GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Mütercim-Tercümanlık - Çeviribilim - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Çeviribilim Tezli Yüksek Lisans programı Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı’nda 2022-2023 eğitim öğretim yılında açılmıştır.

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Çeviribilim alanında yüksek lisans derecesi (M.A) almaya hak kazanırlar.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, yazılı bilimsel değerlendirme sınavı ve mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların yazılı bilimsel değerlendirme sınavına ve mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i, yazılı bilimsel değerlendirme sınav notunun %15'i ve mülakat notunun %10’unun toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, bilimsel araştırma teknikleri ve araştırma etiği dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

a) Mütercim-Tercümanlık ve Çeviribilim alanlarında yürütülen akademik çalışmalara bir bilimsel bakış açısı kazandırmak./ b) Kamu kurumları ve özel sektörde mütercim-tercüman olarak çalışan kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, ve çeşitli alanlarda uzmanlaşmayı sağlamak./ c) Çeviribilim alanında kuramsal bilgi üretimine katkıda bulunarak, yeni bir çalışma alanı olan alanda çalışma yürütecek araştırmacılara kuramsal bilgi ve akademik çalışma ilkelerini kazandırmaktır./ d) Sözlü ve yazılı çeviriyi geliştirici kuramsal çalışmalar ve uygumalar yapmak./ e) Akademik çalışmaları sürdürmek isteyen öğrencilere mütercim-tercümanlık alanında bilgi ve beceri ve gelişim olanaklarını sağlamak.

Mezunlarımız üniversitelerimizde Almanca ya da İngilizce dillerinde birinde çevirmenlik yapabilir ve akademik kadrolarda görev alabilirler.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve teknik seçmeli derslerde öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı açık veya kapalı kitap sınavlar yapılmaktadır. 1. ve 2. yarıyılda her ders için bir ara sınav yapılır. Ara sınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl içi notu (ham not) ara sınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. Ara sınav ve final sınavlarının yanısıra derslerde raporlar, ödevler, testler, seminer sunumları ve laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktiviteler ve başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında öğretim üyesi tarafından öğrencilere duyurulur. Ara sınav veya final sınavı gerektirmeyen sınavlar öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu durumda başarı notu yarıyıl içinde yapılan ödev, rapor, sunum vs. dikkate alınarak belirlenir. Bir öğrencinin desten başarılı sayılabilmesi için ortalamasının 70 olması gerekir. Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, tezini tamamlaması ve jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Prof. Dr. Faruk Yücel /Mütercim Tercümanlık Bölümü Başkanı/ /Edebiyat Fakültesi Ege Üniversitesi Bornova/ İzmir/ E-Mail: faruk.yucel@ege.edu.tr / Tel: [+90] (0) 232 - 311 1347

Bölüm olanakları, görsel-işitsel elektronik cihazlarla donatılmış sınıfların yanı sıra, öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar laboratuarı içermektedir.


Program Çıktıları

1 Çeviribilim alanlarına kuramsal açıdan yaklaşabilme
2 Disiplinlerarası çalışmalar yapabilme.
3 Çevirinin ve Çeviribilimin günümüzde taşıdığı önem ve güncel sorunları konusunda farkındalık taşıma.
4 Çeviri sürecinde karşılaşılabilecek sorunları tespit etme ve bu sorunların üstesinden gelebilme aşamasında uygun stratejiler geliştirme.
5 Etik ilkelerden ve bilim ahlakından ödün vermeme.
6 Çeşitli alanların (Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri vb.) terminolojisine hakim olma ve bunun dışında Almanca veya İngilizce dillerinden en az birini hem kaynak hem erek dil olarak kullanabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203025012022 Türkçe Çevırıbılım Paradıgmaları Zorunlu 3 - - 6
9203025032022 Türkçe Çevırıbılımınde Kuramsal Yaklaşımlar Zorunlu 3 - - 6
920302Çev.SDG1 Türkçe Çevırıbılım Tezlı Yüksek Lısans SDG1 Seçmeli 3 - - 18
Toplam 9 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203025002022 Türkçe Bılımsel Araştırma Teknıklerı ve Araştırma Etığı Zorunlu 3 - - 3
9203025022022 Türkçe Çevırıbılımınde Yenı Açılımlar Zorunlu 3 - - 7
920302Çev.SDG2 Türkçe Çevırıbılım Tezlı Yüksek Lısans SDG2 Seçmeli 3 - - 14
92SE300252022 Türkçe Çevırıbılımde Semıner Çalışmaları Zorunlu 3 - - 6
Toplam 12 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
920302Çev.SDG1 - Çeviribilim Tezli Yüksek Lisans SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203025052022 Türkçe Görsel-İşıtsel Çevırı Seçmeli 3 - - 6
9203025072022 Türkçe Çevırı Tarıhı Araştırmaları Seçmeli 3 - - 6
9203025092022 Türkçe Çevırıde Özel Konular Seçmeli 3 - - 6
9203025112022 Türkçe Kültür ve Çevırı Seçmeli 3 - - 6
9203025132022 Türkçe Yazın Çevırısı Seçmeli 3 - - 6
9203025152022 Türkçe Çevırı Yorumbılımı Seçmeli 3 - - 6
920302Çev.SDG2 - Çeviribilim Tezli Yüksek Lisans SDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203025042022 Türkçe Çevırı Eleştırısı Seçmeli 3 - - 7
9203025062022 Türkçe Özne Odaklı Çevırıbılım Araştırmaları Seçmeli 3 - - 7
9203025082022 Türkçe Sözlü Çevırı Yöntem ve Uygulamaları Seçmeli 3 - - 7
9203025102022 Türkçe Türkıye’de Çevırı Yayıncılığı Seçmeli 3 - - 7
9203025122022 Türkçe Kültürlerarası İletışımde Çevırı Seçmeli 3 - - 7