GERİ DÖN

Doktora Programları


Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği - - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

Kuruluşu 1955 yılına dayanan Ege Üniversitesi’nde geçmişte üniversite bünyesinde yer almış olan Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsünün 1982 yılında kapatılmasının ardından kurumun akademik kadrosu Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği bölümüne aktarılmıştır. 1982-1983 eğitim-öğretim yılında ön kayıt sistemi ile alınan 25 öğrenci ile lisans eğitimi başlatılmıştır. Bölümün eğitim programının oluşturulmasında bu dönemde İzmir’de gerçekleştirilen IV. Bilişim Kurultayı katılımcılarının katkılarından, diğer üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri öğretim üyelerinin deneyimlerinden ve ilgili sektör çalışanlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanılmıştır. 1985 yılına kadar Türkçe yürütülen program, 1985-1986 eğitim-öğretim yılından itibaren %30 oranında İngilizce dilinde eğitim vermeye başlamış ve programın adı “Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği” yerine “Bilgisayar Mühendisliği” olarak değiştirilmiştir. 1992-1996 yılları arasında tamamı İngilizce olarak yürütülen program 1996-1997 eğitim öğretim yılından itibaren Türkçe ağırlıklı olarak sürdürülmüştür. Bölüme kabul edilen öğrencilerin İngilizce bilgilerinin sağlam olması gerekmektedir. 2009 yılı öncesinde üniversite senatosunun kararına göre hazırlık eğitimi tüm bölümlere zorunlu idi. 2009 yılında yapılan düzenleme ile bölüm öğrencilerinin hazırlık sınıfı zorunluluğunun devam etmesi için eğitim planını oluşturan derslerin %30’unun İngilizce verilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 2010 itibarı ile 8 profesör, 2 doçent, 6 yardımcı doçent olmak üzere toplam 16 öğretim üyesi ve 3 tanesi Doktor olmak üzere 22 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği alanında Bilim Doktoru

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, sağlam bir temel ve mühendislik bilimleri altyapısı üzerine edindikleri bilgisayar mühendisi ünvanı ile ulusal ya da uluslar arası bilişim kuruluşlarında veya akademik alanda nitelikli iş bulabilen, var olan bir sistemdeki işleyişi çözümleyebilen, problemleri belirleyip özgün ve yaratıcı çözüm yolları bulabilen, yeni bir sistemi tasarlayıp projelendirebilen, iş yaşamında ilerleme sağlayacak bireysel ve takım çalışması yapabilme, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, yabancı dilde yazılmış kaynakları izleyebilme becerileri gelişmiş, yeniliklere açık ve özgüven sahibi ve tüm bunların yanı sıra çağımızın sorunlarına duyarlı ve bu duyarlılığın gerektirdiği sorumlulukla mesleğini yerine getiren, etik ilkelere uygun hareket edebilen bilgisayar mühendisleri yetiştirmek üzere kuram ve uygulamayı bağdaştırarak her iki açıdan da en iyi şekilde öğrencilerimizi eğitmeyi hedefleyen bir eğitim planı yürütmektedir. Program, hem temel mühendislik bilimleri hem de bilgisayar mühendisliği ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Ayrıca, eğitim planında zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin kendi tercihlerine göre seçebilecekleri seçimlik dersler de bulunmaktadır. Böylece Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ulusal ve uluslar arası ölçekte, Bilgisayar Mühendisliği mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren, takım çalışmasına yatkın, sorgulayıcı, etik değerlere önem veren, çağdaş mühendisler yetiştirmektedir.

Lisans eğitimi sonunda başarılı olan öğrencilere "Bilgisayar Mühendisi" diploması verilir. Bölüm mezunları, sistem çözümleyici, uygulama programcısı,genellikle bilgi işlem merkezlerinde yönetmen, kurucu ve yönetici mühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerin tasarımı ve gerçekleştiriminde araştırma geliştirme mühendisi gibi görevler alabilirler. Ayrıca, üniversitelerde Öğretim Elemanı olarak akademik olarak ilerlerken eğitim ve öğretime katkıda bulunup, bilimsel çalışma ve araştırma yapma şansını da elde edebilirler.

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Prof. Dr. Serdar KORUKOĞLU Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı. Adres: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İZMİR Tel : Bölüm Başkanlığı : (232) 342 83 40 Bölüm Sekreterliği : (232) 388 72 21 Fax : (232) 339 94 05 E-Posta : serdar.korukoglu@ege.edu.tr Prof.Dr. Yasemin TOPALOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Ahmet EGESOY Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. AKTS/DS Koordinatörü Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İZMİR Tel : (232) 311 2591 Fax : (232) 339 94 05 E-Posta: yasemin.topaloglu@ege.edu.tr; ahmet egesoy@ege.edu.tr

Bilgisayar mühendisliği eğitimini, Ege Üniversitesinin kurulduğu 1955 yılında tek binası olan tarihi üç katlı bağımsız bina içerisinde toplam 3960 m2 kapalı alanda, 2 adet amfi ve 5 adet derslikte sürdürmektedir. Amfi ve dersliklerde tepegöz, bilgisayar, projeksiyon ve tahta yer almaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde 6 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Labaratuarlardaki bilgisayarlara Windows ve Linux işletim sistemleri yüklüdür. Ayrıca, laboratuarlarda bulunan tüm bilgisayarlar internet erişimli olup antivirüs programları ile donatılmıştır. Laboratuar bağlantılı yürütülen ders ve uygulamalara ilişkin olarak özel yazılımlar yüklenmekte ve diğer taraftan zaman içerisinde teknolojiye uygun güncellemeler yapılmaktadır. Bunların yanı sıra, ilgili derslerin uygulamalarının yapıldığı elektrik-elektronik laboratuarı bulunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 2013 itibarı ile 7 profesör, 3 doçent, 7 yardımcı doçent olmak üzere toplam 17 öğretim üyesi ve 1 tanesi Doktor olmak üzere 22 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.


Program Çıktıları

1 Yüksek lisans düzeyinde edinilen bilgileri geliştirip derinleştirerek bilimsel yöntemler geliştirebilme ve uygulayabilme.
2 Yeni fikirlerin eleştirel analizini yaparak karmaşık problemlere özgün çözümler getirebilme.
3 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4 Yeni bilgilere uygun bilimsel yöntemler kullanarak sistematik bir biçimde ulaşabilme ve değerlendirebilme.
5 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri özümseyerek bilimsel yöntemler geliştirebilme.
6 Uzman bir topluluk karşısında geliştirdiği bilimsel yöntemleri savunabilme.
7 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren bir çalışmayı ulusal/uluslar arası dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunabilme.
8 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
9 Toplumsal, çevresel ve etik konularda çözüm üretebilme.
10 Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif yöntemler geliştirebilme.
11 Bilimsel araştırma ve yöntem geliştirme süreçlerinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9103016172014 Türkçe Sistem Benzetimi Zorunlu 3 - - 10
B.SAYARMÜH-DR-SDG1 Türkçe B.SAYARMÜH-DR-SDG1 Seçmeli - - - 14
FENETKMUH2021 Türkçe Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 2 - - 6
Toplam 5 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
B.SAYARMÜH-DR-SDG2 Türkçe B.SAYARMÜH-DR-SDG2 Seçmeli - - - 24
FENDRSEM1 Türkçe Seminer I Zorunlu 1 - - 6
Toplam 1 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
FENDRTEZONE Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 16
FENDRYET790 Türkçe Yeterlilik Zorunlu - - - 9
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ693 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 15
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 - - 4
Toplam 6 2 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ694 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 19
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
FENDRSEM2 Türkçe Seminer II Zorunlu 1 - - 6
Toplam 1 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
B.SAYARMÜH-DR-SDG1 - B.SAYARMÜH-DR-SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9103016022019 Türkçe İleri Algoritmalar Seçmeli 3 - - 10
9103016152014 Türkçe Model Tabanlı Yazılım Mühendisliği Seçmeli 3 - - 10
9103016192014 Türkçe Büyük Veri Seçmeli 3 - - 10
B.SAYARMÜH-DR-SDG2 - B.SAYARMÜH-DR-SDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9103016182019 Türkçe Derin Öğrenme Seçmeli 3 - - 10
9103016242014 Türkçe Zeki Sistemler Seçmeli 3 - - 10
9103016282019 Türkçe Paralel ve Dağıtık Hesaplama Seçmeli 3 - - 10
9103016302014 Türkçe Çok Etmenli Ağlar İçin Dağıtık Algoritmalar Seçmeli 3 - - 10
9103016322019 Türkçe Biyoinformatik Algoritmaları Seçmeli 3 - - 10