GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Coğrafya - Beşeri ve İktisadi Coğrafya - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün kuruluş tarihi olan 1982 yılından itibaren eğitime başlamıştır

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Yüksek Lisans Diploması

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

0314: Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Yüksek Lisans TYYÇ-7 EQF-LLL-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, YDS yada YÖKDİL sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Tezli doktora Programı; konuya ilişkin akademik literatüre ve bu alandaki teorik ve uygulamalı bilgilere hakim, gündemdeki beşeri ve ekonomik konulara ve sorunlara ilişkin farkındalığı olan, coğrafi yaklaşımlar ile yorumlar geliştirebilen, çözümler üretebilen, Türkiye ve dünya ölçeğinde karşılaştırmalar yapabilen, mekansal bilimlerle ilgili alanların uzmanlarıyla ortak bilimsel çalışmalar gerçekleştirebilen ve toplumsal projelerde görev alabilen uzmanlar yetiştirmektedir.

Yüksek lisans derecesi alan mezunlarımız; üniversitelerde akademisyen, kamu ve yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde uzman olarak istihdam edilebilir.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl sınav notu; ara sınav notunun % 40’ı, final sınavının % 60’ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için başarı notunun 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. Her ders için ölçme değerlendirmenin nasıl yapılacağı “ders öğretim planı”nda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Gözde EMEKLİ, e-mail: gozde.emekli@ege.edu.tr Telefon: 0232 3113933 Beşeri ve İktisadi Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Program Başkanı: Prof. Dr. Gözde EMEKLİ, e-mail: gozde.emekli@ege.edu.tr Telefon: 0232 3113933 AKTS/DS Koordinatörü: Dr. Öğr.Üyesi Aylin KARADAŞ, e-mail: aylin.karadas@ege.edu.tr Telefon: 0232 3115062 Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 35100 Bornova-İzmir/Türkiye

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı’nın bazı dersleri için Coğrafya Bölümü CBS Laboratuarı ile Uzaktan Algılama Labaratuvarı kullanılmakta, harita odasındaki mevcut haritalar ve arşiv odasının kitaplığındaki yayınlardan yararlanılmaktadır.


Program Çıktıları

1 Güncel konuları ve sorunları tarihsel derinlik ve bölgesel coğrafi yaklaşımlarla değerlendirebilme
2 Beşeri ve iktisadi coğrafya disiplinlerine ait konularda uygulamalı çalışmalar yapabilme
3 Beşeri ve iktisadi coğrafyada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin önemini kavrayabilme ve uygulayabilme
4 Beşeri ve iktisadi coğrafya çalışmalarında temel bilgi teknolojileri, istatistik, kartografya gibi araç ve yöntemleri kullanabilme ve uygulayabilme
5 Kentleşme, kentsel korumacılık, metropol kentler gibi konuları kent coğrafyası temelinde analiz edebilme ve yorumlayabilme
6 Göç, demografik özellikler ve sanayileşme, bölgesel dengesizlikler gibi Türkiye’de önem taşıyan konuları analiz edebilme ve yorumlayabilme
7 Çevre sorunlarını coğrafi bakış açısıyla yorumlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme
8 Turizmde güncel gelişmelerle ilgili konuları turizm coğrafyası bakış açısıyla değerlendirebilme
9 Dünyada korumacılık, kalkınma gibi gündemde olan ve coğrafya ile iç içe geçmiş kavramları ulusal ve uluslararası boyutlarda analiz edebilme
10 Yeni Dünya düzeni çerçevesinde Türkiye ile birinci dereceden ekonomik ve kültürel ilişkileri olan ülkeleri tanıyabilme ve Türkiye’nin jeopolitik konumunu yorumlayabilme
11 Kültür ve coğrafya arasında ilişki kurarak, konusal ve bölgesel yaklaşımlarla analizler yapabilme
12 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı ifade ederek iletişim kurabilme
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak tez hazırlayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201095472014 Türkçe Bölgesel Coğrafya Zorunlu 3 - - 6
COĞ-BİKCOĞ-TYL-SDG1 Türkçe COĞ-BİKCOĞ-TYL-SDG1 Seçmeli - - - 24
Toplam 3 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201095082020 Türkçe ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK I (E) Zorunlu 3 - - 3
9201095482014 Türkçe Kentsel Ekolojı Zorunlu 3 - - 6
92SE040252022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
COĞ-BİKCOĞ-TYL-SDG2 Türkçe COĞ-BİKCOĞ-TYL-SDG2 Seçmeli - - - 15
Toplam 6 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
COĞ-BİKCOĞ-TYL-SDG1 - COĞ-BİKCOĞ-TYL-SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201095372017 Türkçe Kıtle Turızmı ve Alternatıf Turızm Seçmeli 3 - - 6
9201095492014 Türkçe Coğrafı Düşüncenın Gelışımı Seçmeli 3 - - 6
9201095512014 Türkçe Metropol Kentlerın Gelışımı Seçmeli 3 - - 6
9201095532014 Türkçe Turızm-Çevre İlışkılerı Seçmeli 3 - - 6
9201095552014 Türkçe Demografık Analızler Seçmeli 3 - - 6
9201095572022 Türkçe Beşerı Coğrafyada CBS Uygulamaları (Teorık) Seçmeli 3 - - 6
COĞ-BİKCOĞ-TYL-SDG2 - COĞ-BİKCOĞ-TYL-SDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201095382016 Türkçe Uluslararası Göç Kuramları Seçmeli 3 - - 5
9201105182016 Türkçe Türkıye Nüfus Araştırmaları Seçmeli 3 - - 5
9201105202016 Türkçe Anadolu Kentlerının Tarıhsel Gelışımı Seçmeli 3 - - 5
9201105222016 Türkçe Türkıye'de Sanayıleşme ve Sorunlar Seçmeli 3 - - 5
9201105242016 Türkçe Türkıye'de Alternatıf Turızm Olanakları Seçmeli 3 - - 5
9201105362022 Türkçe Beşerı Coğrafya'da CBS Uygulamaları (Örnekler) Seçmeli 3 - - 5