GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dünyası Araştırmaları - Türk Dünyası Edebiyatı - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Türk Dünyası Edebiyatı Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi bünyesinde açılan Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü`ne bağlı bir birim olarak 1992 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalı`nın temel amacı, Türkiye ile diğer Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarının ortaya koydukları edebi ürünleri tespit etmek, derlemek, değerlendirmek ve bu konuda yapılan çalışmaları bilim dünyasının hizmetine sunmaktır.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara "Türk Dünyası Edebiyatı" alanında uzmanlık diploması verilir

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Programda başta Orta Asya, Kafkasya ve Balkan bölgeleri olmak üzere Türk devletlerinin ve topluluklarının yaşadıkları coğrafyalarda şekillenmiş olan kültürel verimlerden dil ve edebiyat kapsamında değerlendirilebilecek olan malzemeler üzerinde araştırma, analiz ve sentez çalışmaları yapılmaktadır. Dersler açısından öğrencinin aktif katılımı esastır.

Programdan mezun olanlar başta Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları anabilim dalları olmak üzere üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde öğretim görevlisi olarak çalışabilirler. Ayrıca diğer Türk Cumhuriyetleri’nden gelen öğrencilerin karşılaştırmalı edebiyat çalışmak üzere kendi ülkelerindeki üniversitelerde görevlendirilme şansları oldukça yüksektir.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Programda her dönem her ders için bir vize ve bir final sınavı uygulanmaktadır. Ayrıca dönem içerisinde, yıl içi etkinlikleri olarak öğrenciye sunum, proje, seminer gibi ödevler verilebilir. Bir ders için dönem başarı notu hesap edilirken ara sınav notunun %40’ ı ile, final sınavının % 60’ı esas alınır. Başarılı sayılabilmek için bu iki notun ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

E-Öğrenme

Türk Dünyası Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ali Erol (erolali99@gmail.com) Koordinatör: Doç. Dr. Muvaffak Duranlı, Dr. Öğr. Üyesi Ferah Türker (ferahturker@hotmail.com) Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 35100 Bornova/İzmir TÜRKİYE Tel: 232 3434922, Fax: 0 232 342 74 96,

Türk Dünyası Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü bünyesindedir. Bu nedenle yine aynı birimde yer alan Türk Dili ve Lehçeleri, Türk Halk Bilimi, Türk Tarihi, Türk Sanatı gibi Anabilim Dalları ile işbirliği sağlanabilmekte, disiplinler arası çalışma imkanı bulunabilmektedir. Ayrıca her yıl açılan Rusça, Yunanca, Çince gibi dil kurslarına katılma imkanı bulunmaktadır. Enstitü’de bu saha açısından son derece zengin dokümanları ile bütün anabilim dallarına hizmet veren Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN kütüphanesi bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Türk Dünyası Edebiyatları ile ilgili temel, ileri ve güncel bilgilere sahip olma.
2 Türk Dünyası Edebiyatları alanında değerlendirilen edebi metinleri okuyup analiz edebilme.
3 Türk Dünyası Edebiyatları alanında kazanılan donanımları, tecrübe ve bilgi birikimlerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
4 Türk Dünyası Edebiyatları alanında edinilen bilgi birikimlerinden hareketle, yeni yorum ve değerlendirmelerde bulunabilme.
5 Bilimsel çalışmalarda proje hazırlayabilme, çalışma sürecini planlayarak sonuçlandırabilme.
6 Alan ile ilgili çalışmalarda farklı disiplinlerle işbirliği sağlayabilme, disiplinler arası takım çalışmasından yararlanabilme.
7 Alan ile ilgili malzemeler üzerinde bağımsız olarak çalışabilme, insiyatif kullanabilme, yeni bilgiler ışığında yeni projeler geliştirebilme.
8 Alan ile ilgili olarak popüler konular hakkında toplumu bilgilendirebilme, etkinlikler düzenleyerek bilginin paylaşımını sağlayabilme.
9 Türk Dünyası Edebiyatları ve ilişkili disiplinlerle ilgili ulusal ve uluslar arası kaynakları takip edebilme.
10 Araştırmalarda bilimsel etik değerlere riayet etme, mesleki sorumluluk bilincine sahip olma.
11 Alan ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalarda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205015282020 Türkçe Araştırma Yöntemlerı ve Etık Zorunlu 3 - - 6
TDA-EDEBİYAT-YL-SDG1 Türkçe TDA-TÜRK DÜNYASI VE EDEBİYATI Seçmeli - - - 15
Toplam 3 0 0 21
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE210252022 Türkçe Türk Dünyası Edebıyatları Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
TDAE-edebiyatları Türkçe TDAE-edebıyatları_2016 Seçmeli - - - 15
Toplam 0 0 0 21
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
TDA-EDEBİYAT-YL-SDG1 - TDA-TÜRK DÜNYASI VE EDEBİYATI
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205015172022 Türkçe Modern Türk Edebıyatında Fıkır Akımları: (Sosyal ve Sıyası Düzenlemeler) Seçmeli 3 - - 6
9205015232022 Türkçe Rusya'dakı Türkolojı Çalışmaları (Çarlık Dönemı) Seçmeli 3 - - 6
9205015732022 Türkçe Rusça'ya Gırış (Alfabe, Temel Gramer) Seçmeli 3 - - 6
9205025352022 Türkçe Osmanlıca Metınler (Temel Bılgıler ve Basıt Metınler) Seçmeli 3 - - 6
9205025372004 Türkçe Çağdaş Kazak Edebıyatı Seçmeli 3 - - 6
9205025452022 Türkçe Balkan Türklerı Edebıyatı (Dönemler ve Temsılcıler) Seçmeli 3 - - 6
9205025512017 Türkçe Çağdaş Uygur Türkçesı Gramerı Seçmeli 3 - - 6
TDAE-edebiyatları - TDAE-edebiyatları_2016
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205015552022 Türkçe Modern Türk Edebıyatında Fıkır Akımları (Kültürel Süreç) Seçmeli 3 - - 6
9205015982022 Türkçe Rusça'ya Gırış (İsmın Hâllerı, Fııller) Seçmeli 3 - - 6
9205025362022 Türkçe Osmanlıca Metınler (Tarıhî ve Yazma Metınler) Seçmeli 3 - - 6
9205025412022 Türkçe Rusya'dakı Türkolojı Çalışmaları (Sovyet Dönemı) Seçmeli 3 - - 6
9205025462022 Türkçe Balkan Türklerı Edebıyatı (Türler ve Metınler) Seçmeli 3 - - 6
9205025482017 Türkçe Çağdaş Kırgız Edebıyatı Seçmeli 3 - - 6
9205025522017 Türkçe Çağdaş Uygur Edebıyatı Seçmeli 3 - - 6