GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230025192022 Çeviribilim Kuramları Ders 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


Ders doktora öğrencilerinin çeviribilim alanında araştırma yapmalarına olanak tanıyacak biçimde çeviribilimin kuram ve kavramlarını irdelemelerini, bu irdeleme ışığında da eleştirel bir yaklaşım geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.


Prof. Dr. Faruk YÜCEL


1 Çeviri kuramları hakkında bilgi edinmek
2 Uygulamaların kuramsal temelini sorgulamak
3 Kuramlar arasındaki farkları tartışmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ders, çeviribilim alanında geliştirilmiş kuram ve yaklaşımları, kuram ve yaklaşımlar ile temel kavramların tarihsel gelişimini, çeviribilim alanının diğer alanlarla olan ilişkilerinin irdelenmesini kapsamaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
3 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
4 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
5 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
6 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
7 Teknik Metin Çevirisi ve Terimce
8 Ara Sınav
9 Katılımcı sunumları ve tartışma
10 Katılımcı sunumları ve tartışma
11 Katılımcı sunumları ve tartışma
12 Katılımcı sunumları ve tartışma
13 Katılımcı sunumları ve tartışma
14 Katılımcı sunumları ve tartışma
15 Katılımcı sunumları ve tartışma
16 Final Sınavı

AKBULUT, N. (1998). Söylenceden Gerçekliğe, Multilingual, İstanbul. BASIL, H. ve MUNDAY J. (2004), Translation, An Advance Resource Book, Routledge (Taylor&Francis Group), Londra ve New York. BENGİ-ÖNER, I. (1999), Çeviri Bir Süreçtir Ya Çeviribilim? Sel Yayıncılık, İstanbul. YÜCEL, F. (2007). Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Çeviri Edimi, Dost Kitabevi, Ankara. WOLF, M. and FUKARI, A. (2007) Constructing a Sociology of Translation, John Benjamins Publishing Company, Londra. VERMEER, Hans J. (1996/2007). Çeviride Skopos Kuramı (çev.Ayşe Nihal Akbulut), Türkiye İşBankası Kültür Yayınları, İstanbul. VENUTI, L. (1998). The Scandals of Translation, Routledge, London/New York. STOLZE, R. (2013) Çeviri Kuramları:Giriş (Çev. Emma Durukan), Değişim Yayınları, İstanbul. SNELL-HORNBY, M. (2006). The Turns of Translation Studies, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Takım/Grup Çalışması 8 8 64
Bireysel Çalışma 10 10 100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 170

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek