GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

Tezli Yüksek Lisans Derecesi

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adayların başvuru ve kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Programın normal tamamlama süresi 4 dönem olup, öğrencinin eğitim-öğretim iş yükü 120 AKTS' dir ve ders planı en az 30 yerel kredilik en az 10 ders ve bir seminerden oluşmaktadır. Eğitim planında dersler ilk iki dönemde (dönemlik 30 AKTS), üçüncü ve dördüncü dönemde sadece tez çalışması ve uzmanlık alan dersleri şeklindedir. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin derslerini ve tez çalışmasını başarı ile sonuçlandırması gerekmektedir.

Küresel rekabetin artması, geleceğin yönetici ve işletmecilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış girişimci kişiler olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çağdaş bir işletme eğitim programı, ulusal ve uluslararası piyasadaki değişen koşulları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Bu noktadan hareketle açılan E.Ü. İ.İ.B.F. İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler Tezli Yüksek Lisans programının amacı, alanında lisans eğitimini tamamlamış kişileri, üretim yönetimi alanına yönelik olarak geliştirilmek ve esnek bir düşünce yapısına sahip olarak giderek artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek hale getirmektir. Program dahilinde öğrencilerimize verdiğimiz derslerle onları, 21. Yüzyılda işletmecilik alanındaki modern yaklaşımlarla donatarak, gelişmelere hazır olarak yetiştirdiğimize inanıyoruz.

Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında üretim yönetimi alanlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler.

Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir arasınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavın %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. G. NAZAN GÜNAY AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. G. NAZAN GÜNAY ve Dr. Öğr. Üyesi ELİF ÜSTÜNDAĞLI ERTEN İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Bölümümüzde işletmecilik alanının alt dallarına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönlenebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.


Program Çıktıları

1 Farklı lisans derecesi almış bireylerin, Üretim İşlemler Yönetimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek ve alana ilişkin orijinal fikirler geliştirebilmek, bu fikirleri üniversite-sanayi işbirliği kapsamında genişletebilmek
2 Üretim İşlemler Yönetimi politikalarına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin ileri düzeyde bilgilere sahip olmak ve disiplinler arası çalışmalar ortaya çıkarabilmek
3 Alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
4 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
5 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, bilgiden bilgi üretebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini yönlendirebilmek
6 Uzman ya da uzman olmayan kişileri, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlarla düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paylaşabilmek
7 Alanındaki yerel ve küresel eğilimlerin farkına varabilmek ve söz konusu eğilimlerden doğan fırsat ve tehditleri değerlendirebilmek.
8 Uzmanlık bilgilerini uygulayarak ve uzman bilgi kaynaklarını kullanarak iş veya çalışma ortamında ortaya çıkan görevler karşısında stratejik yaklaşımlar geliştirmek
9 Alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak
10 Alanına ilişkin yenilikleri ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilmek
11 Alanındaki farklı sorunları algılayabilmek ve fırsat olarak değerlendirebilmek ve disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
12 Alanına ilişkin dünyadaki değişen yönelimleri ileri düzeyde izleyebilmek, anlayabilmek, yorumlayabilmek ve analiz edebilme.
13 Alanındaki bilgileri izleyip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek ileri düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
14 Alanının gerektirdiği ileri düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak. Bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek
15 Hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmek, yaratıcı ve eleştiriye açık olmak ve mesleki yeterliklere sahip olmak
16 Alanının gerektirdiği temel hukuki bilgiye sahip olmak ve kullanabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204165022020 Türkçe Bılımsel Araştırma Yöntemlerı ve Etık (E) Zorunlu 3 - - 6
İŞLT-YL-ÜYSY-SDG18-1 Türkçe İşletme Üretım Yönetımı ve Sayısal Yöntemler sdg1 Seçmeli 3 - - 24
Toplam 6 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE041652022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
İŞLT-YL-ÜYSY-SDG18-2 Türkçe İşletme Üretım Yönetımı ve Sayısal Yöntemler sdg2 Seçmeli 3 - - 5
Toplam 3 0 0 11
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
İŞLT-YL-ÜYSY-SDG18-1 - İşletme Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler sdg1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204165012020 Türkçe Stratejık Üretım Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204165032020 Türkçe Üretım Planlama Seçmeli 3 - - 6
9204165052020 Türkçe Proje Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204165072018 Türkçe Karar Teorısı Seçmeli 3 - - 6
9204165112018 Türkçe İş Süreçlerının Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204165132022 Türkçe Stratejık Pazarlama Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204165152018 Türkçe Endüstrıyel Pazarlama Seçmeli 3 - - 6
9204165172018 Türkçe Yönetım ve Organızasyon Seçmeli 3 - - 6
İŞLT-YL-ÜYSY-SDG18-2 - İşletme Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler sdg2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204165002020 Türkçe Yönetım Bılışım Sıstemlerı Seçmeli 3 - - 6
9204165042018 Türkçe Sayısal ve Sezgısel Modelleme Seçmeli 3 - - 6
9204165062018 Türkçe Tedarık Zıncırı Yönetımı ve Lojıstık Seçmeli 3 - - 6
9204165082016 Türkçe Stratejık Marka Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204165092018 Türkçe Stok Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204165102018 Türkçe Üretım Çızelgeleme Seçmeli 3 - - 6
9204165122018 Türkçe Üretımde Yenılık ve Teknolojı Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204165162018 Türkçe Fınansal İktısat Seçmeli 3 - - 6