GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler - Uluslararası İlişkiler - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.

Yüksek Lisans Derecesi

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

0312- Siyaset bilimi ve yurttaşık

Lisansüstü - Yüksek Lisans

Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.

Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeterliği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplamda 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere 120 AKTS kredisinden oluşur. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tezi başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Uluslararası İlişkiler, uluslararası sistem içindeki aktörlerin, öncelikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini incelemeye yönelik bir bilim dalıdır. Uluslararası İlişkiler anabilim dalı yüksek lisans programımızın da temel amacı; uluslararası ilişkiler biliminin çizdiği çerçeve dahilinde öğrencilerimizin mesleki yaşamlarının gerektireceği bilgi ve beceriyle donanmasını; eleştirel ve derin analitik düşünme, çözüm üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Buna ilaveten yüksek lisans programı ile uluslararası ilişkilerin seçilmiş konularında ileri derecede uzmanlaşma elde edilecektir.

Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler. Dış İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Kamu Kuruluşlarının Avrupa Birliği ve Dış İşleri departmanları, Özel Şirketlerin Dış Tiacaret Departmanları vs.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları ve yabancı dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmenlik/lisansustu.pdf

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. Siret HÜRSOY (Bölüm Başkanı) AKTS / DS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KÜÇÜK İletişim Adresi: E.Ü. İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı E.Ü. Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde uluslararası ilişkilere yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Lisans düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Uluslararası İlişkiler alanında uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
2 Uluslararası İlişkiler alanıyla ilgili diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve disiplinler arası etkileşimi tam anlamıyla kavramak,
3 Uluslararası İlişkiler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
4 Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgileri diğer disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirmek ve uzmanlık gerektiren sorun ve problemleri disiplinler arası bir yaklaşımla bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek,
5 Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin kavram, sorun ve problemleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini yönlendirebilmek,
6 Kendi alanındaki veya alanı dışındaki kişilere Uluslararası İlişkiler alanındaki yenilikleri, güncel bilgileri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilmek,
7 Uluslararası İlişkiler alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak,
8 Uluslar arası İlişkiler alanında edindiği ve özümsediği bilgi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek,
9 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilmek, geliştirebilmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204025052003 Türkçe Uluslararası İlışkıler Teorılerı Zorunlu 3 - - 8
9204028012016 Türkçe Bılımsel Araştırma Yöntemlerı ve Etık Zorunlu 3 - - 8
ULUS-İLİŞ-YL-SDG1 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLER Seçmeli - - - 14
Toplam 6 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204025702014 Türkçe Dış Polıtıka Analızı Zorunlu 3 - - 10
92SE190252022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
ULUS-İLİŞ-YL-SDG2 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLER Seçmeli - - - 14
Toplam 3 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
ULUS-İLİŞ-YL-SDG1 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204025012019 Türkçe Toplumsal Hareketler Seçmeli 3 - - 7
9204025092015 Türkçe Tarıhsel Sosyolojı Seçmeli 3 - - 7
9204025112003 Türkçe Uluslararası Güvenlık Sorunları Seçmeli 3 - - 7
9204025512008 Türkçe Avrupa Devletler Sıstemı ve Doğu Sorunu Seçmeli 3 - - 7
9204025752014 Türkçe Çevre ve Küreselleşme Seçmeli 3 - - 7
9204025772014 Türkçe İnsanı Müdahalelerın Etık ve Sıyasetı Seçmeli 3 - - 7
9204025792014 Türkçe Uluslararası Sıstemde Kafkasya Seçmeli 3 - - 7
ULUS-İLİŞ-YL-SDG2 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204025072015 Türkçe Ortadoğu'da Sıyaset Seçmeli 3 - - 7
9204025322008 Türkçe Güvenlık Çalışmalarında Yenı Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 7
9204025362008 Türkçe 20. Yüzyıl'da Dünya Tarıhı Seçmeli 3 - - 7
9204025402009 Türkçe Uluslararası Hukukta Temel Hak ve Özgürlükler Seçmeli 3 - - 7
9204025742014 Türkçe Transatlantık Güvenlık Seçmeli 3 - - 7
9204025782019 Türkçe Uluslararası Sıstemde Güç ve Tehdıt Seçmeli 3 - - 7
9204026342021 Türkçe Türk Sıyası Tarıhınde İlerı Okumalar Seçmeli 3 - - 7
9204026362021 Türkçe Ortadoğu'ya Sosyopolıtık Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 7