiyaç ve Güçlükleri Karşılamak
3 Tüketici Araştırma Süreci
4 Pazar Bölümlemesi ve Stratejik Hedefleme
5 Tüketici Motivasyon ve Kişiliği
6 Tüketici Algılaması ve Öğrenme
7 Tüketici Tutumunun Şekillenmesi ve Değiştirilmesi
8 Ara Sınav
9 Tüketim Kültürü Teorisine Giriş
10 Tüketim ve Tüketim Teorileri
11 Modernite, Hiper-Modernite ve Tüketim
12 Postmodernite ve Geç, Çoğul Modernlikler
13 Tüketim Kültürünün Tarihsel Gelişimi
14 Tartışma Oturumu
15 Sunumlar
16 Final Sınavı

• Solomon M., Banossy G., Asegaard S., Consumer Behaviour:AEuropenPerspective, PrenticeHall • Schiffman, Leon G andKanuk, LeslieLazar, Consumer Behavior,7. Edition, PrenticeHall • Mowen, John C. andMinor, Michael, Consumer Behavior, 5. Edition, PrenticeHall • Arnould, Eric J. &Craig J. Thompson (2005).Consumer CultureTheory (CCT): TwentyYears of Research, Journal of Consumer Research, 31(4), 868-882. • Joseph Turow&MatthewMcallister (eds). TheAdvertisingand Consumer Culture Reader, New York andLondon: Routledge, (2009) • Don Slater, Consumer CultureandModernity, London, Sage, (1997) • Grant McCracken, CultureandConsumption, First MidlandBook, America, (1988) • AntonyGiddens, Modernityand Self-Identity: Self andSociety in theLate Modern Age, Stanford UniversityPress, (1991)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 2 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 3 60
Okuma 13 2 26
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek