GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Fen Bilimleri Enstitüsü - İş Güvenliği - İş Güvenliği - İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çok Disiplinli Ana Bilim Dalı (A.B.D) altında eğitim veren İş Güvenliğii Anabilim Dalı 21/01/2015 tarihinde kurulmuştur.

Yüksek lisans eğitim planında yer alan bütün dersleri ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciler, “İş Güvenliği” alanında yüksek lisans derecelerini alırlar.

1 Yıl , 2 Yarıyıl

60 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans mezuniyet not ortalamasının % 75’i ve mülakat puanının % 25’inin toplamı adayın yerleştirme puanını oluşturur. Mülakata girmeyen veya mülakat puanı 50’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır. Programın özelliğine göre başvuruda aranacak ek kriterler, enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eş değer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış veya yatay geçiş yapacağı programda yeterlik sınavına tekrar gireceğini ve yeni bir dönem projesi hazırlayacağını kabul eden öğrenci, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış olduğu derslerden başarılı olması, ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması ve halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu lisansüstü programı tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek izleyen yarıyılın başlama tarihinden en az üç hafta önce enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürlüğü, başvuru belgelerini anabilim/anasanat dalı başkanlığına göndererek birinci fıkradaki koşullar bakımından anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa intibakı için alması gerekli derslerin isimlerini ister. Anabilim/anasanat dalının görüş ve önerileri enstitü yönetim kurulunda incelenir ve öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı yarıyılın başlama tarihinden önce karara bağlanır.

Program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Tezsiz yüksek lisans programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Zorunlu derslerin toplam ders kredisinin içindeki payı, enstitü kurulu tarafından belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programlarında yeterlik sınavı yüz yüze veya enstitü yönetim kurulunun onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir

Önerilen İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı disiplinler arası bir programdır. Fen, Mühendislik, Su Ürünleri, Ziraat Fakültesi, Ege Meslek Yüksekokulu’nun ilgili bölümleri ile Güneş Enerjisi ve Nükleer Bilimler Enstitülerinin ortak katkıları ile yürütülmektedir. Önerilen program işletmelerde iş güvenliği uzmanı olan/olmak isteyen veya bu konulara ilgi duyarak bilgi birikimini artırmak isteyen öğrencilere is sağlığı ve güvenliği alanlarında derinlemesine bilgi sunmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik, Madde 8/b-2 bendinde belirtildiği gibi; İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında lisansüstü eğitim almış, mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlar ( teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilecekler ve başarılı olmaları durumunda doğrudan B sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olabileceklerdir. Bu belge ile tehlikeli ve az tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak görev yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen fakülte ve programlardan mezun olmayan, ancak iş güvenliği alanında bilgilenmek isteyenlere de olanak sağlanabilmektedir.

Yüksek lisans dersleri için yapılan değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı”nda belirtilmiştir

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı Prof.Dr.Fazilet N. ALAYUNT, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova, İzmir Tel: 0232 388 15 00, 0232 388 4000-2656, Faks: 0232 342 76 42

Fen, Mühendislik, Su Ürünleri ve Ziraat Fakülteleri, Güneş Enerjisi ve Nükleer Bilimler Enstitüleri ile Ege Meslek Yüksekokulunun ilgili bölümlerinde mevcut derslik, laboratuvar ve atelyeler kullanılacaktır. İlgili fakültelerin öğretim üyelerinin danışmanlıkları ile program desteklenecektir.


Program Çıktıları

1 Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanma,
2 İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi
3 İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi
4 Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanma
5 Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi,
6 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olma,
7 Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9149025012015 Türkçe İş Güvenlığı Kültürü ve Mevzuatı Zorunlu 3 - - 8
9149025032020 Türkçe İş Güvenlığınde Teknık İlkeler Zorunlu 3 - - 6
FENORYT2023 Türkçe Lısansüstü Eğıtım Süreç Yönetımı Zorunlu - - - -
İŞGÜV-TEZSİZSDG1 Türkçe İŞGÜV-TEZSİZSDG1 Seçmeli - - - 14
Toplam 6 0 0 28
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9149025022020 Türkçe Rısk Yönetımı ve Değerlendırmesı Zorunlu 2 2 - 7
İŞGÜV-TEZSİZSDG2 Türkçe İŞGÜV-TEZSİZSDG2 Seçmeli - - - 7
YLDPR599 Türkçe Dönem Projesı Zorunlu - - - 15
Toplam 2 2 0 29
İŞGÜV-TEZSİZSDG1 - İŞGÜV-TEZSİZSDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9149025052015 Türkçe Kımyasal Rısk Etmenlerı Seçmeli 3 - - 6
9149025072015 Türkçe Fızıksel Rısk Etmenlerı Seçmeli 3 - - 6
9149025092017 Türkçe Tehlıkelı Kımyasallar Seçmeli 3 - - 6
9149025112015 Türkçe Yapı İşlerınde İş Güvenlığı Seçmeli 3 - - 7
9149025132015 Türkçe Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Seçmeli 3 - - 6
9149025152015 Türkçe Tehlıkelı Madde ve Atık Yönetımı Seçmeli 3 - - 7
9149025162015 Türkçe Tekstılde İş Güvenlığı ve İşçı Sağlığı Seçmeli 3 - - 6
9149025212015 Türkçe Nükleer Teknolojı ve Güvenlığı I Seçmeli 3 - - 7
9149025232015 Türkçe Laboratuvar Teknıklerı ve Güvenlık Seçmeli 3 - - 7
9149025312015 Türkçe Elektrıkle Çalışmalarda İş Güvenlığı Seçmeli 3 - - 6
9149025352017 Türkçe İş Güvenlığınde Meslek Sağlığı Gözetım İlkelerı ve Hastalıkları Seçmeli 3 - - 6
9149025372017 Türkçe İş Güvenlığınde İlk Yardım ve Teknık İlkeler Seçmeli 3 - - 6
9149025432015 Türkçe Güvenlı Kömür Madencılığı Tehlıke Tanımlamaları Seçmeli 3 - - 7
9149025452015 Türkçe Bıyolojık Rısk Etmenlerı Seçmeli 3 - - 7
9149025472016 Türkçe Akuakültürde İş Güvenlığı Seçmeli 3 - - 6
9149025512017 Türkçe Endüstrıyel Alanlarda Kıtlesel Olayların Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9149025532017 Türkçe Balıkçılık Sanayınde İş Güvenlığı Teknıklerı Seçmeli 3 - - 6
9149025572016 Türkçe Yangın Seçmeli 3 - - 7
9149025592016 Türkçe İşletmelerde Atık Gerı Kazanımı ve Bertarafı Seçmeli 3 - - 6
FENETKCOK2021 Türkçe Bılımsel Araştırma Teknıklerı ıle Araştırma ve Yayın Etığı Seçmeli 2 - - 6
İŞGÜV-TEZSİZSDG2 - İŞGÜV-TEZSİZSDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9149025082015 Türkçe Nükleer Teknolojı ve Güvenlığı II Seçmeli 3 - - 6
9149025102016 Türkçe İş Güvenlığınde Kışısel Koruyucu Donanımlar ve Kullanım Prensıplerı Seçmeli 3 - - 8
9149025142015 Türkçe Tarımda İş Güvenlığı Seçmeli 3 - - 6
9149025242015 Türkçe Çevre Koruma Seçmeli 3 - - 6
9149025282015 Türkçe Metrolojı Seçmeli 3 - - 6
9149025322017 Türkçe Su Ürünlerı Sanayınde Rısk Analız Yöntemlerı Seçmeli 3 - - 6
9149025382015 Türkçe Yeraltı Yapıları ve Tahkımat Tasarımı Seçmeli 3 - - 6
9149025422015 Türkçe Endüstrıyel Hıjyen ve İşçı Sağlığı Seçmeli 3 - - 6
9149025462017 Türkçe Yenılenebılır Enerjı Tesıslerınde İSG Seçmeli 3 - - 6
9149025562016 Türkçe Kımya Sanayınde Sağlık, Çevre ve İş Güvenlığı " Üçlü Sorumluluk" Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
9149025582017 Türkçe Tehlıkelı Maddelerın Depolanma ve Taşınmasında İSG Seçmeli 3 - - 6