GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Kurumsal Yönetişim ve Liderlik - İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Program Tanıtımı

Kurumsal Yönetişim Ve Liderlik İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tezsiz Yüksek Lisans" derecesi alırlar.

1 Yıl , 2 Yarıyıl

60 AKTS

TYYÇ-7

Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda gerekli bilgileri kazandırmak ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; birinci-ikinci öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Bu program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Kurumsal Yönetişim ve Liderlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı yönetim bilimleri ve liderlik alanında makro bakış açısına sahip yöneticiler ve bu alanda çalışmayı seçen akademisyenleri ülkeye kazandırmanın yanı sıra yönetim-organizasyon disiplininin de gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda potansiyel kitle örgüt içerisinde karar verme sorumluluğuna sahip veya sahip olması beklenen yönetici ve yönetici adayları ile akademik anlamda kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilerden oluşmaktadır. Potansiyel kitlenin seçiminde temel ölçüt aday öğrencinin sosyal bilimler alanında eğitim görmüş olmasıdır. Alanın geniş tutulmasının nedeni sosyal bilimler alanında lisans derecesi almış olan aday öğrencilerin yönetici olarak kariyer yapma fırsatlarının daha geniş bir tabana yayılmasının hedeflenmesidir.

Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler.

1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine göre 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlanmış öğrenciler doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunlarıyla aynı haklara sahip olarak başvurabilirler. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu tarihten sonra kayıt olan öğrencilerin doktora programlarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.

Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmenlik/lisansustu.pdf

Öğrenci 90 AKTS’ ni tamamlamış olması ve Eğitim – öğretim programı kapsamında belirtilen sayıda zorunlu ve seçmeli derslerin başarıyla verilmiş olması gerekmektedir. Enstitü yönetmeliğinde belirtilen süre dahilinde hazırladıkları bitirme projelerini başarıyla savunmuş olmaları gerekmektedir

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY ve Yrd. Doç. Dr. Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde işletmecilik alanının alt dallarına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır


Program Çıktıları

1 Yönetim-Organizasyon temel alanında ve özellikle Kurumsal Yönetişim ve Liderlik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek ve alana ilişkin orijinal fikirler geliştirebilmek
2 Kurumsal Yönetişim ve Liderlik alanına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin ileri düzeyde bilgilere sahip olmak
3 Alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
4 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
5 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, bilgiden bilgi üretebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini yönlendirebilmek
6 Uzman ya da uzman olmayan kişileri, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlarla düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paylaşabilmek
7 Kurumsal Yönetişim ve Liderlik alanlarına ilişkin kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek ve ilgili yazına katkıda bulunabilmek
8 Alanındaki yerel ve küresel eğilimlerin farkına varabilmek ve söz konusu eğilimlerden doğan fırsat ve tehditleri değerlendirebilmek
9 Kurumsal Yönetişim ve Liderlik alanlarındaki klasik ve güncel kuramları, aralarındaki farklılıkları ve ilişkilerini tanımlayabilmek ve değerlendirebilmek
10 Kurumsal Yönetişim ve Liderlik alanlarında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak
11 Kurumsal Yönetişim ve Liderlik alanlarına ilişkin yenilikleri ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilmek
12 Hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmek, yaratıcı ve eleştiriye açık olmak ve mesleki yeterliklere sahip olmak
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilmek, geliştirebilmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek
14 Uzmanlık bilgilerini uygulayarak ve uzman bilgi kaynaklarını kullanarak iş veya çalışma ortamında ortaya çıkan görevler karşısında stratejik yaklaşımlar geliştirmek
15 Alanının gerektirdiği hukuki bilgiye sahip olmak ve kullanabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204055032015 Türkçe Örgütler ve Yönetim Zorunlu 3 - - 6
9204055172015 Türkçe Örgütsel Davranış Zorunlu 3 - - 6
9204055592015 Türkçe Küreselleşme, Strateji Zorunlu 3 - - 6
9204055752017 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (E) Zorunlu 3 - - 6
İ.ŞLKURMSALSDG.1 Türkçe İşletme Kurumsal Yönt. ve Liderlik İ.Ö1 Seçmeli - - - 6
Toplam 12 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204055612017 Türkçe Kurumsal Denetim ve Risk Yönetimi Zorunlu 3 - - 4
9204055622015 Türkçe Liderlik Teorileri ve Kurumsal Liderlik Zorunlu 3 - - 4
9204055992017 Türkçe Kurumsal Yönetim Zorunlu 3 - - 4
İ.ŞLKURMSALSDG.2 Türkçe iŞLETME kURUMSAL yÖNT. VE Liderlik2i.ö. Seçmeli 3 - - 7
SOS.BİL.DP.YL Türkçe Dönem Projesi Zorunlu - - - 10
Toplam 12 0 0 29
İ.ŞLKURMSALSDG.1 - İşletme Kurumsal Yönt. ve Liderlik İ.Ö1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204055152015 Türkçe İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Seçmeli 3 - - 6
9204055632016 Türkçe Kurumsal Yönetişimde İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
9204055652016 Türkçe Kar Amacı Gütmeyen Örgütlerde Kurumsallaşma Seçmeli 3 - - 6
9204055672016 Türkçe Yaratıcı Endüstrilerde Yönetim Seçmeli 3 - - 6
9204055692016 Türkçe Kurumsal Koçluk ve Mentorluk Seçmeli 3 - - 6
9204055712016 Türkçe Yönetim Atölyesi Seçmeli 3 - - 6
9204055732019 Türkçe Küresel Sosyal Hareketler ve Örgütlenmeler Seçmeli 3 - - 6
9204057292015 Türkçe Müzakere ve Çatışma Yönetimi Seçmeli 3 - - 6
İ.ŞLKURMSALSDG.2 - iŞLETME kURUMSAL yÖNT. VE Liderlik2i.ö.
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204055242019 Türkçe Uluslararası Piyasalar, Örgütler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Seçmeli 3 - - 4
9204055512017 Türkçe Küreselleşme,Üretim ve Toplum Seçmeli 3 - - 4
9204055642016 Türkçe Değişim, İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Seçmeli 3 - - 4
9204055662015 Türkçe Aile İşletmelerinde Yönetim ve Kurumsallaşma Seçmeli 3 - - 4
9204055682015 Türkçe Kurumsal İmaj ve İletişim Yönetimi Seçmeli 3 - - 4
9204055702015 Türkçe Stratejik ve Finansal Politikalar Seçmeli 3 - - 4
9204055722015 Türkçe Kurumsal Yönetişim ve Hukuki Mevzuat Seçmeli 3 - - 4