GERİ DÖN

Doktora Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - İktisat Tarihi - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

İktisat Tarihi Doktora programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır

İktisat Tarihi Doktora programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "doktora" derecesi alırlar.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "doktora" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

0311

Doktora

Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.

Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yeterlikleri kazandırmaktır. Doktora programı; a) Lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 42 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 300 AKTS’dir. b) Yüksek lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 240 AKTS’dir. Dersler, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından, asgari ders yükünden sayılmak üzere en fazla üç ders alabilir. Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Programın amacı, alanında lisans veya yüksek lisans eğitimini tamamlamış kişileri, iktisat tarihi alanına yönelik olarak geliştirilmek ve üniversitelere akademisyen yetiştirmek amacıyla esnek bir düşünce yapısına sahip olarak giderek artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek hale getirmektir.

Doktora programı mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilecekleri gibi akademik kariyerlerine başarı ile devam edebilme olanaklarına da sahiplerdir.

Doktora programı en üst düzey derece programı olup programı başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmenlik/lisansustu.pdf

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. A. Özlem ÖNDER AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. Ayten Ayşen KAYA İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Ayrıca çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.


Program Çıktıları

1 İktisadi kavramları, teorileri ve yöntemleri birbirleri ile karşılaştırabilme ve çözümleyici yeni bileşimler oluşturabilme.
2 İktisat tarihi literatüründeki güncel yaklaşımları takip edebilme, analiz edebilme ve sentezleyebilme.
3 İktisadi aktörlerin (devlet, firma, hanehalkı gibi) tarihsel rollerine ilişkin disiplinler arası yaklaşımlar geliştirebilme.
4 Karşılaştırmalı tarih analiz araçlarını kullanarak dünyada ekonomisindeki temel süreklilik ve değişimleri tespit edebilme, ilgili konulara eleştirel bir bakış geliştirebilme.
5 Büyüme, kalkınma, sanayileşme, planlama, göç, kentleşme, teknolojik gelişme gibi temel konulara ilişkin tarihsel bir bakış geliştirebilme.
6 Köleci toplumlardan kapitalist toplumlara kadar iktisadi ve toplumsal dönüşüm süreçlerini güncel literatür çerçevesinde tartışabilme.
7 İktisadi meselelerin ele alınmasında, sosyal bilimlerin tüm alt disiplinlerine ilişkin kavram ve analiz araçlarını kullanarak geniş çaplı bilimsel ve eleştirel analiz yapabilme
8 Osmanlı ve Türkiye coğrafyasında iktisadi ve toplumsal dönüşüm süreçlerini kuramsal ve güncel iktisadi ve toplumsal tartışmalar çerçevesinde sentezleyebilme.
9 Dünya tarihinde Antik Çağ’dan günümüze kadarki süreçleri, farklı ülke deneyimleri ekseninde karşılaştırmalı bir bakış açısı ile kavrama, analiz etme ve tartışma becerilerinin kazanılması.
10 Temel düzeydeki matematiksel, istatistiki ve ekonometrik analiz araçlarını kullanarak iktisadi tarihinde güncel tartışmalara ilişkin soru ve sorunları formüle edebilme
11 Literatüre katkı yapabilecek düzeyde iktisat tarihi çalışmaları ortaya koyabilme.
12 Disiplinler arası araştırma kapasitesini, işbirliği potansiyelini geliştirme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204036332019 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 - - 6
9204036492019 Türkçe Kliometri (Niceliksel İktisat Tarihi) Zorunlu 3 - - 6
920403-İT-SDG3 Türkçe İktisat Tarihi Doktora Programı SDG3 Seçmeli - - - -
Toplam 6 0 0 12
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204036022019 Türkçe Karşılaştırmalı İktisat Tarihi Zorunlu 3 - - 6
920403-İT-SDG4 Türkçe İktisat Tarihi Doktora Programı SDG4 Seçmeli - - - -
92SE040362022 Türkçe Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi (SEMİNER) Zorunlu - - - 6
Toplam 3 0 0 12
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRYET790 Türkçe Yeterlilik Dersi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRTEZONE Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
920403-İT-SDG3 - İktisat Tarihi Doktora Programı SDG3
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204036052019 Türkçe Osmanlı İktisat Tarihi Araştırmaları için Paleografya I Seçmeli 3 - - 6
9204036602019 Türkçe Kapitalizm Tarihi Seçmeli 3 - - 6
9204036612019 Türkçe Finans Tarihi Seçmeli 3 - - 6
9204036672019 Türkçe Sosyal Politikalar Tarihi Seçmeli 3 - - 6
9204036692019 Türkçe Tarımsal Değişim Tarihi Seçmeli 3 - - 6
9204036712019 Türkçe İktisat Tarihinde Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 6
9204036732019 Türkçe İktisat Tarihi için Coğrafi Bilgi Sistemleri Seçmeli 3 - - 6
9204036752019 Türkçe Akdeniz Çevre Tarihi Seçmeli 3 - - 6
9204036772019 Türkçe Türkiye’nin Göç Coğrafyası Seçmeli 3 - - 6
9204036792019 Türkçe Tarihsel Perspektifte Bölgesel Kalkınma Seçmeli 3 - - 6
9204036892019 Türkçe Osmanlı İktisat Tarihi Araştırmaları için İleri Paleografya I Seçmeli 3 - - 6
920403-İT-SDG4 - İktisat Tarihi Doktora Programı SDG4
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204036052019 Türkçe Osmanlı İktisat Tarihi Araştırmaları için Paleografya I Seçmeli 3 - - 6
9204036062019 Türkçe Osmanlı İktisat Tarihi Araştırmaları için Paleografya II Seçmeli 3 - - 6
9204036272019 Türkçe İktisadi düşünce Tarihinde Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 6
9204036812019 Türkçe Doğu Sorununun İktisadi Dinamikleri Seçmeli 3 - - 6
9204036822019 Türkçe Balkan İktisat Tarihi Seçmeli 3 - - 6
9204036832019 Türkçe Batı Anadolu’da Tarım ve Sanayi Tarihi Seçmeli 3 - - 6
9204036842019 Türkçe Müslüman Toplumların Sosyo-Ekonomik Yapısı ve İslam İktisadi Düşüncesi Seçmeli 3 - - 6
9204036852019 Türkçe Sanayileşme Tarihi Seçmeli 3 - - 6
9204036862019 Türkçe Mübadele İlişkileri Tarihi Seçmeli 3 - - 6
9204036872019 Türkçe İktisadi Planlama Tarihi Seçmeli 3 - - 6
9204036882019 Türkçe İşletmecilik Tarihi Seçmeli 3 - - 6
9204036892019 Türkçe Osmanlı İktisat Tarihi Araştırmaları için İleri Paleografya I Seçmeli 3 - - 6
9204036902019 Türkçe Osmanlı İktisat Tarihi Araştırmaları için İleri Paleografya II Seçmeli 3 - - 6