GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Turizm Rehberliği - Rekreasyon ve Turist Rehberliği - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Rehberliği Anabilim Dalı, Rekreasyon ve Turist Rehberliği Tezli Yüksek Lisans Programı 2014 yılında kurulmuştur.

Yüksek Lisans Mezunu

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

1015 Seyahat, Turizm ve Eğlence

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara Rekreasyon Turist Rehberliği alanında Yüksek Lisans Diploması verilir.

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, YDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye`de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi`nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120`dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ`nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Rekreasyon ve Turist Rehberliği Tezli Yüksek Lisans Programı Turizm Rehberliği Anabilim Dalı`na bağlıdır. Program Turizm Rehberliği alanında akademik ve multidisipliner bilimsel çalışmaların artırılmasını amaçlamaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, yükseköğrenim kurumlarında akademisyen olarak çalışabilme imkanı bulmalarının yanında TC Kültür ve Turizm Bakanlığı`na bağlı Turist Rehberliği Birliği tarafından düzenlenen Uygulama Turu`na katılarak profesyonel Turist Rehberi çalışma kartı alma hakkına da sahip olabileceklerdir. Program ayrıca Turist Rehberliği`nin bilimsel bir çerçevede ele alınmasını ve böylece çeşitli alanlarda uzman rehberlerin yetişmesine de katkı sağlayacaktır.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Sınavlar ve Ölçme Değerlendirme Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları`na uygun olarak yapılacaktır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Serap ÖZDÖL KUTLU, Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi, 35930 Dalyanköy/Çeşme, İzmir Tel: +902327249520 (Dahili: 7529), Faks: +902327249529. AKTS/DS Koordinatörü: Arş. Gör. Dr. Sevgül Çilingir Cesur, Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi, 35930 Dalyanköy/Çeşme, İzmir Tel: +902327249522 (Dahili: 7527), Faks: +902327249529.

Rekreasyon ve Turist Rehberliği Tezli Yüksek Lisans Programı Türkiye'de alanında açılan ilk yüksek lisans programı olma özelliğini taşımaktadır. Bölümde alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek eğitimlerle öğrencilerin donanımlı bir şekilde mezun olmalarına katkı sağlanacaktır. Ayrıca Yüksek Lisans öğrencilerinin akademik çalışmalarını rahatlıkla yürütebilmeleri için okuma odası ve bölüm kütüphanesi de sunulan fiziki olanaklar arasındadır. Multidisipliner bir program olan Rekreasyon ve Turist Rehberliği öğrencilerine geniş bir ders yelpazesi de sunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Turizm Rehberliği mesleğinin içeriğini ve kapsamını anlayabilme.
2 Bilimsel makale okuma, anlama ve değerlendirebilme.
3 Disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
4 Turizm Rehberliği mesleğinin ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunlarını takip edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme.
5 Alan ile ilgili spesifik bir konuda bilimsel normlara uygun detaylı araştırma yapabilme ve sunabilme.
6 Alanındaki güncel gelişmeleri izlemenin gerekli olduğunun bilincine sahip olarak Türkçe ve yabancı dillerdeki kaynakları tarayabilme (kütüphane ve bilişim), kullanabilme ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanabilme
7 Turizm Rehberliği alanı ile ilgili spesifik bir konuda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olabilme
8 Tarih, dinler tarihi, arkeoloji vb. farklı bilimsel disiplinlerin verilerini Turizm Rehberliğinin sorunlarını çözmede kullanabilme
9 Alanında bilimsel kriterlere uygun sözlü ve yazılı yayın yapabilme
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini etkin bir şekilde uygulayabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9229015182020 Türkçe Araştırma Yöntemlerı (E) Zorunlu 3 - - 6
Tur.Reh.Rek.Tur.SDG1 Türkçe Turızm Rehberlığı Seçmeli - - - 24
Toplam 3 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE290152022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
Tur.Reh.Rek.Tur.SDG2 Türkçe Turızm Rehberlığı 2 Seçmeli - - - 24
Toplam 0 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
Tur.Reh.Rek.Tur.SDG1 - Turizm Rehberliği
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9229015012020 Türkçe Turıst Rehberlığı ve Sosyal Bılımler Seçmeli 3 - - 6
9229015052014 Türkçe Erken Hırıstıyanlık Tarıhı ve Anadolu Seçmeli 3 - - 6
9229015072014 Türkçe Eşya Mekan ve İnsan Seçmeli 3 - - 6
9229015092014 Türkçe İzmır ve Rehberlık Seçmeli 3 - - 6
9229015172020 Türkçe Turızmın Temel İlkelerı Seçmeli 3 - - 6
9229015212022 Türkçe Anadolu'da Türk Devrı Mımarısınde Dını ve Sosyal Yapılar Seçmeli 3 - - 6
Tur.Reh.Rek.Tur.SDG2 - Turizm Rehberliği 2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9229015022017 Türkçe Doğu Roma İmparatorluğu Dönemınde İstanbul Seçmeli 3 - - 6
9229015062014 Türkçe Antık Çağ Felsefesı ve Anadolu Seçmeli 3 - - 6
9229015082014 Türkçe Anadolu İnançları Seçmeli 3 - - 6
9229015122014 Türkçe İmparatorluk Kültlerı ve Anadolu Seçmeli 3 - - 6
9229015162014 Türkçe Turızmde Güncel Gelışmeler Seçmeli 3 - - 6
9229015262022 Türkçe Somut Olmayan Kültürel Mıras ve Turızm Seçmeli 3 - - 6
9229015302022 Türkçe Anadolu'da Türk Devrı Mımarısınde Süsleme ve El Sanatları Seçmeli 3 - - 6