GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sanat Tarihi - Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı 1991 yılında kurulmuştur. Anabilim dalı başkanı Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY`dur

Yüksek Sanat Tarihçisi

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat programı Osmanlı Devletinin son döneminden günümüze Türkiye Sanatı ve ortaçağdan itibaren Batı Medeniyeti sanatı ürünleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Öğrenciler bir yıl ders aşamasından sonra tezlerini tamamlayarak bölümden mezun olmaktadırlar.

Yüksek lisansını tamamlayan öğrenciler çeşitli sanat galerilerinde çalışabilir, gerekli sınavları geçen öğrenciler devlet resim-heykel ve arkeoloji müzelerinde uzman olabilir ve akademik olarak üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim görevli kadrolarında çalışabilmektedir.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen koşullara uyulmaktadır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat A.B.D. Başkanı Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü BORNOVA / İzmir inci.kuyulu@ege.edu.tr (232) 3111330

Art History Department, presented various facilities to students selected according to the percentage of success: knowledge and experiences to increase / to consolidate, in department, of the excavations and surveys; study tours; laboratory studies;


Program Çıktıları

1 Sanat Tarihi nin problemleri hakkında bilgi ve bilinç sahibi olma, bu bilgileri günümüzde ortaya çıkan güncel sorunlara uyarlayabilme.
2 Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma; çeşitli toplumların ve dönemlerin sanatsal faaliyetleri hakkında bilgili, bilinçli, işlenmiş, tutarlı görüş sahibi olma.
3 Sanat Tarihi dışındaki alanların sorunlarını hızla kavrayabilme ve Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat ile ilgili sorunları ilişkilendirerek çözümleme yeteneği geliştirme.
4 Sanat eserlerini, kültürlerin yaşadığı coğrafya, dönemin yaşam ve düşünce biçimleri ile eserin öz nitelikleri arasında ilişkiler kurarak tanımlayabilme.
5 Batı Uygarlığına ait herhangi bir dönemdeki herhangi bir eseri öz niteliklerinden yola çıkarak tanımlayabilme ve çağdaş yaklaşımlarla yorumlayabilme.
6 Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat içerisinde yer alan çeşitli dönemlerine ait kültürel ürünlerle ilgili daha önce çalışılmamış konuları ortaya koyabilme ya da yapılmış ancak temellendirilmemiş kanıları, önyargıları ve açık olmayan varsayımları, tartışabilme ve doğru biçimde yorumlayabilme.
7 Batı Sanatı ve Çağdaş Sanatın içinde ve tarihsel süreç içinde geçirdiği değişimleri ve bunların kültürel varlıklar üzerindeki etkisini yorumlayabilme.
8 Bir eserin öz niteliklerinden yola çıkarak, dönemin genel özelliklerini ayırt edebilme ve farklı eserler arasında ilişki kurarak dönemin kültürel yapısını yorumlayabilme.
9 Kültür varlıklarının koruma ve onarımı ile ilgili edindiği bilimsel yaklaşımı çağdaş gereksinimler doğrultusunda geliştirebilme ve uygulayabilme.
10 Kendi görüşlerini de eleştirel olarak değerlendirebilme; zayıf yanlarını açıkça ifade edebilme.
11 Estetik ve ahlaki duyarlılıklar edinme.
12 Analitik düşünebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201475012002 Türkçe Sanatın Karşılaştırmalı Tarıhı I Zorunlu 3 - - 8
9201475032002 Türkçe Avrupa Resım Sanatında Mıtolojık Konular I Zorunlu 3 - - 8
BATISANATI-YL-SDG1 Türkçe BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT Seçmeli - - - 14
Toplam 6 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201475022002 Türkçe Sanatın Karşılaştırmalı Tarıhı II Zorunlu 3 - - 8
9201475042002 Türkçe Avrupa Resım Sanatında Mıtolojık Konular II Zorunlu 3 - - 8
BATI-SANATI-YL-SDG2 Türkçe BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT Seçmeli - - - 8
YLSEM590 Türkçe Semıner Zorunlu - - - 6
Toplam 6 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
BATISANATI-YL-SDG1 - BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201475052002 Türkçe Çağdaş Türk Sanatında Üslup Araştırmaları I Seçmeli 3 - - 7
9201475072003 Türkçe Batı Sanatı Arastırmaları (Barok-20yy.) I Seçmeli 3 - - 7
9201475092002 Türkçe Batı Sanatı Araştırmaları (Ortaçağ - Rönesans) I Seçmeli 3 - - 7
9201475112003 Türkçe Anadolu Duvar ve Tavan Resmı Seçmeli 3 - - 7
BATI-SANATI-YL-SDG2 - BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201475062002 Türkçe Çağdaş Türk Sanatında Üslup Araştırmaları II Seçmeli 3 - - 8
9201475142002 Türkçe Batı Sanatı Araştırmaları (Barok-20.yy.) II Seçmeli 3 - - 8
9201475182003 Türkçe Batı Sanatı Araştırmaları (Ortaçağ-Rönesans) II Seçmeli 3 - - 8
9201475202003 Türkçe Anadolu Duvar ve Tavan Resmı II Seçmeli 3 - - 8