GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Lojistik Yönetimi - Uzaktan Eğitim(e-yl)Program Tanıtımı

Uzaktan Öğretim Lojistik Yönetimi Tezsiz E-Yüksek Lisans Programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tezsiz Yüksek Lisans" derecesi alırlar.

1 Yıl , 2 Yarıyıl

60 AKTS

TYYÇ-7

Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda gerekli bilgileri kazandırmak ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; birinci-ikinci öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Bu program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

21. yüzyıl, küreselleşen pazarları, değişen sosyo - ekonomik yapıları ve gelişen bilgi teknolojileri ile sürekli bir değişim yaratmaktadır. Bu değişim beraberinde belirsizliği getirmektedir. Bu durum işletmeleri ve yapılarını etkilemekte, onları, ortak hedefler belirlemeye ve bu hedeflere ulaşabilmek için değer zincirlerini beraber yönetmeye itmektedir. Yoğun rekabetin şekillendirdiği bu ortamda, lojistik, değer zincirinin ortasında yer almakta ve köprü görevi görmektedir. Bu bağlamda günümüzde bu alana yönelik çeşitli eğitim programlarının da yaygınlaştığı görülmektedir. Lojistik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı, farklı alanlarda lisans eğitimini tamamlamış kişileri, esnek bir düşünce yapısına sahip, lojistik alanında yeterli ve artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek bireyler olarak yetiştirmektir

Mezunlar işletmelerin lojistik departmanlarında istihdam edilmektedir.

1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine göre 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlanmış öğrenciler doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunlarıyla aynı haklara sahip olarak başvurabilirler. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu tarihten sonra kayıt olan öğrencilerin doktora programlarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.

(1) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, yükseköğretim kurumlarının senatolarınca onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb.) kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir. (2) Ara sınavlar, istenildiği takdirde gözetimsiz elektronik ortamda; dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılması esastır. Bu sınavların nerede ve ne şekilde yapılacağı ile temel olarak belirlenen sınavlara ek olarak sözlü sınav, performans, proje, tez ve portfolyo gibi ölçme değerlendirme yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağına, öğretimi sürdüren ilgili birimin önerisi üzerine senato tarafından karar verilir. (3) Gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan öğretimde % 20`den fazla olamaz. Uzaktan öğretim programları müfredatında yer alan derslere ilişkin ölçme değerlendirmeyle ilgili usuller, yeni kaydolan öğrenciler için tercih aşamasından önce ilan edilir. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR için tıklayınız: https://www.yok.gov.tr/documents/10279/34559/uzaktan_ogretim_esas_usul.pdf/b8177cd6-5b3c-407a-9978-f8965419b117

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

E-Öğrenme

Program Başkanı: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY ve Yrd. Doç. Dr. Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde işletmecilik alanının alt dallarına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır


Program Çıktıları

1 Farklı lisans derecesi almış bireylerin, Lojistik alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek ve alana ilişkin orijinal fikirler geliştirebilmek
2 Lojistik politikalarına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin ileri düzeyde bilgilere sahip olmak
3 Alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
4 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
5 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, bilgiden bilgi üretebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini yönlendirebilmek
6 Uzman ya da uzman olmayan kişileri, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlarla düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paylaşabilmek
7 Alanındaki yerel ve küresel eğilimlerin farkına varabilmek ve söz konusu eğilimlerden doğan fırsat ve tehditleri değerlendirebilmek.
8 Uzmanlık bilgilerini uygulayarak ve uzman bilgi kaynaklarını kullanarak iş veya çalışma ortamında ortaya çıkan görevler karşısında stratejik yaklaşımlar geliştirmek
9 Alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak
10 Alanına ilişkin yenilikleri ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilmek
11 Hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmek, yaratıcı ve eleştiriye açık olmak ve mesleki yeterliklere sahip olmak
12 Alanının gerektirdiği hukuki bilgiye sahip olmak ve kullanabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
920411SDG1 Türkçe İşletme Lojıstık Yönetımı Uzaktan Eğıtım SDG1 Seçmeli - - - 6
9204147012022 Türkçe İşletme Lojıstığı Zorunlu 3 - - 6
9204147032022 Türkçe Lojıstık Problemlerınde Planlama ve Modelleme Zorunlu 3 - - 6
9204147052022 Türkçe Depo ve Dağıtım Merkezlerı Yönetımı Zorunlu 3 - - 6
9204147072022 Türkçe Stratejı Tedarık Zıncırı Yönetımı Zorunlu 3 - - 6
Toplam 12 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204117022019 Türkçe Lojıstık ve Tedarık Zıncırınde Güncel Konular Zorunlu 3 - - 4
9204117042019 Türkçe Malzeme ve Stok Yönetımı Zorunlu 3 - - 4
9204117322022 Türkçe Ağ Modellerı Zorunlu 3 - - 4
9204117552022 Türkçe Bılımsel Araştırma Yöntemlerı ve Etık Zorunlu 3 - - 4
İŞLT.LOJİSTİK.SDG-1 Türkçe SEÇMELİ DERSLER 1 Seçmeli - - - 8
SOS.BİL.DP.YL Türkçe Dönem Projesı Zorunlu - - - 10
Toplam 12 0 0 34
920411SDG1 - İşletme Lojistik Yönetimi Uzaktan Eğitim SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204147092022 Türkçe Proje Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204147112022 Türkçe Lojıstık ve Dış Tıcaret Hukuku Seçmeli 3 - - 6
9204147132022 Türkçe Lojıstık İşletmelerde Örgüt Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204147152022 Türkçe Elektronık Tıcaret ve Perakende Lojıstığı Seçmeli 3 - - 6
İŞLT.LOJİSTİK.SDG-1 - SEÇMELİ DERSLER 1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204057072012 Türkçe Stratejık Yönetım Seçmeli 3 - - 4
9204117062022 Türkçe Lojıstık İşletmelerde Fınans ve Malıyet Yönetımı Seçmeli 3 - - 4
9204117242019 Türkçe Tedarık Zıncırı ve Lojıstık İçın Bılgı Sıstemlerı Seçmeli 3 - - 4
9204117262019 Türkçe Lojıstık İşletmeler İçın Hızmet Pazarlaması Seçmeli 3 - - 4
9204117282019 Türkçe Tedarık ve Satın Alma Yönetımı Seçmeli 3 - - 4
9204117342019 Türkçe Lojıstık Atölyesı Seçmeli 3 - - 4