GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - Finans Ekonomisi ve Yönetimi - Uzaktan Eğitim (e-yl)


Program Tanıtımı

Uzaktan Öğretim Finans Ekonomisi ve Yönetimi Tezsiz E- Yüksek Lisans Programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tezsiz Yüksek Lisans" derecesi alırlar.

1 Yıl , 2 Yarıyıl

60 AKTS

TYYÇ-7

Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda gerekli bilgileri kazandırmak ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; birinci-ikinci öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Bu program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Programın amacı, alanında lisans eğitimini tamamlamış kişileri, esnek bir düşünce yapısına sahip, iktisat ve finans alanında yeterli ve artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek bireyler olarak yetiştirmektir.

Mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmekte veya varolan kariyerlerini daha üst pozisyonlarda devam ettirebilmektedirler.

1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine göre 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlanmış öğrenciler doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunlarıyla aynı haklara sahip olarak başvurabilirler. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu tarihten sonra kayıt olan öğrencilerin doktora programlarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.

(1) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, yükseköğretim kurumlarının senatolarınca onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb.) kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir. (2) Ara sınavlar, istenildiği takdirde gözetimsiz elektronik ortamda; dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılması esastır. Bu sınavların nerede ve ne şekilde yapılacağı ile temel olarak belirlenen sınavlara ek olarak sözlü sınav, performans, proje, tez ve portfolyo gibi ölçme değerlendirme yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağına, öğretimi sürdüren ilgili birimin önerisi üzerine senato tarafından karar verilir. (3) Gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan öğretimde % 20`den fazla olamaz. Uzaktan öğretim programları müfredatında yer alan derslere ilişkin ölçme değerlendirmeyle ilgili usuller, yeni kaydolan öğrenciler için tercih aşamasından önce ilan edilir. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR için tıklayınız: https://www.yok.gov.tr/documents/10279/34559/uzaktan_ogretim_esas_usul.pdf/b8177cd6-5b3c-407a-9978-f8965419b117

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

E-Öğrenme

Program Başkanı: Doç. Dr. Aykut LENGER AKTS / DS Koordinatörü: Doç. Dr. Mehmet GÜÇLÜ İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Ayrıca çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.


Program Çıktıları

1 Finans ekonomisi ve yönetimi kavramlarını, teorilerini ve yöntemlerini tanımlayabilme
2 Finansal aktörlerin ekonomi içerisindeki rollerini açıklayabilme.
3 Finansal yönetim sorunları karşısında öneriler sunabilme.
4 Matematiksel, istatistiki ve ekonometrik analiz araçlarını finansal sorunlara uygulayabilme.
5 Ulusal ve uluslararası ekonomik ve finansal göstergeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
6 Tanımlanmış bir finansal olayı gerekli araçları kullanarak çözümleyebilme.
7 Proje hazırlayabilme, bağımsız davranabilme, insiyatif alabilme ve yaratıcılık becerisi sergileyebilme.
8 Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, problem çözebilme ve bilgi teknolojilerini kullanabilme.
9 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
10 Gelecekteki istihdam olanakları ve çalışma ortamı için faydalı olabilecek beceriler edinme.
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip rasyonel bir birey olabilme ve bilimi rehber edinebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204037012015 Türkçe Ekonomi Zorunlu 3 - - 10
9204037032015 Türkçe Finansal Kurumlar ve Piyasalar Zorunlu 3 - - 10
FİN.EKO.(e-yl)(YENİ) Türkçe FİN.EKO.(e-yl)(SDG1YENİ) Seçmeli 3 - - 10
Toplam 9 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204037082016 Türkçe Finansal Ekonometri Zorunlu 3 - - 4
9204037402016 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 - - 3
9204037652015 Türkçe Dönem Projesi Zorunlu - - - 15
FİN.EKO.(e-yl-2)(16) Türkçe FİN.EKO.(e-yl)(SDG2YENİ) (2016) Seçmeli - - - 8
Toplam 6 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204037652015 Türkçe Dönem Projesi Zorunlu - - - 15
FİN.EKO.(e-yl-3)(16) Türkçe FİN.EKO.(e-yl)(SDG3YENİ) (2016) Seçmeli - - - 15
Toplam 0 0 0 30
FİN.EKO.(e-yl)(YENİ) - FİN.EKO.(e-yl)(SDG1YENİ)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204037052015 Türkçe Finansal Muhasebe Seçmeli 3 - - 10
9204037072015 Türkçe Stratejik Finans Yönetimi Seçmeli 3 - - 10
9204037112015 Türkçe Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı Seçmeli 3 - - 10
9204037322015 Türkçe Sigortacılık Seçmeli 3 - - 10
9204037342015 Türkçe Bankacılık Piyasası ve Analizi Seçmeli 3 - - 10
FİN.EKO.(e-yl-2)(16) - FİN.EKO.(e-yl)(SDG2YENİ) (2016)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204037102016 Türkçe Sermaye Piyasaları Analizi Seçmeli 3 - - 4
9204037182016 Türkçe Türkiye Ekonomisi Seçmeli 3 - - 4
9204037202016 Türkçe Finansta ve Ekonomide Kantitatif Yöntemler Seçmeli 3 - - 4
9204037222016 Türkçe Finansal Hizmet Pazarlaması Seçmeli - - - 4
9204037242016 Türkçe Para Politikası ve Merkez Bankacılığı Seçmeli - - - 4
9204037262016 Türkçe Maliyet Yönetimi ve Analizi Seçmeli 3 - - 4
9204037282016 Türkçe Finansal Tablolar ve Analizi Seçmeli 3 - - 4
9204037302016 Türkçe Davranışsal Finans Seçmeli 3 - - 4
9204037362016 Türkçe Uygulamalı Mikro Ekonomi Seçmeli 3 - - 4
9204037382016 Türkçe Kurumsal Yönetişim Seçmeli 3 - - 4
FİN.EKO.(e-yl-3)(16) - FİN.EKO.(e-yl)(SDG3YENİ) (2016)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204037232016 Türkçe Finansal Kurumlarda Yönetim ve Strateji Seçmeli 3 - - 5
9204037252016 Türkçe Açık Ekonomi Makro İktisadı Seçmeli 3 - - 5
9204037272016 Türkçe Banka Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
9204037292016 Türkçe Finansal Risk Analizi ve Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
9204037312016 Türkçe Oyun Teorisi Seçmeli 3 - - 5
9204037332016 Türkçe Vadeli İşlem Piyasası ve Türev Ürünler Seçmeli 3 - - 5
9204037352016 Türkçe Küresel Finans Piyasalarında Gücel Olaylar ve Analizleri Seçmeli 3 - - 5
9204037372016 Türkçe Uluslararası Finans Seçmeli 3 - - 5
9204037392016 Türkçe İleri Finansal Ekonemetri Seçmeli 3 - - 5
9204037401016 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Seçmeli 3 - - 5