GERİ DÖN

Doktora Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - İletişim Araştırmaları - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanıtımı

İletişim Araştırmaları Doktora programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2014-2015 öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “İletişim Araştırmaları” alanında doktora PhD (Doctor of Philosophy) diploması verilir.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

0414: Pazarlama ve reklam

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

0414: Pazarlama ve reklam

Doktora (TYYÇ-8 EQF-LLL 8)

*Doktora programına öğrenci kabulünde YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir. *Son beş yıl içerisinde alınmış 60 ve üzeri ALES puanı (Sözel puan türü) veya GRE-GMAT sınavından 60 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olunması gerekmektedir * Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25'i ve mülakat notunun %10'u ve yazılı bilimsel değerlendirme notunun %15'inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir. *Yerleştirme puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dahilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir. Sıralamada eşitlik olması halinde ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır (4 yıl). Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; en az 10 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

İletişim araştırmaları doktora programı, iletişim araştırmaları alanını akademik olarak güçlendirmek, alana ilişkin bilgi düzeyini yükseltmek, bu alanda uzmanlaşacak akademisyenler ve çalışacak uzman bireyler yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program nitel ve nicel araştırma yöntemleri ile, alana ilişkin kuramsal bilgi art alanını güçlendirmeye yönelik zorunlu dersler ile öğrencilerin kendi tercihlerine göre seçebilecekleri çeşitli araştırma derslerinden oluşmaktadır.

Bu program mezunları kamu ve özel sektörde görev yapabilmekte, akademisyen olarak akademik alanda ve ya da araştırmacı olarak özel sektörde çalışabilmektedir.

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına post doktora, akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Prof. Dr. Elif Yıldız (Program Başkanı) elif.yildiz@ege.edu.tr 0.232.311 3753 Doç.Dr. Mine Yeniçeri ALEMDAR ( Program Koordinatör Yardımcısı) e-posta: mine.yeniceri@ege.edu.tr Telefon: 0(232) 311 1636 Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Bornova Kampüsü 35100, Bornova-İZMİR

İletişim Araştırmaları dokroe programında dersler 2 profesör, 3 doçent tarafından verilmektedir. Öğretim üyeleri, araştırma yöntem ve teknikleri, araştırma kuramları, araştırma etiği ve kültür alanlarında uzmanlaşmaktadır. Dönem içinde öğrencilerin saha çalışması yapmaları amacıyla gerekli olan araştırma süreci öğretim üyesi danışmanlığında planlanmakta, öğrencilerin hem kuramsal hem uygulamalı olarak araştırma süreci basamaklarına hakim olmaları sağlanmaktadır. Bölüme ilişkin fiziksel koşulların tamamlanması amacıyla da çalışmalar devam etmektedir.


Program Çıktıları

1 1) İletişim ile ilgili ana ve yan dallara ilişkin ulusal ve uluslararası literatürü tarayabilme ve disiplinle ilgili güncel araştırma sonuçlarına ulaşabilme,
2 2) Yöntembilim ve tekniklerine hakim olabilme, ayrıştırabilme,
3 3) Nitel ve nicel araştırma tekniklerini ileri düzeyde kullanabilme, veri toplayabilme, bu verileri çözümleyebilme, yorumlayabilme,
4 4) İletişim ile ilgili alanlara ilişkin ulusal ve/veya uluslararası düzeyde yayın üretebilme ve literatüre katkı sağlayabilme,
5 5) İletişim ile ilgili alanlara ilişkin ileri düzeyde araştırma yapabilen araştırmacı ve akademisyenlerin yetiştirilmesine katkı sağlama,
6 6) Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, diğer üniversite ya da bilim dallarındaki akademisyenler ile ulusal ve uluslararası iş birlikleri yaparak disiplinlerarası çalışmalar/yayınlar üretebilme,
7 7) Araştırma projesi üretebilme, proje süreçlerini planlayabilme, uygulayabilme ve ölçümleyebilme,
8 8) İletişim araştırmalarına ilişkin teorik altyapıya hâkim olabilme ve kuramsal çerçevede çalışmalar üretebilme,
9 9) Nitel ve nicel araştırma süreçlerine ilişkin; araştırma modeli, veri toplama süreci, uygulama ve raporlama basamaklarını uygulayabilme,
10 10) İletişim araştırmaları ile ilgili veri analizlerine ilişkin, istatistiksel çözümleme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olabilme ve uygulayabilme,
11 11) İletişim araştırmalarına konu olabilecek toplumsal sorunlar konusunda farkındalık yaratabilme ve araştırma yapılmasını teşvik edebilme,
12 12) İletişim araştırmalarında verilerin toplanma ve yorumlanma süreci ile ilgili olan teknolojik yenilikleri takip edebilme ve kullanabilme becerisi.
13 13) Nitel iletişim araştırmalarında veri toplama ve analiz becerisine sahip olabilme ve uygulayabilme,
14 14) İletişim ile ilgili alanlarda literatürün oluşturulması ve araştırmaların yapılması süreçlerinde etik değerlerin farkında olabilme,

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203095232021 Türkçe Nıcel Verı Analızı ve Etık (E ) Zorunlu 3 - - 6
iltişim_arş_doktora Türkçe ıltışım_arş_doktora_16_sdg1 Seçmeli - - - 15
Toplam 3 0 0 21
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE170162022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
iltişim_arş_dok.bahr Türkçe ıltışım_arş_dok.bahr_sdg2 Seçmeli - - - 15
Toplam 0 0 0 21
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
SOSDRYET790 Türkçe Yeterlılık Dersı Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
SOSDRTEZONE Türkçe Tez Önerısı Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
iltişim_arş_doktora - iltişim_arş_doktora_16_sdg1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203066042020 Türkçe Nıtel Verı Toplama ve Analız Yöntemlerı Seçmeli 3 - - 8
9203066112017 Türkçe Büyük Verı ve Yenı Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 8
9203066212017 Türkçe Reklam Araştırmaları Seçmeli 3 - - 8
9203066232022 Türkçe Etnografık İletışım Seçmeli 3 - - 8
iltişim_arş_dok.bahr - iltişim_arş_dok.bahr_sdg2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203066082017 Türkçe Postpozıtıvıst Metodolojı Seçmeli 3 - - 8
9203066122020 Türkçe Ölçek Gelıştırme ve Uyarlama Seçmeli 3 - - 8
9203066182017 Türkçe Bılımsel Yazım Seçmeli 3 - - 8
9203066222020 Türkçe Sürdürülebılırlık ve Çevre Araştırmaları Seçmeli 3 - - 8
EBB6832017 Türkçe Öğretımde Planlama ve Değerlendırme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelışım ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4