GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Biyoloji - - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı başta Hücre Biyolojisi olmak üzere genetik hastalıklarının moleküler mekanizmalarının araştırılması konularında da çalışmalar yapmaktadır. Bu alanlarda yeterli bilgi birikimine sahip kalifiye araştırmacı yetiştirmektedir. Doktora gibi uzun süreli eğitim programları için de Biliminsanı yetiştirmekte olup ileri bioyoloji ve moleküler biyoloji laboratuvarı kullanabilme yetisini kazandırmaktadır

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Tıbbi Biyoloji” alanında yüksek lisans diploması verilir.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Program hücre biyoloji, hücredeki moleküler mekanizmalar ve moleküler biyolojik yöntemler konularında zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir

Mezunlar araştırma laboratuvarlarında tıbbi biyoloji uzmanı olarak çalışabilirler ve Tıbbi Biyoloji doktora programına devam edebilirler

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Ara sınav not ortalamasının %40 ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60 ı toplamıdır

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Prof. Dr. Nejat Topçuoğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Bornova İzmir Tel: 232 390 22 60 Faks: 232 342 05 42 e-mail: nejat.topcuoglu@ege.edu.tr

Hücre ve doku kültürü laboratuvarı, moleküler biyoloji araştırma laboratuvarı, asbest araştırma laboratuvarı ve tarama elektron mikroskop laboratuvarlarından oluşmaktadır


Program Çıktıları

1 Tıbbi Biyoloji araştırma alanı ve ilişkili bilim alanlarında öğrenilen bilgiyi kullanabilme
2 Moleküler Biyoloji alanında kullanılan yöntemler ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma
3 Hücre Biyolojisi alanında kullanılan yöntemler ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma
4 Bilime yenilik getirebilme veya bir bilimsel yöntemi geliştirmek için amaç ve hedefler belirleyebilmesi
5 Tıbbi Biyoloji bilim alanında yayınlanmış araştırmalar konusunda eleştirel değerlendirme yapabilmesi
6 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesi
7 Tıbbi ve Moleküler Biyoloji uygulama protokollerini gerçekleştirme ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilme
8 Tıbbi Biyoloji alanında edinilen bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirme ve multidisipliner çalışma alanları oluşturabilme
9 Moleküler Biyoloji uygulamalarında analiz sonuçlarını değerlendirebilme, ekip çalışması yapabilme ve ortak laboratuvarda çalışma disiplini elde etme
10 Tıbbi Biyoloji bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9301095012001 Türkçe Tıbbı Bıyolojı ve Genetık I Zorunlu 2 2 - 9
9301095282016 Türkçe Bılımsel Yazım ve Raporlandırma Teknıklerı Zorunlu 2 2 - 9
930109SEÇ.YL1 Türkçe SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 12
Toplam 4 4 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9301095022013 Türkçe Tıbbı Bıyolojı ve Genetık II Zorunlu 2 2 - 6
930109SEÇ.YL2 Türkçe SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 3
SBEYLSEM500 Türkçe Semıner Zorunlu - - - 6
Toplam 2 2 0 15
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEYLTEZ501 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
SBEYLUAD501 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
SBEYLTEZ502 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
SBEYLUAD502 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
930109SEÇ.YL1 - SEÇMELİ DERSLER1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9301095032013 Türkçe Temel Bıyolojı Laboratuvarı İlkelerı ve Yöntemlerı Seçmeli 2 2 - 9
9301095042013 Türkçe Gen Ekspresyonunun Regülasyonu Seçmeli 2 2 - 9
9301095052005 Türkçe Tıbbı Bıyolojıde Bılgısayar Uygulamaları-I Seçmeli 2 2 - 9
9301095062005 Türkçe Hücre ve Doku Kültürü ve Teknıklerı Seçmeli 2 2 - 9
9301095072015 Türkçe Moleküler Bıyolojıye Gırış ve Araştırma Yöntemlerı Seçmeli 3 2 - 12
9301095102005 Türkçe Işık Mıkroskobık Preparasyon Teknıklerı Seçmeli 2 2 - 9
9301095112005 Türkçe Hücre Bıleşenlerı ve Bıyomoleküller Seçmeli 2 - - 6
9301095122001 Türkçe Transmısyon Elektron Mıkroskop (TEM) İçın Preparasyon Teknığı I Seçmeli 2 2 - 9
9301095142001 Türkçe Scannıng Elektron Mıkroskop (SEM) İçın Preparasyon Teknığı I Seçmeli 2 2 - 9
9301095152004 Türkçe Bıyolojık Kontrol Sıstemlerı Seçmeli 2 - - 6
9301095162001 Türkçe Tıbbı Fotografı ve Dökümantasyon Yöntemlerı Seçmeli 2 2 - 9
9301095182001 Türkçe Model Organızmalar Seçmeli 2 - - 6
9301095252016 Türkçe Organel Hastalıklarının Moleküler Bıyolojısı Seçmeli 3 - - 9
9301095272016 Türkçe Hücre Ölümü Seçmeli 3 - - 9
930109SEÇ.YL2 - SEÇMELİ DERSLER2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9301095032013 Türkçe Temel Bıyolojı Laboratuvarı İlkelerı ve Yöntemlerı Seçmeli 2 2 - 9
9301095042013 Türkçe Gen Ekspresyonunun Regülasyonu Seçmeli 2 2 - 9
9301095052005 Türkçe Tıbbı Bıyolojıde Bılgısayar Uygulamaları-I Seçmeli 2 2 - 9
9301095062005 Türkçe Hücre ve Doku Kültürü ve Teknıklerı Seçmeli 2 2 - 9
9301095072015 Türkçe Moleküler Bıyolojıye Gırış ve Araştırma Yöntemlerı Seçmeli 3 2 - 12
9301095102005 Türkçe Işık Mıkroskobık Preparasyon Teknıklerı Seçmeli 2 2 - 9
9301095112005 Türkçe Hücre Bıleşenlerı ve Bıyomoleküller Seçmeli 2 - - 6
9301095122001 Türkçe Transmısyon Elektron Mıkroskop (TEM) İçın Preparasyon Teknığı I Seçmeli 2 2 - 9
9301095142001 Türkçe Scannıng Elektron Mıkroskop (SEM) İçın Preparasyon Teknığı I Seçmeli 2 2 - 9
9301095152004 Türkçe Bıyolojık Kontrol Sıstemlerı Seçmeli 2 - - 6
9301095162001 Türkçe Tıbbı Fotografı ve Dökümantasyon Yöntemlerı Seçmeli 2 2 - 9
9301095182001 Türkçe Model Organızmalar Seçmeli 2 - - 6
9301095272016 Türkçe Hücre Ölümü Seçmeli 3 - - 9