GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Lojistik Yönetimi - İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.

Yüksek Lisans Derecesi

1 Yıl , 2 Yarıyıl

60 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek Lisans

Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda gerekli bilgileri kazandırmak ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; birinci-ikinci öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Bu program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

21. yüzyıl, küreselleşen pazarları, değişen sosyo - ekonomik yapıları ve gelişen bilgi teknolojileri ile sürekli bir değişim yaratmaktadır. Bu değişim beraberinde belirsizliği getirmektedir. Bu durum işletmeleri ve yapılarını etkilemekte, onları, ortak hedefler belirlemeye ve bu hedeflere ulaşabilmek için değer zincirlerini beraber yönetmeye itmektedir. Yoğun rekabetin şekillendirdiği bu ortamda, lojistik, değer zincirinin ortasında yer almakta ve köprü görevi görmektedir. Bu bağlamda günümüzde bu alana yönelik çeşitli eğitim programlarının da yaygınlaştığı görülmektedir. Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı, farklı alanlarda lisans eğitimini tamamlamış kişileri, esnek bir düşünce yapısına sahip, lojistik alanında yeterli ve artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek bireyler olarak yetiştirmektir

Mezunlar işletmelerin lojistik departmanlarında istihdam edilmektedir.

1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine göre 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlanmış öğrenciler doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunlarıyla aynı haklara sahip olarak başvurabilirler. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu tarihten sonra kayıt olan öğrencilerin doktora programlarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.

Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %30-60 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmenlik/lisansustu.pdf

E-Öğrenme

Program Başkanı: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY ve Yrd. Doç. Dr. Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde işletmecilik alanının alt dallarına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır


Program Çıktıları

1 Farklı lisans derecesi almış bireylerin, Lojistik Yönetimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek ve alana ilişkin orijinal fikirler geliştirebilmek, bu fikirleri üniversite-sanayi işbirliği kapsamında genişletebilmek
2 Lojistik politikalarına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin ileri düzeyde bilgilere sahip olmak
3 Alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
4 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
5 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, bilgiden bilgi üretebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini yönlendirebilmek
6 Alanındaki yerel ve küresel eğilimlerin farkına varabilmek ve söz konusu eğilimlerden doğan fırsat ve tehditleri değerlendirebilmek.
7 Alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak
8 Alanına ilişkin yenilikleri ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilmek
9 Hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmek, yaratıcı ve eleştiriye açık olmak ve mesleki yeterliklere sahip olma
10 Alanının gerektirdiği hukuki bilgiye sahip olmak ve kullanabilmek
11 Alanındaki farklı sorunları algılayabilmek ve fırsat olarak değerlendirebilmek ve disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
12 Alanına ilişkin dünyadaki değişen yönelimleri ileri düzeyde izleyebilmek, anlayabilmek, yorumlayabilmek ve analiz edebilme.
13 Alanındaki bilgileri izleyip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek ileri düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
14 Alanının gerektirdiği ileri düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak. Bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek
15 Hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmek, yaratıcı ve eleştiriye açık olmak ve mesleki yeterliklere sahip olmak
16 Alanının gerektirdiği temel hukuki bilgiye sahip olmak ve kullanabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204015532012 Türkçe İşletme Lojıstığı Zorunlu 3 - - 6
9204117232019 Türkçe Lojıstık Problemlerınde Planlama ve Modelleme Zorunlu 3 - - 6
9204117252019 Türkçe Depo ve Dağıtım Merkezlerı Yönetımı Zorunlu 3 - - 6
920411SDG1 Türkçe İşletme Lojıstık Yönetımı Uzaktan Eğıtım SDG1 Seçmeli - - - 6
Toplam 9 0 0 24
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204117022019 Türkçe Lojıstık ve Tedarık Zıncırınde Güncel Konular Zorunlu 3 - - 4
9204117042019 Türkçe Malzeme ve Stok Yönetımı Zorunlu 3 - - 4
9204117322022 Türkçe Ağ Modellerı Zorunlu 3 - - 4
9204117362022 Türkçe Bılımsel Araştırma Yöntemlerı ve Etık Zorunlu 3 - - 4
9204125552022 Türkçe Stratejık Tedarık Zıncırı Yönetımı Zorunlu 3 - - 6
İŞLT.LOJİSTİK.SDG-1 Türkçe SEÇMELİ DERSLER 1 Seçmeli - - - 8
SOS.BİL.DP.YL Türkçe Dönem Projesı Zorunlu - - - 10
Toplam 15 0 0 40
920411SDG1 - İşletme Lojistik Yönetimi Uzaktan Eğitim SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204117272019 Türkçe Proje Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204117292019 Türkçe Lojıstık ve Dış Tıcaret Hukuku Seçmeli 3 - - 6
9204117312019 Türkçe Lojıstık İşletmelerde Örgüt Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204117332019 Türkçe Elektronık Tıcaret ve Perakende Lojıstığı Seçmeli 3 - - 6
İŞLT.LOJİSTİK.SDG-1 - SEÇMELİ DERSLER 1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204057072012 Türkçe Stratejık Yönetım Seçmeli 3 - - 4
9204117062022 Türkçe Lojıstık İşletmelerde Fınans ve Malıyet Yönetımı Seçmeli 3 - - 4
9204117242019 Türkçe Tedarık Zıncırı ve Lojıstık İçın Bılgı Sıstemlerı Seçmeli 3 - - 4
9204117262019 Türkçe Lojıstık İşletmeler İçın Hızmet Pazarlaması Seçmeli 3 - - 4
9204117282019 Türkçe Tedarık ve Satın Alma Yönetımı Seçmeli 3 - - 4
9204117342019 Türkçe Lojıstık Atölyesı Seçmeli 3 - - 4