GERİ DÖN

Doktora Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı - - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

Ege Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü doktora programı 1987 yılından itibaren eğitim vermeye başlamıştır

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında Bilim Doktoru

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

0232 Edebiyat ve Dilbilimi

Doktora programına, Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sözel puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Doktora programı için belirlenen yabancı dil koşulu sağlamak için YÖK merkezi dil sınavına katılınmış olup, programın dili olan İngilizce için 100 üzerinden 80 ya da İngilizce dışında ÜAK tarafından tanınan ikinci bir dilden 100 üzerinden 55 alınması gerekmektedir. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkânlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye`de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi`nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ`nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dâhil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240`dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora Programı, Amerikan kültürü, edebiyatı ve toplumu hakkında ileri düzeyde bilgi kazandırmak; iler düzeyde analiz, sentez, eleştirel düşünce ve araştırma teknikleri ile ilgili eğitim vermek ve alanın sınırlarını içinde ve dışında etkin düşünmeyi sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir araştırma programıdır. Program aynı zamanda Dilbilim, Edebiyat Bilim, Kültür Bilim ve Çeviri bilim alanlarında bilimsel araştırma ve çalışma yöntemleri doğrultusunda, disiplinler arası özgün çalışma ve uygulama yapabilen çağdaş bilim insanı yetiştirmeyi de amaçlar.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı doktora programı mezunları akademisyen olarak kariyerlerini devam ettirebilecekleri gibi, çeşitli kamu kuruluşlarında (TRT, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı vb.), yayınevleri, magazin dergileri, edebiyat ve kültür dergileri, gazeteler, film stüdyoları ve uluslararası kuruluşlarda, Avrupa Topluluğu ile ilişkili kurum ve projelerde de çalışabilirler

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yükseköğretim kurumlarına akademik bir pozisyon veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Öğrenciler, teorik derslere, seminerlere, pratiklere ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencilerin katılımları danışmanları tarafından izlenir. Doktora derslerinin sınavları 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Öğrencinin yazıldığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalarına ise en az %80 oranında devam etmesi gerekir. Bir doktora dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40 ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60 ı toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun teorik dersler için en az 75 olması gerekir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Prof. Dr. Atilla Silkü Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Bornova, İzmir, Türkiye Tel: 90 232 311 1687

Bölüm olanakları, görsel-işitsel elektronik cihazlarla donatılmış sınıfların yanı sıra, öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar laboratuvarı içermektedir. Aynı zamanda LLP-Erasmus,Uluslararı Kültür İncelemeleri Sempozyumu,Uluslararası Lisans Öğrencileri Sempozyumu, Film Festivali gibi akademik etkinliklere aktif olarak katılma imkânı sağlar. Bölüm Interactions yayınına da erişim sağlar.


Program Çıktıları

1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında belli bir konuda uzmanlık kazanmış olma.
2 Edebiyat ve kültür kuramları ve yaklaşımlarına doktora düzeyinde hâkim olma ve bu bilgiyi edebiyat ve kültür metinlerini sosyal ve tarihsel bağlam içerisinde çözümlemede kullanabilme
3 Karşılaştırmalı ve disiplinler arası yaklaşımları metin çözümlemede kullanabilmeleri
4 Başta edebiyat ve sanat olmak üzere Amerikan sosyo-kültürel oluşumlarını, siyaset, hukuk, eğitim, sistem ve kurumlarını, Amerikan iç ve dış politikasını eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilme, tartışabilme
5 Amerika ve Amerikan kimliğine ilişkin temel düşünce ve olguları, mitleri, sembolleri, işaretleri ve kavramları eleştirel bir yaklaşımla irdeleyebilme
6 Bu tarihsel, kültürel mitlerin Amerikan kimliğini tarihsel yolculuğunda ve kültürel ürünlerinde nasıl kurguladığını ve kurgulamakta olduğunu analiz edebilme
7 Amerikan edebiyatından seçilmiş eserleri ve Amerikan kültürü dâhilinde değerlendirilebilinecek her türlü metni (ör: sanat ürünleri, medya göstergeleri, resmi ve gayri resmi belgeler, tarihi dokümanlar, ekonomik, coğrafi, etnik, folklorik, felsefi, dini ve dönemsel olgular, farklılıklar, kurumlar ve hatta mimari gibi özel kültürel göstergeler) var olan ve/veya gelişmekte olan ideolojik söylemlerle bağlantılı olarak öncelikle Amerikan bakış açısından ve ikincil olarak, ulusal/global perspektiflerden yorumlayabilme.
8 Eleştirel ve özgün fikirler üretebilme.
9 Tartışmaya ve analitik düşünmeye dayalı makale yazabilmeleri.
10 Dil, din, toplumsal cinsiyet, kültürel ve cinsel kimlikler ve farklılıkların farkında olma ve bunlara yönelik tutumları sorgulayan bir dünya görüşü edinmiş olma.
11 Edindikleri bilgi ve becerileri mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle kullanabilme ve inisiyatif alarak bağımsız davranma ve çalışma becerisi geliştirebilme.
12 Araştırma projesi yürütebilme ve bu projeyi seminer şeklinde sözlü olarak sunabilmeleri
13 Çalıştıkları alanda edindikleri bilgileri ve araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı olarak sunabilmeleri
14 Çalışılan alanda düzenlenen ulusal ve uluslararası akademik etkinliklere katılmış olmaları
15 Özgün bir tez konusu oluşturmada gerekli araştırma yöntemlerini kullanabilmeleri ve analiz-sentez-değerlendirme süreçlerini etkin şekilde uygulayarak nitelikli ve geçerli argümanlar oluşturabilmeleri

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201036072020 Türkçe Advanced Studies in U.S. History Zorunlu 3 - - 6
9201036082021 Türkçe Main Cultural Issues in American History Zorunlu 3 - - 6
9201036242020 Türkçe Research Methods and Ethics (E) Zorunlu 3 - - 6
AMERİKAN.DOK.SDG1 Türkçe AMERİKAN KÜLTÜRÜ SDG1 Seçmeli - - - 12
Toplam 9 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201036342021 Türkçe 20th Century U.S. Cultural History Zorunlu 3 - - 6
9201036352020 Türkçe U.S. Foreign Policy Zorunlu 3 - - 6
92SE020062022 Türkçe Seminer Çalışmaları Zorunlu - - - 6
AMERİKAN.DOK.SDG2 Türkçe AMERİKAN KÜLTÜRÜ SDG2 Seçmeli - - - 12
Toplam 6 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRYET790 Türkçe Yeterlilik Dersi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRTEZONE Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
AMERİKAN.DOK.SDG1 - AMERİKAN KÜLTÜRÜ SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201035432021 Türkçe Colonial Societies and Culture of Transatlantic Slavery Seçmeli 3 - - 6
9201036052021 Türkçe Studies in Contemporary Euro-American Drama Seçmeli 3 - - 6
9201036142020 Türkçe Advanced Studies in American Literature Seçmeli 3 - - 6
AMERİKAN.DOK.SDG2 - AMERİKAN KÜLTÜRÜ SDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201036062021 Türkçe Studies in 21st Century Euro-American Drama Seçmeli 3 - - 6
9201036842021 Türkçe General Concepts in American Culture and Literature Seçmeli 3 - - 6
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4