GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı - - Tezli Yüksek Lisans Programı



Program Tanıtımı

Amerikan Çalışmaları alanındaki Yüksek Lisans programı, Amerikan kültürü, edebiyatı ve toplumu hakkında ileri düzeyde bilgi kazandırmak; analiz, sentez, eleştirel düşünce ve başlıca araştırma teknikleri ile ilgili eğitim vermek ve alanın sınırlarını içinde etkin düşünmeyi sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir araştırma programıdır. Yüksek lisans programı kariyerinin ortasındaki kişilerin yanı sıra, lisans eğitimini yeni tamamlamış öğrencilere hitap eder. Program, disiplinler arası bakış açısına önem verir ve popüler kültür, kültürel teoriler, toplumsal cinsiyet çalışmaları, tarih, şiir, tiyatro ve karşılaştırmalı çalışmalar konularını içeren ancak bunlarla sınırlı kalmayan çeşitli alanlarda öğrencilerini ABD’nin yaşamını incelemesi için destekler.

Yüksek lisans öğrencileri 2 dönemde 8 dersi almakla yükümlüdürler fakat dersler seçmeli ve zorunlu olarak ikiye ayrıldığından öğrencilere ders seçimlerinde bölüm esneklik gösterir ve süre 4 döneme kadar uzayabilir. Yüksek lisans programı, öğrencilere bulundukları alanda ilerleme ve doktora yapma imkânı sunar.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Amerikan Çalışmaları alanındaki Yüksek Lisans programı, Amerikan kültürü, edebiyatı ve toplumu hakkında ileri düzeyde bilgi kazandırmak; analiz, sentez, eleştirel düşünce ve başlıca araştırma teknikleri ile ilgili eğitim vermek ve alanın sınırlarını içinde etkin düşünmeyi sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir araştırma programıdır. Yüksek lisans programı kariyerinin ortasındaki kişilerin yanı sıra, lisans eğitimini yeni tamamlamış öğrencilere hitap eder. Program, disiplinler arası bakış açısına önem verir ve popüler kültür, kültürel teoriler, toplumsal cinsiyet çalışmaları, tarih, şiir, tiyatro ve karşılaştırmalı çalışmalar konularını içeren ancak bunlarla sınırlı kalmayan çeşitli alanlarda öğrencilerini ABD’nin yaşamını incelemesi için destekler.

Yüksek lisans mezunları çalışmalarına Doktora Programlarına başvurarak devam edebilirler ve /ya da belirtilen sınavlardan başarıyla geçtikten sonra bölümde öğretim görevlisi, araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Yüksek lisans programı 4 dönem devam eder. Bu program toplamda 120 krediye ulaşan 8 derslik bir program içerir. Birinci yılın ilk döneminde 2. zorunlu, 1 seçmeli olmak üzere 3 ders vardır. Birinci yılın 2. Döneminde 2. zorunlu, 3. seçmeli olmak üzere 5 ders bulunmaktadır. İkinci senelerinde öğrenciler yüksek lisans tezlerini tamamlamak zorundadırlar. Bu tez belirli bir literatür veya konu üzerinde uzmanlık göstermeyi amaçlar. En geç birinci yılın sonunda öğrenciler tezleri için bir danışman seçmelidirler. Danışmanları ile birlikte öğrenciler tez önerisi ve tezin sunumu için bir program hazırlamalıdırlar. Öğrencilerden danışmanlarıyla düzenli aralıklarla görüşmeleri beklenmektedir. Üçüncü dönemin sonunda bütün öğrenciler resmi tez önerisi sunmalıdırlar. Öneri yaklaşık olarak 5 sayfa uzunlukta olmalıdır. Öneri ayrıca geçici olan bir kaynakça içermelidir. Son olarak tezin etkili bir şekilde tamamlanması, sözlü olarak sunulması ve jüri tarafından değerlendirilmesi yeterli olacaktır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı, Prof. Dr. Atilla Silkü Tel :+90 232 388 40 00/1687 E- posta :atilla.silku@ege.edu.tr ECTS Koordinatörü, Araştırma Görevlisi Dr. Melis Mülazımoğlu Erkal Tel :+90 232 343 40 00/3948 E-posta: melis.mulazimoglu@ege.edu.tr Adres: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Bornova - İZMIR Tel : +90 232 388 01 10 Faks : +90 232 388 11 02

LLP-Erasmus, Uluslararası Kültür İncelemeleri Sempozyumu, Uluslararsı Lisans Öğrencileri Sempozyumu, Film Festivali Yayınlar: Interactions


Program Çıktıları

1 Anadilinde ve İngilizce de gerekli terminolojiyi kullanarak yetkin bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme
2 Farklı disiplinlere ait metot ve eleştiri yöntemlerini uyumlu bir şekilde bir arada kullanabilme
3 Amerika ile ilgili her türlü haber, gelişme ve oluşumu yakından takip edebilme
4 Başta edebiyat ve sanat olmak üzere Amerikan sosyo-kültürel oluşumlarını, siyaset, hukuk, eğitim, sistem ve kurumlarını, Amerikan iç ve dış politikasını eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilme, tartışabilme
5 Amerika ve Amerikan kimliğine ilişkin temel düşünce ve olguları, mitleri, sembolleri, işaretleri ve kavramları eleştirel bir yaklaşımla irdeleyebilme
6 Bu tarihsel, kültürel mitlerin Amerikan kimliğini tarihsel yolculuğunda ve kültürel ürünlerinde nasıl kurguladığını ve kurgulamakta olduğunu analiz edebilme
7 Amerikan edebiyatından seçilmiş eserleri ve Amerikan kültürü dahilinde değerlendirilebilinecek her türlü metni (örn: sanat ürünleri, medya göstergeleri, resmi ve gayriresmi belgeler, tarihi dökümanlar, ekonomik, coğrafi, etnik, folklorik, felsefi, dini ve dönemsel olgular, farklılıklar, kurumlar ve hatta mimari gibi özel kültürel göstergeler) varolan ve/veya gelişmekte olan ideolojik söylemlerle bağlantılı olarak öncelikle Amerikan bakış açısından ve ikincil olarak, ulusal/global perspektiflerden yorumlayabilme
8 Günümüz olayları ve süreçleri ile geçmiş arasındaki ilişkiye eleştirel olarak bakabilme ve bu bağlamda farklı kültürel ardalanlardan kaynaklanan görüşleri algılayabilme, bunlara saygı gösterebilme
9 İncelediği edebi veya kültürel metinler ile ilgili MLA standardında ve uluslar arası kaynakları kullanarak bilimsel araştırma yazısı/makale/tez yazabilecek donanımlara sahip olma
10 ulusal ve uluslarası konferanslarda bildiri sunabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201035112022 Türkçe Araştırma Yöntemlerı ve İlkelerı (E) Zorunlu 3 - - 6
AMRK-YL-SDG1 Türkçe AMERİKAN KÜLTÜRÜ SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 24
Toplam 3 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201035021982 Türkçe 20th Century Poetry ın Theory and Practıce Zorunlu 3 - - 6
9201035182005 Türkçe Mass Medıa And Instıtutıons In Us. Zorunlu 3 - - 6
92SE020052022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
AMRK-YL-SDG2 Türkçe AMERİKAN KÜLTÜRÜ SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 12
Toplam 6 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
AMRK-YL-SDG1 - AMERİKAN KÜLTÜRÜ SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201035012016 Türkçe Amerıcan Hıstory Seçmeli 3 - - 6
9201035132021 Türkçe Ethnıc Studıes ın Amerıcan Lıterature Seçmeli 3 - - 6
9201035192021 Türkçe The Envıronmental Imagınatıon ın Amerıcan Lıterature Seçmeli 3 - - 6
9201035392021 Türkçe Current Issues ın U.S.-Turkey Relatıons Seçmeli 3 - - 6
9201035452021 İngilizce Louısıana Creole Culture and Lıterature Seçmeli 3 - - 6
AMRK-YL-SDG2 - AMERİKAN KÜLTÜRÜ SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201035042021 Türkçe Ethnıc Lıterature Studıes Seçmeli 3 - - 6
9201035062021 Türkçe The Clımate Change and Clımate Fıctıon Seçmeli 3 - - 6
9201035302002 Türkçe Lıterary Crıtıcısm Seçmeli 3 - - 6
9201035322002 Türkçe Theorıes ın Cultural Studıes Seçmeli 3 - - 6