GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - İletişim Araştırmaları - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

İletişim Araştırmaları Yüksek Lisans programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2009-2010 öğretim yılında eğitime başlamıştır. İletişim Araştırmaları Yüksek Lisans programı ile gerek sektörel gerekse akademik anlamda, araştırma konularında öğrencilerin yetkin hale gelmeleri sağlanmaktadır.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “İletişim Araştırmaları” alanında yüksek lisans MS (Master of Science) diploması verilir.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

0414 – Pazarlama ve Reklam

Yüksek lisans (TYYÇ – 7, EQF-LLL-7)

Yüksek lisans programına, mülakat ve yazılı sınav yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den Son beş yıl içerisinde alınmış 55 ve üzeri ALES puanı (Anabilim dalı koşulunda aranan ALES türü geçerli olacaktır) veya GRE-GAMAT sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olunması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Adayların başvuru yapabilmeleri için, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 50 puan ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 50 puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %10’inin ve yazılı bilimsel sınav puanın %15 inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir. YABANCI UYRUKLU VEYA LİSANS/YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNİN TAMAMINI YURTDIŞINDA TAMAMLAYAN TC UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR a) Adaylar YÖK’ün belirlediği Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi ile Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeledikleri takdirde Türkçe’den muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 almaları gerekir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar. b) Adayların ana dilleri dışında Almanca, Fransızca veya İngilizce olarak yapılan ve YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından tezli yüksek lisans programları için en az 50 puan veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavından 60 puan almış olmaları gerekmektedir. c) Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan lisansüstü programlara başvuran adayların programın yürütüleceği dilde YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından tezli yüksek lisans programları için en az 60 puan veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavından 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Bu adaylardan Türkçe yeterliliği istenmez. Yabancı Uyruklulardan ALES koşulu aranmamaktadır. LİSANS/YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNİN TAMAMINI YURTDIŞINDA TAMAMLAYAN TC UYRUKLU adaylar Yabancı Uyruklu kontenjanından başvuru yaptıklarında ALES Koşulu aranmaz. C Düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi aranır. ANCAK T.C. Uyruklu kontenjanından başvuru yapıldığında ALES Koşulu aranmaktadır

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, isansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Program her dönemde toplam 30 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az beş adet ders (2. Yarıyılda seminer dersi dahil) ve tez aşamasında tez çalışması ve uzmanlık alan derslerinden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi (4 dönemde) 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersleri de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 30 AKTS’lik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

İletişim araştırmaları yüksek lisans programı, iletişim araştırmaları alanını akademik olarak güçlendirmek, alana ilişkin bilgi düzeyini yükseltmek, bu alanda uzmanlaşacak akademisyenler ve çalışacak uzman bireyler yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program nitel ve nicel araştırma yöntemleri ile, alana ilişkin kuramsal bilgi art alanını güçlendirmeye yönelik zorunlu dersler ile öğrencilerin kendi tercihlerine göre seçebilecekleri çeşitli araştırma derslerinden oluşmaktadır.

Bu program mezunları kamu ve özel sektörde görev yapabilmekte, akademisyen olarak akademik alanda ve ya da araştırmacı olarak özel sektörde çalışabilmektedir. Mezunların kamu sektöründe çalışabilmesi için KPSS’den yeterli puanı almaları ya da kurumların kendi düzenledikleri sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Prof. Dr. Elif YILDIZ (Program Başkanı) elif.yıldız@ege.edu.tr 0.232.311 3753 Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Bornova Kampüsü 35100, Bornova-İZMİR

İletişim Araştırmaları Yüksek Lisans programında dersler 2 profesör, 3 doçent tarafından verilmektedir. Öğretim üyeleri, araştırma yöntem ve teknikleri, araştırma kuramları, araştırma etiği ve kültür alanlarında uzmanlaşmaktadır. Dönem içinde öğrencilerin saha çalışması yapmaları amacıyla gerekli olan araştırma süreci öğretim üyesi danışmanlığında planlanmakta, öğrencilerin hem kuramsal hem uygulamalı olarak araştırma süreci basamaklarına hakim olmaları sağlanmaktadır. Bölüme ilişkin fiziksel koşulların tamamlanması amacıyla da çalışmalar devam etmektedir .


Program Çıktıları

1 Sosyal bilimlere ilişkin verileri çözümleme, disiplin içi ve disiplinler arası araştırma sonuçlarını iletişim alanı ile ilişkilendirme becerisi
2 İletişim araştırma süreçlerine ilişkin tarihsel gelişim ve kuramsal art alan bilgisine sahip olabilme
3 Nitel ve nicel iletişim araştırmalarının kullanıldığı alanları ayrıştırabilme ve gerektiği alanları belirleyebilme
4 İletişim kampanyalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme
5 Pazarlama, pazarlama iletişimi, hedef kitle, marka, kültür, kamuoyu, medya, itibar ve gündem araştırma süreçlerini tasarlama, uygulama, sonuçları yorumlama becerisi
6 Sosyal bilimlerde araştırma süreçlerine ilişkin; araştırma modeli, veri toplama süreci, uygulama ve raporlama basamaklarını oluşturabilme
7 Nicel iletişim araştırmaları veri analizine ilişkin, istatistiksel çözümleme yöntemleri konusunda donanım ve bilgi sahibi olabilme
8 Nitel iletişim araştırmalarında; dilin, metnin, göstergelerin ve söylemin çözümleme yöntemleri konusunda donanım ve bilgi sahibi olabilme
9 Araştırma sürecinin dinamikleri ile ilgili genel bir anlayış geliştirebilme ve takım çalışması yapabilme
10 Sosyal problemlere yönelik psikolojik, sosyolojik ve iletişimsel çözümlemeler gerçekleştirebilme
11 Toplumsal sorunlara karşı farkındalık yaratabilme
12 Bireysel insiyatif kullanabilme ve iletişim becerisi geliştirebilme
13 Araştırma uygulamaları için gerekli olan teknolojik yenilikleri takip edebilme ve kullanabilme becerisi
14 Ulusal ve uluslararası problemleri yakından takip edebilme
15 İletişim araştırmaları sürecine ilişkin etik ilkelerin farkında oluş, mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203065212020 Türkçe Nıtel İletışım Araştırmaları ve Etık (E) Zorunlu 3 - - 6
iletişim_araşt_2016 Türkçe ıletışım_araşt_2016_sdg1 Seçmeli - - - 18
Toplam 3 0 0 24
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE170152022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
iltşm_arş_bahar Türkçe ıltşm_arş_bahar_sdg2 Seçmeli - - - 12
Toplam 0 0 0 18
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
iletişim_araşt_2016 - iletişim_araşt_2016_sdg1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203065032020 Türkçe Nıcel İletışım Araştırmaları Seçmeli 3 - - 8
9203065052016 Türkçe Gündem Araştırmaları Seçmeli 3 - - 8
9203065112016 Türkçe Pazar ve Pazarlama Araştırmaları Seçmeli 3 - - 8
9203075322016 Türkçe Toplumsal Cınsıyet Araştırmaları Seçmeli 3 - - 8
9203095252016 Türkçe Etkınlık Ölçümleme Seçmeli 3 - - 8
iltşm_arş_bahar - iltşm_arş_bahar_sdg2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203065302020 Türkçe Araştırma Projesı Seçmeli 3 - - 8
9203075242020 Türkçe Araştırma Verılerının Bılgısayar Ortamında Analızı Seçmeli 3 - - 8
9203075262017 Türkçe Toplumsal Eğılım Analızlerı Seçmeli 3 - - 8
9203075302016 Türkçe Görsel Kültür ve İletışım Araştırmaları Seçmeli 3 - - 8
9203075342016 Türkçe Makale Yazım Teknıklerı Seçmeli 3 - - 8