GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305036122019 Spor İşletmelerin de Marka Stratejileri ve Reklam Kampanyaları Seçmeli Ders Grubu 1 1 10,00

DoktoraBu dersin amacı öğrencilerin; spor yönetiminde markalaşma ve marka yönetiminin tanımlanmasını, stratejik marka yönetiminin basamaklarını ve türlerini kavramasını, reklam kampanya planı sürecinin basamaklarının tanımlanarak marka temelli uygulamaların örneklerle stratejik bakış açısından ilişkilendirilerek yapılandırılmasının örneklerle açıklanması ile sürecin çalışma mantığının kavranması paralelinde bir reklam kampanya planı tasarlamasını sağlamaktır.


Prof.Dr. F.Belma GÜNERİ FIRLAR


1 1. Reklam kampanya planlama süreci basamaklarını tanımlayarak aralarındaki ilişki dizgesini yapılandırabilme
2 2. Marka, marka stratejileri ve reklam kampanyaları ile markalaşma sürecini tanımlama
3 Reklam kampanya planlama süreci bileşenlerini marka ve stratejik planlama esasları itibarıyla değerlendirme
4 . Marka temelinde reklam kampanya planı tasarlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


* Pazarlama, reklam ve marka kavramlarının tanımı ve tarihsel gelişimi. * Marka stratejilerinin tanımlanması ve reklam kampanya stratejileri ile eşleştirilerek açıklanması * Reklam kampanya planlama sürecinin basamaklarının tanımlanarak açıklanması * Başarılı spor markaları yaratımında strateji ve planlamanın öneminin reklam bağlamında açıklanması * Stratejik marka yönetimi ve spor markaları temelinde bir reklam kampanya planı hazırlanarak teori ile pratiğin birleştirilmesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Marka ve reklam kavramlarının tanımlanması. Kavramların tarihsel süreçte geçirdiği aşamalar ve kazandığı yeni boyutun spor yönetimi itibarıyla kavranması.
2 Markalama yönetimi ve marka stratejisi kavramının tanımlanması ve türlerinin kavranması
3 Marka Kimliği ve kişiliğinin tanımlanması, bileşenlerinin açıklanması
4 Marka konumlandırma kavramının tanımlanarak bileşenlerinin açıklanması
5 Farkındalık kavramının tanımlanarak marka farkındalığı ve yaratım sürecinin kavranmasının sağlanması
6 Algılanan kalite kavramının tanımlanarak markanın algılanan kalitesi ve algı yaratma sürecinin kavranmasının sağlanması
7 Sadakat ve çağrışım kavramlarının tanımlanarak marka yönetimi bağlamında açıklanması
8 Ara Sınav (Vize)
9 Reklam kavramı ve bileşenlerinin tanımlanması
10 Reklam stratejileri bağlamında marka ilişkisinin açıklanması
11 Reklam kampanya kıstaslarının tanımlanması, açıklanması ve marka stratejileri bağlamında tartışılması
12 Hedef kitlenin tanımlanması ve hedeflerin belirlenmesine ilişkin süreçlerin aktarılarak spor işletmelerinde marka yönetimi açısından öneminin tartışılması
13 Spor işletmelerinde iletişim ve markanın boyutlarının değerlendirilmesi
14 Spor işletmelerinde iletişim ve reklamın boyutlarının değerlendirilmesi
15 Spor işletmelerinde pazarlama, reklam ve marka çalışmalarına ilişkin kavramsal çerçevenin oluşturulması
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: *Fırlar Güneri, F. Belma. Reklama Rota Çizmek, Nobel Y.D., İstanbul, 2008 *Taşkın, Çağatan, Marka ve Marka Stratejileri, Dora Yayıncılık, 2018 *Candemir,Aykan; Stratejik Marka Yönetimi, Nobel Akademi, 2016 *Batı, Uğur; Marka Yönetimi, Alfa Yayınları, 2018 *Argan, Metin, Basım, Nejat; Spor Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2015 Yardımcı Kaynaklar: *Butterfield L., Reklamda Mükemmele Ulaşmak, Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul, 2001 *Aksoy, Atilla; Yeni Reklamcılık, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Örnek Vaka İncelemesi 4 20 80
Proje Hazırlama 4 20 80
Proje Sunma 4 20 80
Okuma 3 20 60
Toplam İş Yükü (saat) 300

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek