GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Coğrafya - Fiziki Coğrafya - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Fiziki Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün kuruluş tarihi olan 1982 yılından itibaren eğitime başlamıştır

Fiziki Coğrafya Yüksek Lisans Diploması

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

0532: Fiziki Coğrafya

Yüksek Lisans TYYÇ-7 EQF-LLL-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Fiziki Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı; ilgili akademik literatüre ve bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgilere hakim, doğal çevreye ait güncel konulara ve sorunlara coğrafi yaklaşımlarla yorumlar yapabilen, çözümler üretebilen, mekansal bilimlerle ilgili alanların uzmanlarıyla ortak bilimsel çalışmalar gerçekleştirebilen ve ilgili projelerde görev alabilen uzmanlar yetiştirmektedir.

Yüksek lisans derecesi alan mezunlarımız; üniversitelerde akademisyen, kamu ve yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde uzman olarak istihdam edilebilir.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl sınav notu; ara sınav notunun % 40’ı, final sınavının % 60’ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için başarı notunun 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. Her ders için ölçme değerlendirmenin nasıl yapılacağı “ders öğretim planı”nda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Gözde EMEKLİ;, e-mail: gozde.emekli@ege.edu.tr Telefon: 0232 3113933 Fiziki Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Program Başkanı: Prof. Dr. Ecmel ERLAT, e-mail: ecmel.erlat@ege.edu.tr Telefon: 0232 3111682 AKTS/DS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Aylin KARADAŞ, e-mail: aylin.karadas@ege.edu.tr Telefon: 0232 3115062 Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 35100 Bornova-İzmir/Türkiye

Fiziki coğrafya yüksek lisans programının bazı dersleri ağırlıklı olarak Coğrafya Bölümü bünyesindeki Alüviyal Jeomorfoloji laboratuarında yürütülmektedir. Laboratuarda sedimantolojik, paleontolojik ve alüviyal jeomorfolojik amaçlı analizler için gerekli tüm donanım bulunmaktadır. Ayrıca sondaj çalışmaları için gerekli motorlu sondaj ekipmanları da bulunmaktadır. Öğrenciler Coğrafya Bölümü bünyesindeki CBS laboratuvarı gibi diğer imkanlardan da yararlanabilmektedirler.


Program Çıktıları

1 Çok disiplinli takım çalışmasını yürütebilme
2 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı ifade edebilme
3 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak tez hazırlayabilme
4 Coğrafi çevrenin fiziki unsurlarını interdisipliner yaklaşımlarla ve birbirleriyle ilişkilendirerek değerlendirebilme
5 Fiziki coğrafya alanında gelişen yeni yaklaşım ve yöntemleri izleyebilme
6 Farklı alanlardaki yeni bilgi ve teknolojik araç ve yöntemlerden coğrafi çevre analizleri için yararlanabilme
7 İklim değişmeleri konusunda yeni bilgi ve teknolojilerden yararlanarak yeni araştırmalar yapabilme
8 Bugünkü coğrafi çevre özelliklerinin gelişimini bilmek ve bu bilgilerle çevre sorunlarına bilinçli yaklaşıp çözümler üretebilme
9 Tarih öncesi çağlardan beri doğal çevrenin insan yaşam ve etkinlikleri üzerine, kültürel ve teknolojik gelişmeye ne gibi etkileri olduğunu bilmek ve farklı coğrafi çevreleri bu bilgilerle değerlendirebilme
10 Hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri gibi teknolojilerden yararlanarak fiziki coğrafya çalışmalarını yürütebilme
11 Mekânsal analizler için istatistik teknikleri etkili bir şekilde kullanabilme
12 Fiziki coğrafya araştırmaları için laboratuvar tekniklerini kullanabilme
13 İleri düzey mekânsal analizleri yapabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201095312022 Türkçe Fızıkı Coğrafyada Araştırma Yöntemlerı Zorunlu 3 - - 6
9201095332022 Türkçe Fızıkı Coğrafyada Mekânsal Analıze Gırış Zorunlu 3 - - 6
COĞ-FİZİKİ-YL-SDG1 Türkçe COĞ-FİZİKİ-YL-SDG1 Seçmeli - - - 24
Toplam 6 0 0 36
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201095082020 Türkçe ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK I (E) Zorunlu 3 - - 3
9201095362022 Türkçe Paleocoğrafya Araştırma Yöntemlerı Zorunlu 3 - - 3
9201095382022 Türkçe Fızıkı Coğrafyada İlerı Mekânsal Analız Zorunlu 3 - - 3
92SE040152022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
COĞ-FİZİK-YL-SDG2 Türkçe COĞ-FİZİK-YL-SDG2 Seçmeli - - - 18
Toplam 9 0 0 33
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
COĞ-FİZİKİ-YL-SDG1 - COĞ-FİZİKİ-YL-SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201095292014 Türkçe Fızıkı Coğrafyada Hava Fotoğrafları Seçmeli 3 - - 6
9201095312014 Türkçe Fızıkı Coğrafyada Paleontolojı Seçmeli 3 - - 6
9201095412014 Türkçe İklım Sıstemı Seçmeli 3 - - 6
9201095432017 Türkçe Dendrokronolojı Seçmeli 3 - - 6
9201095592022 Türkçe Gezegen Sağlığı Seçmeli 3 - - 6
COĞ-FİZİK-YL-SDG2 - COĞ-FİZİK-YL-SDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201095342020 Türkçe Bılgısayar Desteklı Hava Fotoğrafı Değerlendırmelerı Seçmeli 3 - - 5
9201095392020 Türkçe Alüvyal Jeomorfolojıde Mıkropaleontolojı Seçmeli 3 - - 5
9201095442022 Türkçe Coğrafı Epıdemıyolojı Seçmeli 3 - - 5
9201095462020 Türkçe Kuaterner Palınolojısı Seçmeli 3 - - 5