GERİ DÖN

Doktora Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dünyası Araştırmaları - Türk Halk Bilimi - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, 1992 yılında kurulmuş olan Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde yer almaktadır. Sosyal bilim formasyonuna sahip ve analitik düşünme becerisini bu alanda kullanabilen, bilimsel merak sahibi, bilimsel bilgi ve felsefî fikir üretebilen, disiplinler arası çalışma yapmaya yatkın, Türk Halk Bilimi ile ilgili bütün alanlarda uzmanlık bilgisiyle sorunlara çözüm üretebilen bilim insanları yetiştirmek amacıyla kurulan Türk Halk Bilimi Anabilim Dalında 2 Profesör, 1 doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara "Türk Halk Bilimi alanında Bilim Doktoru" diploması verilir.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Programda; Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukların halk bilgisi ürünlerinin ele alınması; bilimsel yöntemlerle incelenmesi, yorumlanması ve elde edilen verilerin sistematik olarak açıklanması yanında; kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirlenerek, tarih boyunca var olan ilişkileri aydınlatmayı amaçlayan çalışmalar yapılmaktadır. Programdaki dersler 2 yarıyıl olarak planlanır. Ders bitiminde yönetmelikte verilen süre içerisinde tez çalışması yapılır.

Bu programdan mezun olan kişiler, Doktora diplomasının sağladığı avantajlarla, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde “öğretim üyesi” statüsü elde etmeleri halinde öğretim üyesi olarak çalışabilirler. Ayrıca, ilgili alanlarda istihdam sağlayan çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında da “Dr. Ünvanı” ile görev alabilirler. Mezunlar, eğitim/öğretim kuruluşlarında profesyonel olarak alanla ilgili eğitim verebilirler. Bunun yanında Sosyal Bilimler alanında faaliyet gösteren araştırma merkezi, enstitü ve müzelerde görev yapabilirler.

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Bu Programda her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Metin EKİCİ, metin.ekici@ege.edu.tr, mekici@yahoo.com Tel: 0 232 343 49 22- 4723 AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Pınar FEDAKAR, pdonmez41@hotmail.com, pinar.fedakar@ege.edu.tr Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 35100 – Bornova - İZMİR Tel: 0 232 343 4922- 4725

Enstitümüzde, öğrencilerin araştırmada kullanabileceği özel bir referans kütüphanesi "Prof. Dr. Fikret Türkmen Kütüphanesi" mevcuttur. Bunun yanında Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü`nde verilmekte olan Rusça, Çince ve Yunanca kurslarından yararlanabilirler.


Program Çıktıları

1 Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı mezunları, halk bilgisi ürünlerinin yaratım, aktarım ve icra konularında sebep sonuç ilişkisi kurabilirler.
2 Mezunlar, Türk Halk Bilgisi alanındaki kuram ve yöntemler konusunda yüksek seviyede bilgi sahibidirler ve bu alandaki problemlere metodolojik ve analitik bir şekilde yaklaşıp, çözüm önerisi sunabilirler.
3 Mezunlar, Türk Lehçelerinden bir veya bir kaçına ait metinleri okuyabilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
4 Mezunlar, özgün ve disiplinler arası akademik çalışmalar üretebilecek seviyede beceri kazanabilir ve bu çalışmalara önderlik edebilirler.
5 Mezunlar, yaptığı özgün akademik çalışmalarla Halk Bilimi disiplinine yenilik getirebilecek bilimsel sonuçlara ulaşabilirler.
6 Mezunlar, Türk Halk Bilimi alanında dünyada ve Türkiye’de yapılmış olan bilimsel yayınları takip edecek ve bu yayınları analiz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanırlar.
7 Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı mezunları, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgiye sahip olurlar.
8 Mezunlar, eğitim/öğretim kuruluşlarında profesyonel olarak alan/disiplin ile ilgili eğitim verebilecek niteliktedirler.
9 Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı mezunları, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205026252020 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (E) Zorunlu 3 - - 6
TDAHALKBİLDOK-SDG1 Türkçe TÜRK HALK BİLİMİ Seçmeli - - - 15
Toplam 3 0 0 21
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE210562022 Türkçe Türk Halk Biliminde Seminer Çalışmaları Zorunlu - - - 6
TDAHALKBİLDOK-SDG2 Türkçe TÜRK HALK BİLİMİ Seçmeli - - - 18
Toplam 0 0 0 24
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRYET790 Türkçe Yeterlilik Dersi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRTEZONE Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
TDAHALKBİLDOK-SDG1 - TÜRK HALK BİLİMİ
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205056012021 Türkçe Türk Dünyası Halk Şiiri I (Türkiye Sahası Halk Şiiri) Seçmeli 3 - - 6
9205056052021 Türkçe Mizah Teorileri ve Mizah Tipleri I (Terimler, Tanımlar ve Teoriler) Seçmeli 3 - - 6
9205056072021 Türkçe Türk Destanları I (Kavramlar ve Yazılı Destanlar) Seçmeli 3 - - 6
9205056092021 Türkçe Türk Dünyasında Müzik Gelenekleri I (Kavramlar, Yaratma ve İcra) Seçmeli 3 - - 6
9205056232021 Türkçe Türk Dünyası Halk Edebiyatlarında Şekil ve Türler I (Kısa Türler) Seçmeli 3 - - 6
9205056242021 Türkçe Uygur Halk Edebiyatı I (Terimler, Türler ve Metinler) Seçmeli 3 - - 6
9205056872021 Türkçe Orta Asya Türkleri Gelenek ve Görenekleri Seçmeli 3 - - 6
TDAHALKBİLDOK-SDG2 - TÜRK HALK BİLİMİ
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205056022021 Türkçe Türk Dünyası Halk Şiiri II (Orta Asya Halk Şiiri) Seçmeli 3 - - 6
9205056042021 Türkçe Türk Dünyasında Müzik Gelenekleri II (Bağlamlar ve Uygulamalar) Seçmeli 3 - - 6
9205056222021 Türkçe Uygur Halk Edebiyatı II (Uygur Halk Şiirinin Şekilleri ve Türleri) Seçmeli 3 - - 6
9205056282021 Türkçe Mizah Teorileri ve Mizah Tipleri II (Türler, Tipler ve Metinler) Seçmeli 3 - - 6
9205056302021 Türkçe Türk Destanları II (Sözlü Gelenek ve Sözlü Destanlar) Seçmeli 3 - - 6
9205056342021 Türkçe Balkan Türkleri Gelenek ve Görenekleri Seçmeli 3 - - 6
9205056372021 Türkçe Türk Dünyası Halk Edebiyatlarında Şekil ve Türler II (Anlatı Türleri) Seçmeli 3 - - 6
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4