GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Fen Bilimleri Enstitüsü - Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi - - İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Program Tanıtımı

04 Eylül 2015 tarihinde EGE PLM Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin açılışı gerçekleştirilmiştir.

Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi alanında yüksek lisans derecesini alırlar.

1 Yıl , 2 Yarıyıl

60 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek Lisans

1. ALES sonuçları sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. 2. YDS, e-YDS, YÖKDİL sınav sonuçları yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. 3. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksek Lisans Yabancı Dil Muafiyet Sınavı sonuçları 3 yıl süreyle geçerlidir. 4. Adaylar aynı anda 1 tek disiplinli lisansüstü program, 1 çok disiplinli lisansüstü program ve bir de Tezsiz yüksek lisans programına başvuru yapabilir. 5. Lisansüstü programlara başvuru ve kayıt kabul işlemlerinde E.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu hükümlerde yer almayan durumlarda Yüksek Öğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve kararları, E.Ü. Senatosu kararları ve Enstitümüz Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 6. Başvuru yapan adaylar, yazılı ve/veya sözlü mülakat neticesinde programa kabul edilir. 7. Yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakata girmeyen veya yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat puanı yüksek lisans programları için 50’nin altında, doktora programları için 60’ın altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve adaylar başarısız sayılır. 8. Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz. 9. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeterliği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplamda 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Kredisi olmayan seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslere de kayıtlanabilir. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından, asgari ders yükünden sayılmak üzere en fazla iki ders alabilir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı üzerine Üniversitede öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler, kredi ile AKTS kredileri, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavının süresi en az 45, en fazla 90 dakikadır. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bu durumu tutanakla tespit eder. Jüri tutanağı ve jüri üyelerinin tezle ilgili kişisel raporları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen iki iş günü içinde ilgili enstitüye bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklandığı gibi programda zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır. “Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM)”, “Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim (CAD/CAM)”, “Sanal Ürün Geliştirme Prensipleri” ve “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği” dersleri zorunlu olarak müfredatta yer almaktadır. Öğrencinin gerçekleştireceği tez çalışması göz önünde bulundurularak Danışmanının önerisi ile öğrenci seçmeli derslerini alır. Tez çalışmaları endüstride karşılaşılan bir probleme dayalı olarak çözüm önerisi getirme amacıyla kurgulanabileceği gibi, teknolojik gelişmeler, eğilimler ve yenilikçi yaklaşımlara bağlı olarak da belirlenebilir.

Yüksek lisans derecesi alan mezunlarımız endüstride, kamu kurum ve kuruluşlarında ve üniversitelerde akademisyen olarak görev almaktadır.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu (ham not) ara sınavın % 40’ı, final sınavının % 60’ı alınarak bulunur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 4.00 üzerinden 2.00 (100 üzerinden en az 70) olması gerekir. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl gerçekleştirileceği “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

E-Öğrenme

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeliz PEKBEY, Tel: +90 232 311 5130, +90 232 388 85 62, e-mail: yeliz.pekbey@ege.edu.tr, Adres: Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova – İZMİR; AKTS/DS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Coşkun HARMANŞAH, e-posta: coskun.harmansah@ege.edu.tr , İş Telefonu: +90 232 311 1468, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu, Pk:35100 Bornova – İzmir.

Yazılımlarımız CONTACT SOFTWARE, CIMDATABASE, PTC, WINDCHILL, CREO, DASSAULT SYSTEMES, 3DEXPERIENCE, KATIA, SOLIDWORKS, AUTODESK, FUSION 360, LOGO yazilimlar, NETSIS ERP, CoreTech System Co., Ltd., MOLDEX3D


Program Çıktıları

1 1) Kazanılan lisans ve/veya bilimsel hazırlık düzeyindeki bilgilerini genişlemesine ve derinlemesine kullanarak ürün yaşam döngüsü yönetimi alanındaki problemleri kurgular,
2 2) Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları yeni ve/veya özgün, ürün, fikir ve yöntemler geliştirerek tasarlar, uygular ve yorumlar,
3 3) Elde edilen verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular,
4 4) Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik yenilikçi yöntemler geliştirir ve uygular,
5 5) Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi alanındaki bilgileri izleyerek, çalışmalarının süreç ve sonuçlarını alanı veya alanı dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır,
6 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve toplam kalite çerçevesinde izleyip kendini donanımlı hale getirir,
7 Mesleki tüm etkinliklerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir,
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında liderlik yapar, inisiyatif kullanır ve sorumluluk alır,
9 Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi ile ilgili araştırmalarda karşılaşılan karmaşık durumları çözümler, yorumlar ve bağımsız olarak yürütür.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2016-ÜYDY-SDG-İ.Ö-1 Türkçe Seçmeli Ders Grubu-GÜZ-1 Seçmeli 3 - - 22
9109025032019 Türkçe Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) Zorunlu 3 - - 8
Toplam 6 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2016-ÜYDY-SDG-İ.Ö-2 Türkçe Seçmeli Ders Grubu-BAHAR-2 Seçmeli 3 - - 7
9109025002022 Türkçe Sanal Ürün Geliştirme Prensipleri Zorunlu 3 - - 8
YLDPR599 Türkçe Dönem Projesi Zorunlu - - - 15
Toplam 6 0 0 30
2016-ÜYDY-SDG-İ.Ö-1 - Seçmeli Ders Grubu-GÜZ-1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9109025092020 Türkçe Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim Seçmeli 2 2 - 4
9109025112016 Türkçe Ürün Takip Sistemleri ve Gereçleri Seçmeli 3 - - 4
9109025132016 Türkçe Endüstri 4.0 Seçmeli 3 - - 4
9109025152016 Türkçe Ürün Veri Yönetimi (PDM) Seçmeli 3 - - 4
9109025172016 Türkçe Servis Yönetimi ve Geri Bildirim Seçmeli 3 - - 4
9109025252018 Türkçe Ürün Yaşam Döngüsü Yönetim Sistemlerinde Veri Yönetimi ve Uygulama Entegrasyonu Seçmeli 3 - - 4
FENETKCOK2021 Türkçe Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği Seçmeli 2 - - 6
2016-ÜYDY-SDG-İ.Ö-2 - Seçmeli Ders Grubu-BAHAR-2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9109015242022 Türkçe Ürün Yaşam Döngüsünde Proje Yönetimi Seçmeli 3 - - 4
9109025042017 Türkçe Sürdürülebilir Üretim Seçmeli 3 - - 4
9109025062017 Türkçe Yaşam Döngüsü Yaklaşımları: Değerlendirilmesi, Maliyetleri, Risk Analizi Seçmeli 3 - - 4
9109025162016 Türkçe Tedarik Zinciri ve Değer Zinciri Yönetimi Seçmeli 3 - - 4
9109025182016 Türkçe Ürün Yaşam Döngü Yönetiminde Toplam Kalite Güvence Sistemi Seçmeli 3 - - 4
9109025222016 Türkçe Endüstriyel Mal ve Hizmet Üretiminde PLM Uygulamaları Seçmeli 3 - - 4
9109025242016 Türkçe Yaşam Döngüsü Analizi Seçmeli 3 - - 4
9109025262018 Türkçe Yenilik ve Değişim Yönetimi Seçmeli 3 - - 4
9109025302018 Türkçe Otomotiv Sektöründe Ürün Geliştirme ve PLM Sisteminin Kullanımı Seçmeli 3 - - 4