GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305036192019 Spor Organizasyonlarında İletişim Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 1 1 10,00

DoktoraBu dersin amacı, medya ve iletişim yönetimi kavramlarını ayrıntılı bir şekilde incelemektir. Ders kapsamında yeni dünya düzeninin kökeninde yer alan ve çağcıl kültürün oluşumunda etkili bir rol oynayan iletişim kavramı ile iletişim araçları ayrıntılı bir şekilde konu edilmektedir. Bu bağlamda sosyolojik bakış açısı kullanılarak çağcıl bireye ve topluma yönelik çözümlemelerde bulunulmakta, spor organizasyonlarında iletişim yönetimine ilişkin bir yol haritası oluşturulmaktadır.


Prof. Dr. Emet GÜREL


1 1. İletişim kavramına ve iletişim araçlarına ilişkin bilgi sahibi olma ve sorgulayıcı bakış açısı geliştirme
2 2. Toplum ve toplumbilimle ilgili temel kavramlarla ilgili bilgi sahibi olma
3 3. Kültür, kültür analizi ve sosyolojik bakış açısı ile ilgili farkındalık geliştirme ve bilgi sahibi olma
4 4. Çağcıl kültüre ilişkin eleştirel bakış ve düşünce pratiği geliştirme

Birinci Öğretim


YOK


YOK


* İletişim Kavramı, Süreci ve Öğeleri * Medya ve Medya ile İlgili Kavramlar * Toplum, Toplumbilim ve Kültür * Yeni Dünya Düzeninde Medya ve Kültür * Spor Organizasyonlarında Medya ve İletişim Yönetimi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse İlişkin Ön Bilgilerin Verilmesi: Kapsam, İşleniş ve Gereklilikler...
2 İletişimle İlgili Temel Kavramlar İletişim Kavramı, İletişim Süreci, İletişim Sürecinin Öğeleri, İletişim Türleri...
3 Kitle İletişim Araçları ve Kitle İletişim Teknikleri Kitle İletişim Araçları, Kitle İletişim Araçları ile Bağlantılı Temel Kavramlar ve Kitle İletişim Teknikleri...
4 Röntgenci Haz ve Gösteri Toplumu Skopik Güdü, Kitle İletişim Araçları ve Röntgenci Haz; Yeni İletişim Teknolojileri, Röntgencilik ve Topluma Yansımaları, Guy Debord, Gösteri Toplumu ve Kitle İletişim Araçları...
5 Simülasyon Kuramı ve Kitle İletişim Araçları İle Yansıtılan Gerçekler Jean Baudrillard, Simülasyon Kuramı, Kitle İletişim Araçları ve Gerçek...
6 Toplumbilimle İlgili Temel Kavramlar Toplum, Toplumsal Yapı, Toplumsal Tabakalaşma, Toplumsal Kontrol ve Sosyalizasyon, Kültür
7 Kültür ve Kültürel Çeşitlilik Kültür, Kültürel Evrensellik, Kültürrel Çeşitliliğe İlişkin Kavramlar: Folk Kültür, Kitle Kültürü, Popüler Kültür, Yüksek Kültür…
8 Arasınav (Vize)
9 Toplumsal Değişim Değişim, Değişimin Boyutları, Değişim-İletişim İlişkisi, Toplumsal Değişim, Toplumsal Değişim Dinamikleri…
10 Yeni Dünya Düzeni ve İletişim Bilginin Güç Haline Gelmesi (Getirilmesi), İletişimin Tek Yönlü Hale Gelmesi, Kültürel Emperyalizm...
11 Yeni İletişim Teknolojileri ve İnternet Information Technology (IT), İnternet, İnternet’in Tarihsel Gelişimi, İnternet İle İlgili Temel Kavramlar, Internet Kültürü ve İnternet Bağımlılığı...
12 Yeni Dünya Düzende Birey Yabancılaşma, Aşırı Atomizasyon ve Yalnızlık, Bir Davranış Kodu Olarak Yuppie ve Cool...
13 Yeni Dünya Düzeninde Toplum: Tüketim Toplumu ve İletişim Tüketim Kavramı, Tüketim Kültürü, Tüketim Toplumu, Tüketim Katedralleri...
14 Spor Organizasyonlarında İletişim Yönetimine İlişkin Örnek Olay Çözümlemesi Futbolun Kitleler Üzerindeki Etkisi, Kitle İletişim Çözümleme Teknikleri Işığında Futbol…
15 Spor Organizasyonlarında İletişim Yönetimine İlişkin Örnek Olay Çözümlemesi Sporun Magazinelleşmesi: Televole…
16 Final

Ana Kaynak: Gürel, Emet (2003). İletişim ve Toplum Ders Notları. İzmir: Üniversiteliler Ofset. Önerilen Kaynaklar: Arthur Asa Berger (1993). Kitle İletişim Çözümleme Yöntemleri. Editörler: Nazmi Ulutak & Aslı Tunç. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 91. Emet Gürel (2000). Futbol, İletişim ve Pazarlama İlişkisi. Uluslararası Spor ve Medya Sempozyumu. 73. Manisa. Emet Gürel (2003). Sporun Magazinleşmesi: Televole. Spor Yönetimi ve Ekonomisi Sempozyumu. 27. Ankara. George Ritzer (1998). Toplumun McDonaldlaştırılması-Çağdaş Toplumun Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme. Çeviren: Şen Süer Kaya. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Guy Debord (1996). Gösteri Toplumu. Çeviren: Ayşen Ekmekçi & Okşan Taşkent. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Jean Baudrillard (1989). Simülakrlar ve Simülasyon. Çeviren: Oğuz Adanır. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları. DEÜ Rektörlük Matbaası. John Berger (2003). Görme Biçimleri. 9. Baskı. Çeviren: Yurdanur Salman. İstanbul: Metis Yayınları. Kurthan Fişek (1998). Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Dünyada ve Türkiye’de Spor Yönetimi. 2. Baskı. Ankara: Bağırgan Yayımevi. Sadık Güneş (1995). Medya ve Kültür. Ankara: Vadi Yayınları. Ünsal Oskay (2002). İletişim. İstanbul: Der Yayınları. Yavuz Odabaşı (1999). Tüketim Toplumu. İstanbul: Sistem Yayıncılık.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

YOK


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 10 10 100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
Okuma 10 10 100
Toplam İş Yükü (saat) 292

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek