GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Halk Oyunları - - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Oyunları Anabilim dalı 1992-1993 Eğitim-Öğretim Yılında Akademik kariyeri hedefleyen Akademisyenler yetiştirmek için kurulmuştur.

Programı başarıyla tamamlayanlara (mezunlara) Türk Halk Oyunları Anabilimdalı Alanında Yüksek Lisans diploması verilir.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Türk Halk Oyunları alanında araştırmacı ve eğitimci kişiliğe sahip kişileri yetiştirmek hedef olarak seçilmiştir.

Bu program mezunları, KPSS`den gereken puanı almaları durumunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Müzik öğretmeni olarak atanmaktadır. Milli Eğitime bağlı okullarda usta öğretici statüsünde halk oyunları öğretmenliği yapmaktadır.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı "nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü Bornova/İZMİR O232 374 75 09 / 388 70 38

Bölümümüzde 7 Öğretim üyesi bulunup, Bölümümüzün öğretim ve sahne çalışmalarının temelini oluşturan, etnoğrafik alan araştırmaları ve halk oyunları derleme çalışmaları sonucu elden edilen belgelerden oluşturulan bölüm arşiviminden eğitim ve uygulamaya destek olarak yararlanılmaktadır. Ayrıca, okulumuz kütüphanesi ve hocaların özel kütüphanelerinden alanla ilgili basılı kaynak ve süreli yayınlardan da yararlanılmaktadır.


Program Çıktıları

1 Evrensel müzik, dans ve giyim-kuşam bilgilerini Türk Halk Oyunları teorik çalışmalarına uygulayabilme.
2 Geleneksel dans çalışmaları için çağdaş sentez teknikler üretebilme ve teknolojik araçları kullanabilme.
3 Sahne sanatları çalışmalarının toplumsal yaşamda sosyo-politik, sosyo-ekonomik ve sosyo-psikolojik katkılarını değerlendirebilme.
4 Geleneksel verileri (bilgileri) araştırma, derleme ve analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
5 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda geleneksel bir performans tasarlayabilme ve uygulayabilme.
6 Ulusal ve uluslar arası geleneksel dans sanatları çalışmalarını takip edebilme.
7 Dans sanatlarının geleneksel niteliği konusunda bilinç sahibi olabilme.
8 Bağımsız davranabilme, kişisel dans yetilerini kullanma yaratıcılık becerisi.
9 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, geleneksel konulardaki değişimleri ve bilim- teknoloji hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
10 Bireysel dans becerisi ve bağımsız karar verme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü, yazılı ve sanatsal uygulamalarla akademik bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 Türk Halk Oyunları ile ilgili Kavramları tanıyabilme, sınıflandırabilme ve çözümleyebilme becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9206045112021 Türkçe BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAZMA TEKNİKLERİ ( E ) Zorunlu 3 - - 6
HALKOYUNLARI-YL-SDG1 Türkçe TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli - - - 24
Toplam 3 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE230052022 Türkçe Dans Çalışmaları Semınerı Zorunlu - - - 6
HALKOYUNLARI-YL-SDG2 Türkçe TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli - - - 24
Toplam 0 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
HALKOYUNLARI-YL-SDG1 - TÜRK HALK OYUNLARI
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9206045092021 Türkçe HALK DANSLARINDA KOREOGRAFİK ÇÖZÜMLEMELER Seçmeli 3 - - 6
9206045132021 Türkçe DÜNYA DANS TARİHİ Seçmeli 3 - - 6
9206045152021 Türkçe DERLEMECİLİK Seçmeli 3 - - 6
9206045192021 Türkçe GELENEKSEL DANS TOPLUMU Seçmeli 3 - - 6
9206045212021 Türkçe DANS ETNOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 6
9206045272021 Türkçe TÜRK HALK OYUNLARINDA SAHNE UYGULAMALARI Seçmeli 3 - - 6
9206045332021 Türkçe SAHNE SANATLARI ve TASARIM Seçmeli 3 - - 6
HALKOYUNLARI-YL-SDG2 - TÜRK HALK OYUNLARI
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9206045142021 Türkçe 20. yy DANS TARİHİ Seçmeli 3 - - 6
9206045162021 Türkçe GELENEKSEL DANSTA ARŞİVLEME YAKLAŞIMLARI Seçmeli 3 - - 6
9206045202021 Türkçe GELENEKSEL DANS EPİSTEMOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 6
9206045222021 Türkçe DANS ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 6
9206045282021 Türkçe TÜRK HALK OYUNLARINDA PRODÜKSİYON Seçmeli 3 - - 6
9206045302021 Türkçe DANS ve KOREOGRAFİ Seçmeli 3 - - 6
9206045342021 Türkçe DANS ve DRAMATURJİ Seçmeli 3 - - 6
9206045362020 Türkçe Dans Metodolojısıne Gırış Seçmeli 3 - - 6