GERİ DÖN

Doktora Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Yönetim ve Organizasyon - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

Yönetim ve Örgüt programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "doktora" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

Doktora

Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.

Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yeterlikleri kazandırmaktır. Doktora programı; a) Lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 42 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 300 AKTS’dir. b) Yüksek lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 240 AKTS’dir. Dersler, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından, asgari ders yükünden sayılmak üzere en fazla üç ders alabilir. Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Programın amacı, alanında lisans veya yüksek lisans eğitimini tamamlamış kişileri, yönetim ve organizasyon alanına yönelik olarak geliştirilmek ve üniversitelere akademisyen yetiştirmek amacıyla esnek bir düşünce yapısına sahip olarak giderek artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek hale getirmektir.

Mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Doktora programı en üst düzey derece programı olup programı başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmenlik/lisansustu.pdf

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı


Program Çıktıları

1 Yönetim ve organizasyon alanında edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
2 Yönetim ve organizasyon alanıyla ilgili araştırmalarda yöntem ve becerilerde ustalık göstermek
3 Araştırma sürecini bilimsel bakış açısıyla tasarlama, uygulama, yönlendirme ve bulguları yorumlama yeteneğine sahip olmak
4 Alanında önemli görülebilecek bir çalışmayı gerçekleştirme, mevcut çalışmalarda dikkate değer gelişme sağlama ve/veya bilginin sınırlarını genişleten orijinal araştırma ile bilime katkıda bulunmak
5 Yönetim ve organizasyon alanında farklı araştırma yöntemlerine ve süreçlerine hakim olmak
6 Yönetim ve organizasyon alanı ile ilgili olarak alandaki diğer bireylerle, daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile iletişim kurma yeteneğine sahip olmak
7 Akademik ve profesyonel açıdan teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri ve değişimleri, bilgi toplumu bağlamında yorumlayabilmek ve tanıtabilmek.
8 Yönetim ve organizasyon alanındaki kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek
9 Yönetim ve organizasyon alanındaki bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek
10 Yönetim ve organizasyon alanında klasik ve güncel kuramları, aralarındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak
12 Yeniliği ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204116012018 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 - - 6
İŞLT-Yönt.Org.SDG1 Türkçe İşletme Yönetim ve Organizasyon Doktora SDG1 Seçmeli - - - 6
Toplam 3 0 0 12
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE181262022 Türkçe Seminer Çalışmaları Zorunlu - - - 6
İŞLT-Yönt.Org.SDG2 Türkçe İşletme Yönetim ve Organizasyon Doktora SDG2 Seçmeli - - - 20
Toplam 0 0 0 26
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRYET790 Türkçe Yeterlilik Dersi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRTEZONE Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
İŞLT-Yönt.Org.SDG1 - İşletme Yönetim ve Organizasyon Doktora SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204116032020 Türkçe İleri Örgütsel Davranış Seçmeli 3 - - 6
9204116052018 Türkçe Yönetimin Felsefi Temelleri Seçmeli 3 - - 6
9204116072021 Türkçe Stratejik Yönetimde Güncel Konular Seçmeli 3 - - 6
9204116092018 Türkçe Sosyal Kuram Seçmeli 3 - - 6
9204116132018 Türkçe Çok Kültürlü Yönetim Çalışmaları Seçmeli 3 - - 6
9204116152018 Türkçe Örgütsel İletişim Seçmeli 3 - - 6
9204116172021 Türkçe İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 6
9204116182019 Türkçe Sosyal Psikoloji Seçmeli 3 - - 6
9204116192018 Türkçe Yönetim Tarihi Seçmeli 3 - - 6
İŞLT-Yönt.Org.SDG2 - İşletme Yönetim ve Organizasyon Doktora SDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204046082019 Türkçe Organizasyon ve Yönetsel Davranış Yaklaşımları Seçmeli 3 - - 6
9204046142019 Türkçe Yönetim Bilimi ve Örgüt Çalışmalarında İleri Okumalar Seçmeli 3 - - 6
9204046372017 Türkçe Örgütlerde Çeşitlilik Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204116002020 Türkçe İleri Örgüt Kuramı Seçmeli 3 - - 6
9204116022018 Türkçe Değişim Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204116042018 Türkçe Eleştirel Yönetim Çalışmaları Seçmeli 3 - - 5
9204116062021 Türkçe Liderliğin Doğası ve Liderlik Kuramlarının Evrimi Seçmeli 3 - - 5
9204116082018 Türkçe Toplumsal Cinsiyet ve Yönetim Seçmeli 3 - - 6
9204116102018 Türkçe Örgütlerin Psikodinamikleri ve Örgütsel Psikanaliz Seçmeli 3 - - 6
9204116112019 Türkçe Örgüt Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 6
9204116122018 Türkçe İşveren Markası ve Adanmışlık Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204116142018 Türkçe İnovasyon Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204116162018 Türkçe Sürdürülebilirlik Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204116202018 Türkçe Örgütlerde Halkla İlişkiler Seçmeli 3 - - 6
9204116222018 Türkçe Stratejik Yetenek Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204116242021 Türkçe Yeni Toplumsal Hareketler ve Küresel Örgütlenmeler Seçmeli 3 - - 5
9204116262018 Türkçe Yönetim Bilimlerinde Nitel Araştırma Seçmeli 3 - - 6
9204116282018 Türkçe Yönetim Bilimlerinde Nicel Araştırma Seçmeli 3 - - 6
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4