GERİ DÖN

Lisans Programları


Moda ve Tasarım Yüksekokulu - Moda Tasarımı - - LisansProgram Tanıtımı

Moda ve Tasarım Yüksekokulu 2011 yılında kurulmuştur. 2018 tarihinde ise yüksekokulumuzda aktif olarak çalışmalara başlanılmıştır. İlk öğrencilerini 2019–2020 Eğitim–Öğretim yılında alarak eğitim hayatına başlamıştır. Yüksekokulumuz bünyesinde yer alan “Moda Tasarımı Bölümü”nde 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Dünyada, Moda Tasarımı eğitimi fakülte ya da yüksekokul seviyesinde yaklaşık 180 yıldır ayrı bir eğitim olarak verilmektedir (İngiltere’de London College of Fashion, ABD’de Lim College ve Parsons School of Design, İtalya’da Istituto Marangoni, vb...). Türkiye’de Moda Tasarımı eğitimi ise, Fakülte veya Yüksekokulu kapsamında birbirinden farklı bölümlerden sadece birisi olarak faaliyet göstermektedir. Ege Üniversitesi’nde yurtiçindeki diğer üniversitelerden farklı olarak, Moda Tasarımı eğitiminin ayrı bir Moda ve Tasarım Yüksekokulu kapsamında verilmesi hem üniversitemiz hem de ülkemiz için yenilikçi ve işlevsel bir yaklaşım oluşturmaktadır. Bu nedenle “Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu” diğer fakültelerin içinde yer alan Moda Tasarımı bölümlerine göre gerek eğitim–öğretim programının uygulanabilirliği gerekse mezunların sektörün gereksinimlerine uygun yetiştirilmesi konularında birçok avantaja sahiptir. Moda ve Tasarım Yüksekokulu Türkiye’de herhangi bir fakülte veya yüksekokul içerisinde yer almayan Moda ve Tasarım alanında eğitim veren ilk ve tek lisans programıdır. Okulumuz akademik kadrosunda 1 Profesör Doktor, 6 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere 8 öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümün eğitim dili Türkçe’dir. Yüksekokulumuz üniversite sınavında Eşit Ağırlık puanı ile öğrenci almaktadır. Yüksekokulumuz Moda Tasarımı Bölümü’nde, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, hedef kitleyi analiz edebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen, moda tasarımını kavramış; dokuma- örme yüzey tasarımı, desen tasarımı, baskı tasarımı, giysi tasarımı, aksesuar tasarımı dallarında, teknik, estetik, bilgi ve becerilere sahip, çağdaş, yaratıcı, özgün tasarımlar yaratabilen ve üretebilen moda tasarımcıları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Yetiştirilen öğrencilerin moda tasarımı alanındaki yaratıcı çalışmalarını uygulanabilir ticari koleksiyonlara dönüştürebilecek şekilde hazırlamalarının sağlanması da programın temel hedefleri arasındadır. Vizyonumuz, bilim ve sanatın iş birliği çerçevesinde yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlarla oluşturulmuş eğitim kalitesiyle, moda ve tasarım alanında dünyada lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi veren kurumlarla eş değer diploma program denkliğine sahip uluslararası düzeyde bir eğitim kurumu olmaktır.

Moda Tasarım Bölümü eğitimini tamamlayarak mezun olanlar “Moda Tasarımcısı” unvanı alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

0212

Moda Tasarımı Bölümü mezunları 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Mezunlarımız da “Lisans” diplomasına sahip olacaklardır. Mezunlarımız lisans diploması ile istedikleri takdirde lisansüstü eğitime devam edebilirler.

Bölüme, üniversite sınavı ile Eşit Ağırlık Puanı’na göre yerleştirme yapılmaktadır. Bölümün kontenjanı ise 40 kişidir. Ege Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiye, http://oidb.ege.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması ve Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından dikey, yatay ve üniversite içinde geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar. Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir. Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, Ege Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.

Bölümün eğitim planında yer alan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak bölüm mezuniyet için gerekli olan yeterlilik koşuludur.

Moda tasarımı, moda sektöründeki gelişmeler kadar moda üretim ve yönetim teknolojilerindeki gelişmelerin ortaya çıkarmış olduğu ihtiyaçlar doğrultusunda gelişmekte olan bir alandır. Moda ve hazır giyim sektöründe tasarım, uluslararası rekabet alanında en yüksek düzeyde öneme sahiptir. Bu gelişme model tasarımında ve ürünün çeşitli tanıtım ve reklam araçlarıyla sunumunda bilgi ve eleman ihtiyacının artması anlamına gelmektedir. Moda tasarımı eğitimi, bu nedenle kendisine uluslar arası akademik ve sektörel dünyada vazgeçilmez bir yer edinmiştir. Moda Tasarımı Bölümü’nde eğitim planı; Ege Üniversitesi 2018-2023 Stratejik Planının A2:”Eğitim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sürdürmek” amacı doğrultusunda oluşturulan H 2.1: “Eğitim programlarının niteliğinin geliştirilmesi ve niceliğinin arttırılması” hedefine yönelik olarak; ulusal ve uluslararası düzeyde benzer eğitim veren bölümlerin ders programları, sivil toplum örgütleri ve sektör üyelerinin talep ve önerilerinin sentezi ile oluşturulmuştur. Uygulanan eğitim planıyla, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirerek hedef kitleyi analiz edebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen, dokuma–örme yüzey tasarımı, desen tasarımı, baskı tasarımı ve giysi tasarımında teknik, estetik, bilgi ve becerilere sahip, çağdaş, yaratıcı, özgün tasarımlar yaratabilen ve üretebilen moda tasarımcıları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Moda Tasarımı Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin moda tasarımı alanındaki yaratıcı çalışmalarını uygulanabilir ticari koleksiyonlara dönüştürebilecek şekilde hazırlamalarının sağlanması da bölümün temel hedefleri arasındadır. Bu hedefler doğrultusunda eğitim alan öğrencilerimizin, 11. Kalkınma Planında hedeflendiği gibi ülkemizin tekstil ve hazır giyim sektöründe moda tasarımı ve markalaşma odaklı olarak değer zincirini yönlendiren lider ülkelerden biri olması temel amacına ulaşılmasında katkı sağlayacakları düşünülmektedir. Moda Tasarımı Bölümü’nde öğrencilerimiz 6. Yarıyılın sonunda 20 işgünü sanayi stajı yapmaktadırlar. Ayrıca eğitim planımızın 7. yarıyılında ‘’İşyerinde Mesleki Eğitim’’ yer almaktadır. İşyerinde Mesleki Eğitim ile Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerimizin eğitimlerinde 7. yarıyıllarını ilgili işletmelerde bulunarak, uygulama becerilerini güçlendirmeleri amaçlanmıştır. Moda Tasarımı Bölümü’nde öğrencilerimiz, Erasmus+ programı kapsamında, lisans ve lisansüstü öğrenci değişimi programına dahil olabilmektedir.

1 Hedef kitleyi analiz ederek, trendleri takip edip moda olacak öncü fikirleri değerlendirebilmek
2 Dokuma- örme yüze tasarımı, desen tasarımı, giysi tasarımı ve aksesuar tasarımı alanlarında teknik ve estetik bilgi ve beceriye sahip olabilmek
3 Çağdaş, yaratıcı, özgün tasarımlar yaratabilmek ve üretebilmek
4 Moda tasarımı alanındaki yaratıcı çalışmaları uygulanabilir ticari koleksiyonlara dönüştürebilmek

Ülkemizde moda ve hazır giyim sektöründe hedef pazarlara yönelik ürün koleksiyonlarının estetik, teknik ve satın alınabilirlik değerleri yüksek düzeyde tutularak, kar marjı düşük standart ürünler yerine katma değeri yüksek pahalı moda-marka ürünlerin üretilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ülkemizde katma değeri yüksek bu ürünleri tasarlayabilecek, üretebilecek ve doğru sunum teknikleriyle sunabilecek çok fazla sayıda moda tasarımcısına ihtiyaç bulunmaktadır. Moda Tasarımı Bölümü mezunlarımız; – Moda evlerinde – Tekstil ve Hazır giyim işletmelerinin tasarım, ürün geliştirme, modelhane, ihracat, pazarlama, marka yönetimi ve müşteri ilişkileri bölümlerinde – Baskı Atölyelerinin tasarım bölümlerinde – İlgili Bakanlıklar nezdinde ürün ve kostüm tasarımı yapılan kurumlarda – Akademisyen olarak üniversitelerin ilgili bölümlerinde – Görsel sunum ve tasarım uzmanı olarak mağazalarda – Moda editörü olarak moda dergilerinde – Moda fotoğraf stüdyolarında – Trend, imaj ve stil danışmanı olarak ilgili sektörlerde – Kostüm ve aksesuar tasarımcısı olarak tiyatro, sinema ve televizyon sektörlerinde ve – Kendi markalarını yaratarak bireysel girişim ile açtıkları işyerlerinde çalışabileceklerdir.

Bölüm mezunları, istedikleri takdirde kendi alanlarında veya alanları ile ilişkili bölümlerde lisans üstü eğitim yapabilirler. Ancak lisansüstü eğitim yapabilmek için diploma notlarının Enstitü tarafından belirlenen notun üstünde olması gerekmektedir.

Bölümde sınavlar, ölçme ve değerlendirme; "Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi" esaslarına göre yapılmaktadır. Yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiye, http://oidb.ege.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Bölümden mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam edip, derslerden de "Başarılı" olmak zorundadırlar. Buna ek olarak öğrenciler, eğitimleri için gerekli olan 6. Dönemden sonra yapmaları gereken "20" zorunlu iş günü işletme stajlarını da tamamlamalı ve staj sınavından "başarılı" olmalıdırlar. Sekiz “8” yarıyılın sonunda alması gereken bütün dersleri başarı ile veren ve işletme stajlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Tam Zamanlı

BÖLÜM BAŞKANI : Prof.Dr. Ziynet ÖNDOĞAN AKTS/DS KOORDİNATÖRÜ : Dr.Öğr.Üyesi Arzu KILIÇ Dr.Öğr.Üyesi Pınar KÖYMEN ÇAĞAR Öğr.Gör. Gülseren HAYLAMAZ İLETİŞİM : Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kampüsü 35100 Bornova–İzmir TELEFON NUMARASI : 0.232.342 57 82 FAKS NUMARASI : 0.232.342 57 83 E–POSTA : modatasarim@mail.ege.edu.tr arzu.senkilic@ege.edu.tr pinar.koymen.cagar@ege.edu.tr gulseren.haylamaz@ege.edu.tr

Yüksekokulumuz bünyesinde; – Bilgisayar destekli tasarım ve çizim programlarının yer aldığı; Bilgisayar Destekli Tasarım laboratuvarı – Moda tasarım stüdyosu derslerinin yürütüldüğü içinde prova mankenleri bulunan; Drapaj Atölyesi – Giysi üretiminin gerçekleştirildiği; Dikim Atölyesi – Giysi kalıplarının hazırlandığı; Kalıp Hazırlama Atölyesi – Temel sanat eğitimlerinin gerçekleştirildiği; Temel Sanat Atölyesi ile – Geleneksel ve çağdaş el sanatlarının uygulanabileceği; Süsleme Atölyesi – Moda fotoğrafçılığı eğitimlerinin yapıldığı; Fotoğraf Atölyesi – Derslikler yer almaktadır. Atölyelerde her öğrencinin birebir çalışabileceği, bilgisayar, dikiş makinesi, çizim masaları ile alet ve ekipmanları mevcuttur. Yüksekokul laboratuvar ve atölyelerinde öğrencilerin kullanımına sunulan makine, alet ve ekipmanlar; – Bilgisayar (30 adet) – Plotter (1 adet) – Digitizer (1 adet) – Teknik Çizim Masaları (60 adet) – Şövale (30 adet) – Barkovizyon ve barkovizyon perdesi (8 adet) – Düz Dikiş Makinesi (20 adet) – Nakış Makinesi (1 adet) – Overlok Dikiş Makinesi (4 iplik) (1 adet) – Overlok Dikiş Makinesi (3 iplik) (1 adet) – Reçme Dikiş Makinesi (1 adet) – Ultrasonik Dikiş Makinesi (1 adet) – Çift Paskaralı Ütü (1 adet) – Serim ve Kesim Masası (1 adet) – Yuvarlak Bıçak (1 adet) – Prova Mankenleri (30 adet) – Ayarlanabilir Prova Mankenleri (5 adet) – Dolu Takım Arabası (1 adet)’dır.


Program Çıktıları

1 Moda tasarımının tarihsel gelişim sürecini yorumlayabilme, moda tasarımı ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme
2 Hazır giyim sektöründe modaya yön verebilecek renk, desen, kumaş, aksesuar uyumunu sahip nitelikli ve özgün nitelikte tasarımlarla ticari koleksiyonları oluşturma
3 Ekip oluşturma ve çalıştırmada bilinç ve sorumluluk sahibi olabilme, inisiyatif sahibi, yönetici ve organizasyon özelliklerini kullanabilme becerisi
4 Moda tasarım için gerekli alet, ekipman ve makineleri tanıma ve kullanabilme, makine ürün özelliklerine göre basit ayarlarını yapabilme becerisi
5 Moda tasarım için gerekli bilgisayar paket programları öğrenebilme ve kullanabilme becerisi
6 Moda ve hazır giyim sektöründe kalite yeterlikleri ve standartları bilme ve uygulayabilme becerisi
7 Marka yaratma ve pazarlama sürecini yönetebilme becerisi, hedef kitleyi analiz edebilme, müşteri ilişkilerini yönetebilme, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve kendini ifade edebilme becerisi
8 Malzeme ve üretim tekniklerini bilebilme, dokuma–örme yüzey, desen, baskı, giysi ve aksesuar tasarımı alanlarında teknik, estetik, bilgi ve becerilere sahip, çağdaş, yaratıcı, özgün tasarımlar üretebilme
9 Hayat boyu öğrenme prensibi ile alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme, iş başvurularında kişisel tanıtım dosyası oluşturma ve sunma, etkinlik düzenleme, araştırma yöntemlerini kullanarak sunu, deney raporu, proje hazırlayabilme becerisi
10 Moda tasarımcısının mesleki hakları, sorumlulukları ile ilgili mevzuatı bilme, bağımsız karar verebilme, fikirlerini sözlü ve yazılı net ifade edebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
3301001012019 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
3301001032019 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
3301001052019 İngilizce YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 2
3301001072019 Türkçe BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 2
3301001092022 Türkçe TEMEL SANAT EĞİTİMİ I Zorunlu 3 1 - 5
3301001112019 Türkçe GENEL KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 - 4
3301001132022 Türkçe LİF VE KUMAŞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 3
3301001172023 Türkçe MODA RESMİ VE İLLÜSTRASYONU I Zorunlu 2 1 - 3
3301001272020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
CHA001 Türkçe ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 - - 2
SEÇ.GRUP-I Türkçe SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - 3
Toplam 19 3 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
3301001022019 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
3301001042019 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
3301001062019 İngilizce YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 2
3301001082022 Türkçe MODA TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
3301001102021 Türkçe TEMEL SANAT EĞİTİMİ II Zorunlu 3 1 - 5
3301001122019 Türkçe RENK KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 - - 2
3301001142022 Türkçe MODA RESMİ VE İLLÜSTRASYONU II Zorunlu 2 1 - 5
3301001162019 Türkçe GİYSİ MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 - - 2
3301001182023 Türkçe ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ Zorunlu 2 - - 2
3301001342022 Türkçe ERGONOMİ VE ANTROPOMETRİ Zorunlu 2 - - 3
SEÇ.GRUP-II Türkçe SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - 3
Toplam 21 2 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
3301002012022 Türkçe GİYSİ TEKNİK ÇİZİMİ I Zorunlu 1 1 - 2
3301002032022 Türkçe GİYSİ KALIBI TASARIMI I Zorunlu 2 1 - 4
3301002072019 Türkçe MODA TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
3301002092020 Türkçe GİYSİ ÜRETİM TEKNİKLERİ I Zorunlu 2 2 - 5
3301002112022 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 - - 2
3301002152021 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ KUMAŞ TASARIMI Zorunlu 2 1 - 4
3301002232021 Türkçe KONFEKSİYON MAKİNELERİ Zorunlu 2 1 - 3
3301002292022 Türkçe DESEN Zorunlu 2 2 - 5
MDSD01 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - I - - - -
SEÇ.GRUP-III Türkçe SEÇMELİ DERS III Seçmeli - - - 3
Toplam 15 8 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
3301002022022 Türkçe GİYSİ TEKNİK ÇİZİMİ II Zorunlu 1 1 - 2
3301002042021 Türkçe GİYSİ KALIBI TASARIMI II Zorunlu 2 1 - 4
3301002062022 Türkçe GİYSİ ÜRETİM TEKNİKLERİ II Zorunlu 2 2 - 5
3301002102020 Türkçe MODA STİLİZASYONU Zorunlu 2 - - 4
3301002162021 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP TASARIMI I Zorunlu 2 1 - 3
3301002262021 Türkçe FARKLI YÜZEYLERDE TASARIM UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 - 3
3301002282021 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ GİYSİ TASARIMI Zorunlu 2 1 - 3
3301002322022 Türkçe MODA TASARIMDA MARKA YÖNETİMİ Zorunlu 2 - - 3
MDSD02 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - II - - - -
SEÇ-GRUP-IV Türkçe SEÇMELİ DERS IV Seçmeli - - - 3
Toplam 14 7 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
3301003012020 Türkçe GİYSİ KALIBI TASARIMI III Zorunlu 2 1 - 4
3301003032020 Türkçe DRAPAJ I Zorunlu 2 1 - 4
3301003052023 Türkçe MODA TASARIM STÜDYOSU I Zorunlu 4 2 - 6
3301003092022 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP TASARIMI II Zorunlu 2 1 - 3
3301003232022 Türkçe MODA ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Zorunlu 2 - - 3
3301003272022 Türkçe ÜRETİM YÖNETİMİ Zorunlu 2 - - 2
3301003392023 Türkçe TİCARİ KOLEKSİYON HAZIRLAMA Zorunlu 2 - - 2
MDSD03 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - III - - - -
SEÇ.GRUP-V Türkçe SEÇMELİ DERS V Seçmeli - - - 3
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - -
Toplam 16 5 0 27
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
3301003022020 Türkçe GİYSİ SUNUMU VE MODA KOREOGRAFİSİ Zorunlu 2 - - 2
3301003042022 Türkçe DRAPAJ II Zorunlu 2 1 - 3
3301003062022 Türkçe MODA TASARIM STÜDYOSU II Zorunlu 4 2 - 6
3301003222020 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 6
3301003282022 Türkçe 3 BOYUTLU GİYSİ TASARIMI I Zorunlu 2 2 - 3
3301003402023 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 - - 3
3301003422023 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 2 - - 2
MDSD04 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - IV - - - -
SEÇ.GRUP-VI Türkçe SEÇMELİ DERS VI Seçmeli - - - 2
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - -
Toplam 14 5 0 27
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
3301004112020 Türkçe İŞYERİ EĞİTİMİ Zorunlu - - - 30
7.YY.SEÇ.DERS.GRUP Türkçe 7. YY SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - -
MDSD05 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - V - - - -
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
3301004022023 Türkçe PORTFOLYO TASARIMI VE SUNUMU Zorunlu 2 2 - 7
3301004062023 Türkçe BİTİRME TEZİ (FİNAL KOLEKSİYONU HAZIRLAMA) Zorunlu 6 4 - 12
3301004282022 Türkçe 3 BOYUTLU GİYSİ TASARIMI II Zorunlu 2 2 - 5
3301004342023 Türkçe MESLEKİ YABANCI DİL II Zorunlu 2 - - 3
MDSD06 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - VI - - - -
SEÇ.GRUP-VII Türkçe SEÇMELİ DERS VII Seçmeli - - - 3
Toplam 12 8 0 30
SEÇ.GRUP-I - SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
3301001192019 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli 2 - - 3
3301001212019 Türkçe UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 - - 3
3301001232019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 - - 3
3301001312022 Türkçe FELSEFE Seçmeli 2 - - 3
3301001332022 Türkçe KOSTÜM TARİHİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇ.GRUP-II - SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
3301001222019 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 3
3301001262019 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 3
3301001362022 Türkçe SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 3
3301001382022 Türkçe TASARIMDA MALİYET ANALİZİ Seçmeli 2 - - 3
3301001402022 Türkçe TREND ANALİZİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇ.GRUP-III - SEÇMELİ DERS III
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
3301002172019 Türkçe SÜSLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 3
3301002312022 Türkçe MODADA YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 2 - - 3
3301002332022 Türkçe KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR Seçmeli 2 - - 3
3301002392023 Türkçe GÖNÜLLÜLÜK Seçmeli 2 - - 3
PF201 Türkçe EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 - - 4
PF203 Türkçe ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
SEÇ-GRUP-IV - SEÇMELİ DERS IV
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
3301002342022 Türkçe AKADEMİK İNGİLİZCE Seçmeli 2 - - 3
3301002362022 Türkçe BEBEK VE ÇOCUK GİYSİ KALIPÇILIĞI Seçmeli 2 - - 3
3301002382022 Türkçe DOĞAL DESENLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 3
PF202 Türkçe EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 - - 4
PF204 Türkçe EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 4
SEÇ.GRUP-V - SEÇMELİ DERS V
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
3301003252021 Türkçe KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ Seçmeli 2 - - 3
3301003292022 Türkçe SPOR GİYSİ KALIPÇILIĞI Seçmeli 2 - - 3
3301003312022 Türkçe MODA ENDÜSTRİSİNDE MÜŞTERİ TEMSİLCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 3
PF301 Türkçe SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
PF303 Türkçe ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
ÜNİV.SEÇ.DERS.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
803002632010 Türkçe MEDYA VE TOPLUM Seçmeli 3 - - 4
Bİİ305DSG Türkçe DİN SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 2 - - 3
Ede309İDA Türkçe İNSAN DAVRANIŞLARINI ANLAMAK Seçmeli 2 - - 3
RPDAESEÇ001 Türkçe CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 4
SBİ307ÜSAĞ Türkçe ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 3
UTP269 Türkçe TAHRİBATSIZ MUAYENE Seçmeli 3 - - 3
YEN305GYKA Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE YATIRIM KARAR ANALİZLERİ Seçmeli 2 - - 3
SEÇ.GRUP-VI - SEÇMELİ DERS VI
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
3301003182019 Türkçe FONKSİYONEL GİYSİ TASARIMI Seçmeli 2 - - 2
3301003322021 Türkçe MODA TASARIMDA FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 - - 2
3301003362022 Türkçe AKSESUAR TASARIMI Seçmeli 2 - - 2
3301003382022 Türkçe MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 - - 2
PF302 Türkçe ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
ÜNİV.SEÇ.DERS.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1302008902017 Türkçe SERMAYE PİYASASI ANALİZİ Seçmeli 3 - - 5
503007042015 İngilizce GREEN CHEMISTRY AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES Seçmeli 2 - - 3
7601001062021 Türkçe AİLE YAŞAMI VE AİLE İÇİ İLİŞKİLER Seçmeli 2 - - 3
803002162019 Türkçe DİJİTAL OKURYAZARLIK Seçmeli 3 - - 4
803004652012 Türkçe SOSYAL MEDYA Seçmeli 3 - - 4
Bİİ305DS Türkçe DİN VE SANAT Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306DİVKA Türkçe DİNLER VE KADIN Seçmeli 2 - - 3
ENF305WEB Türkçe WEB TASARIMI Seçmeli 2 - - 3
FEN305BİYO Türkçe BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
GID408 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
MOD306MLB Türkçe MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 2 - - 3
ÖDM306STA Türkçe SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM Seçmeli 2 - - 3
RPDAESEÇ001 Türkçe CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 4
SBİ307ÜSAĞ Türkçe ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 3
YEN306GİPH Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
YEN306GTOD Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME Seçmeli 2 - - 3
7.YY.SEÇ.DERS.GRUP - 7. YY SEÇMELİ DERS GRUBU
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF202 Türkçe EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 - - 4
PF302 Türkçe ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
PF401 Türkçe REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 - - 4
SEÇ.GRUP-VII - SEÇMELİ DERS VII
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
3301004162019 Türkçe GELENEKSEL EL SANATLARI Seçmeli 2 - - 3
3301004302021 Türkçe KOSTÜM TASARIMI Seçmeli 2 - - 3
3301004322022 Türkçe İÇ GİYİM KALIPÇILIĞI Seçmeli 2 - - 3
PF203 Türkçe ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
PF204 Türkçe EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 4
PF301 Türkçe SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
PF303 Türkçe ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
PF402 Türkçe ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 - 10