GERİ DÖN

Doktora Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı - - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

Ege Üniversitesinin, 1976 yılında Sosyal Bilimler Fakültesi adıyla açılan bugünkü Edebiyat Fakültesinin ilk dört bölümünden biri olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü merhum Prof. Dr. Selahattin Olcay başkanlığında kuruldu. Bölümde bugüne kadar çeşitli dönemlerde ve farklı sürelerle, şimdi aramızda olmayan Prof. Dr. Harun Tolasa, Prof. Dr. Mehmet Akalın, Prof. Dr. Tunca Kortantamer, Dr. Güler Güven, Dr. Fares Hariri`den başka, Prof. Dr. Fuat Bozkurt, Prof. Dr. Halil Ersoylu, Prof. Dr. Fikret Türkmen, Prof. Dr. Günay Karaağaç, Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel, Prof. Dr. Riza Filizok, Prof.Dr. Şevket Toker, Prof. Dr. Metin Ekici, Prof. Dr. Kamil Veliyev (Azerbaycan), Prof. Dr. Gurbandurdu Geldiyev (Türkmenistan), Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Nezahat Öztekin, Prof. Dr. Atabey Kılıç, Oya Adalı, Dr. Nazım Muradov, Dr. Mustafa Aksoy, Dr. Ayşen Uslu ve Bayram Orak gibi kişiler çalışmıştır. Halen lisans, yüksek lisans, ve doktora programlarında öğretim yapan 37 yıllık bölümün çıkarmakta olduğu bir de ulusal hakemli dergisi vardır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan Türk Dili ve Edebiyatı alanında "Bilim Doktoru" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, YDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye`de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi`nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ`nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 60`tır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Ege Ünivesitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktora Programı ; Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi Anabilim Dallarında eğitim vermektedir. 2 dönemlik ders aşamasından sonra program öğrencileri bu bilgiler doğrultusunda belirlenen bir tez hazırlarlar. Programın amacı; Türk dili, edebiyatı, folkloru ve kültürü alanlarında araştırma yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmek; bu alanlarda, bilimsel araştırma ve çalışma yöntemleri doğrultusunda, disiplinler arası özgün bir çalışma yapabilen çağdaş bilim insanı yetiştirmektir.

Mezun olan öğrenciler, üniversitelerde “akademisyen” olarak çeşitli akademik alanlarda çalışma olanağına sahiptir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve TRT gibi devlet kuruluşlarıyla, basın ve reklam alanındaki özel kuruluşlarda iş imkânı bulabilmektedirler.

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Öğrenciler, teorik derslere, seminerlere, pratiklere ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencilerin katılımları danışmanları tarafından izlenir. Doktora derslerinin sınavları 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Öğrencinin yazıldığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalarına ise en az %80 oranında devam etmesi gerekir. Bir doktora dersinin başarı notu, arasınav not ortalamasının %40 ı ile yarıyılsonu sınav notunun %60 ı toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun teorik dersler için en az 75 olması gerekir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. Fazıl Gökçek, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 35100, Bornova - İZMİR, TEL: +90232 3113909, el-mek: fazli.gokcek@ege.edu.tr. AKTS/DS Koordinatörü: Arş.Gör.M.Yasin Kaya, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 35100, Bornova-İZMİR, TEL: +902323115060, el-mek: mehmet.yasin.kaya@ege.edu.tr

Bölümde 12 öğretim üyesi ve 7 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Biri 100 kişilik diğeri 50 kişilik olma üzere 2 derslik vardır. Bu dersliklerin ikisinde de bilgisayar ve yansı cihazı vardır; bunun yanı sıra dersliklerimizin birinde etkileşimli (akıllı) tahta mevcuttur. Bölümde bağış kitaplardan oluşan zengin bir arşiv-seminer kitaplığı da bulunmakta, bu kitaplıktan lisans öğrencileriyle birlikte, özellikle lisansüstü öğrenim gören öğrenciler yararlanabilmektedir. Ayrıca 2007 yılında Azerbaycanlı yazar ve fikir adamı Hüseyinzade Ali Turan’ın arşivi de bölümümüze bağışlanmış ve araştırmacıların ilgisine sunulmuştur.


Program Çıktıları

1 Türk halk biliminin geçmişte ve günümüzdeki araştırma metotlarını kavrayabilme.
2 Türk sözlü geleneğindeki türlerin tanımlarını, sınıflandırmalarını ve kendine özgü özelliklerini listeleyebilme.
3 Günümüz çağdaş eleştiri ve anlatı kuramları çerçevesinde Yeni Türk edebiyatından seçilen metinleri analiz edebilme.
4 Tanzimat’tan günümüze kadar Türk edebiyatındaki edebi form ve şekillerle fikir akımlarını kavrayabilme.
5 Türk dünyasındaki fikir ve edebiyat hareketlerini ana hatlarıyla inceleyebilme.
6 Türk dünyasının belli başlı eser ve edebi şahsiyetlerini inceleyebilme.
7 Türkçenin tarihî dönemleri ile bugünkü yazı dilleri arasındaki bağlantıları ve farklılıkları metinler temelinde inceleyebilme.
8 Türkiye dışındaki Türk topluluklarının dil özelliklerini, bu toplulukların edebi metinlerini kullanarak inceleyebilme
9 Eski Türkçe döneminde kullanılan çeşitli alfabelerle yazılmış metinleri inceleyebilme.
10 Eski Türkçe ile devamcısı olan diğer tarihî ve çağdaş Türk yazı dillerini her boyutta karşılaştırmalı olarak inceleyebilme.
11 Klasik Türk Edebiyatı alanının manzum ve mensur eserlerini klasik ve modern metotlarla çözümleyebilme.
12 El yazması eserleri çeşitli teknikleri kullanarak okuyabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201406012022 Türkçe Türkoloji Araştırmaları Tarihi (Batı Avrupa'da Türk Araştırmaları Tarihi) Zorunlu 3 - - -
9201445492020 Türkçe Araştırma Teknikleri ve Etik (E) Zorunlu 3 - - 6
TÜRKDİLİ-DOK-SDG1 Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı doktora SDG1 Seçmeli - - - 20
Toplam 6 0 0 26
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201406022022 Türkçe Türkoloji Araştırmaları Tarihi (Doğu Avrupa'da Türk Araştırmaları Tarihi) Zorunlu 3 - - -
92SE014062022 Türkçe Seminer Çalışmaları Zorunlu - - - -
TÜRKDİLİ-DOK-SDG2 Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı doktora SDG2 Seçmeli - - - 20
Toplam 3 0 0 20
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRYET790 Türkçe Yeterlilik Dersi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRTEZONE Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
TÜRKDİLİ-DOK-SDG1 - Türk Dili ve Edebiyatı doktora SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201406072020 Türkçe Türk Boylarının Destanları I Seçmeli 3 - - 4
9201406112020 Türkçe Eski Türk Edebiyatının Kültür Temelleri I Seçmeli 3 - - 4
9201406302020 Türkçe Eleştiri Kuramları I Seçmeli 3 - - 4
9201406432021 Türkçe Tuva Türkçesi-I Seçmeli 2 - - 4
9201406452022 Türkçe Sibirya Grubu Türk Lehçeleri-Dil ve Edebiyatları Seçmeli 3 - - 6
9201425132020 Türkçe 1950 Sonrası Türk Romanı I Seçmeli 3 - - 4
TÜRKDİLİ-DOK-SDG2 - Türk Dili ve Edebiyatı doktora SDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201406042020 Türkçe Anlatı Analizine Giriş II Seçmeli 3 - - 4
9201406082020 Türkçe Eleştiri Kuramları II Seçmeli 3 - - 4
9201406102020 Türkçe En Eski Türk Dili ve Yazını II Seçmeli 3 - - 4
9201406122020 Türkçe Eski Türk Edebiyatının Kültür Temelleri II Seçmeli 3 - - 4
9201406162020 Türkçe Karşılaştırmalı ve Tarihi Türk Lehçeleri Dil Bilgisi II Seçmeli 3 - - 4
9201406222020 Türkçe Kuzey Türkçesi Dil Bilgisi Araştırmaları II Seçmeli 3 - - 4
9201406262020 Türkçe Tarihi Türk Yazı Dilleri II Seçmeli 3 - - 4
9201406282020 Türkçe Türk Boylarının Destanları II Seçmeli 3 - - 4
9201406362020 Türkçe Türkçenin Köken Bilgisi Araştırmaları II Seçmeli 3 - - 4
9201406382020 Türkçe Uygur ve Mani Alfabesi İle Yazılmış Türkçe Metinler II Seçmeli 3 - - 4
9201406422021 Türkçe Tuva Türkçesi-II Seçmeli 2 - - 4
9201425102020 Türkçe 1950 Sonrası Türk Romanı II Seçmeli 3 - - 4
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4