GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı - Yeni Türk Dili - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

1982 yılında kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsünün 27 ana bilim dalından biri olan Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı merhum Prof. Dr. Selahattin Olcay başkanlığında kuruldu. Aynı yıl öğrenci almaya başlayan ana bilim dalı çok kısa zamanda kadrolarını oluşturmaya başlamış ve ilk mezunlarını 1980 yılında vermiştir. Ana Bilim Dalında bugüne kadar çeşitli dönemlerde ve farklı sürelerle, şimdi aramızda olmayan Prof. Dr. Harun Tolasa, Prof. Dr. Mehmet Akalın, Prof. Dr. Tunca Kortantamer, Dr. Güler Güven, Dr. Fares Hariri`den başka, Prof. Dr. Fuat Bozkurt, Prof. Dr. Halil Ersoylu, Prof. Dr. Fikret Türkmen, Prof. Dr. Günay Karaağaç, Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel, Prof. Dr. Riza Filizok, Prof. Dr. Metin Ekici, Prof. Dr. Kamil Veliyev (Azerbaycan), Prof. Dr. Gurbandurdu Geldiyev (Türkmenistan), Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Nezahat Öztekin, Prof. Dr. Atabey Kılıç, Oya Adalı, Dr. Nazım Muradov, Dr. Mustafa Aksoy, Dr. Ayşen Uslu ve Bayram Orak gibi kişiler çalışmıştır. Halen yüksek lisans, ve doktora programlarında öğretim yapan 33 yıllık Ana Bilim Dalının çıkarmakta olduğu bir de ulusal hakemli dergisi vardır.

Programı başarıyla tamamlayan yüksek lisans mezunlarına “Master of Business Arts (MBA)”, doktora mezunlarına “Doctor of Phylosophy (PhD)” unvanı verilmektedir.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı; Eski Türk Dili, Halk Bilimi, Eski Türk Edebiyatı, Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Yeni Türk Dili ve Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dallarından oluşmaktadır. Yeni Türk Dili Bilim Dalı, Türkiye Türkçesinin çağdaşı olan Türk yazı dillerini edebî metinler üzerinden karşılaştırmalı olarak inceler. Bu incelemede, çağdaş Türk yazı dillerinin edebî metinleri art zamanlı ve eş zamanlı olarak yüksek lisans seviyesinde ele alınır. İki dönemlik ders aşamasından sonra program öğrencileri bu bilgiler doğrultusunda belirlenen bir tez hazırlarlar.

Mezun olup "Bilim Uzmanı" unvanını kazanan öğrenciler, üniversitelerde "Türk Dili Okutmanı", "Araştırma Görevlisi" ve "Türk Dili Uzmanı" olarak çeşitli akademik alanlarda çalışma olanağına sahiptir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve TRT gibi devlet kuruluşlarıyla, basın ve reklam alanındaki özel kuruluşlarda iş imkânı bulabilmektedirler.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ÖNER, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 35100, Bornova - İZMİR, TEL: +90232 3113909, el-mek: mustafa.oner@ege.edu.tr. AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Hatice Şirin USER, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 35100, Bornova - İZMİR, TEL: +90232 3113091, el-mek: hatice.sirin@ege.edu.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında 11 öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Yeni Türk Dili Bilim Dalında ise 2 öğretim üyesi bulunmakta ancak diğer ana bilim dalları ve bilim dallarındaki öğretim üyelerinden de yararlanılarak ders ve konu zenginliği sağlanmaktadır. Dersler, Edebiyat Fakültesinin bütün ana bilim dallarının hizmetine açık olan Eğitim Destek Ünitesinde yapılmaktadır. Ortalama 10 kişilik olan bu sınıfların her birinde bilgisayar ve yansı cihazı vardır. Ana Bilim Dalında, bağış kitaplardan oluşan zengin bir arşiv-seminer kitaplığı da bulunmakta, bu kitaplıktan lisans öğrencileriyle birlikte, özellikle lisansüstü öğrenim gören öğrenciler yararlanabilmektedir. Ayrıca 2007 yılında Azerbaycanlı yazar ve fikir adamı Hüseyinzade Ali Turan’ın arşivi de bölümümüze bağışlanmış ve araştırmacıların ilgisine sunulmuştur.


Program Çıktıları

1 Eski Türkçenin dil dönemi hakkındaki bibliyografyayı temel hatlarıyla kavrayabilme
2 Eski Türkçe döneminde kullanılan çeşitli alfabelerle yazılmış metinleri inceleyebilme
3 Eski Türkçe döneminin ses, şekil, cümle ve anlam özelliklerini kavrayabilme
4 Eski Türkçe ile devamcısı olan diğer tarihî ve çağdaş Türk yazı dillerini her boyutta karşılaştırmalı olarak inceleyebilme
5 Eski Türkçe denilen dil döneminin coğrafyası hakkında sosyal ve siyasi incelemeleri kavrayabilme
6 Türkiye dışındaki Türk topluluklarının dil özelliklerini, bu toplulukların edebi metinlerini kullanarak inceleyebilme
7 Çağdaş Türk topluluklarının kullandıkları alfabeleri karşılaştırarak yazım özelliklerini kavrayabilme
8 Türkiye Türkçesi ile çağdaş Türk yazı dilleri arasındaki ses, şekil, cümle ve anlam temelindeki farklılıkları kavrayabilme
9 Türkçenin tarihî dönemleri ile bugünkü yazı dilleri arasındaki bağlantıları ve farklılıkları metinler temelinde çözümleyebilme
10 Çağdaş Türk şivelerinin birbirleriyle olan dil dışı (sosyal, ekonomik, kültürel) ilişkilerini kavrayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201445132022 Türkçe Karadenız-Hazar Türk Lehçelerı (Karaçay-Balkar) Zorunlu 3 - - 6
9201445492020 Türkçe Araştırma Teknıklerı ve Etık (E) Zorunlu 3 - - 6
YTD2015SDG1 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 21
Toplam 6 0 0 33
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201445422022 Türkçe Karadenız-Hazar Türk Lehçelerı (Kumuk) Zorunlu 3 - - 6
92SE014452022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
YTD2015SDG2 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 18
Toplam 3 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
YTD2015SDG1 - SEÇMELİ DERS GRUBU
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201445172022 Türkçe Türk Dılı Tarıhı (Orhon Yazıtları, Eskı Uygurca, Karahanlıca) Seçmeli 3 - - 6
9201445372022 Türkçe Karakalpak Türkçesı Söz Varlığı (Ses Bılgısı) Seçmeli 3 - - 6
9201445452015 Türkçe Türk Dılının Ses Bılgısı Tarıhı Seçmeli 3 - - 6
9201445472022 Türkçe Tarıhî Türkçe Metınler Üzerınde Söz Dızımı İncelemelerı Seçmeli 3 - - 6
YTD2015SDG2 - SEÇMELİ DERS GRUBU
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201445182022 Türkçe Türk Dılı Tarıhı (Eskı Anadolu Türkçesı, Harezm Türkçesı) Seçmeli 3 - - 6
9201445362022 Türkçe Karakalpak Türkçesı Söz Varlığı (Şekıl Bılgısı) Seçmeli 3 - - 6
9201445442015 Türkçe Türk Dılının Şekıl Bılgısı Tarıhı Seçmeli 3 - - 6
9201445462022 Türkçe Çağdaş Türkçe Metınler Üzerınde Söz Dızımı İncelemelerı Seçmeli 3 - - 6