BACK

Third Cycle Programmes (Doctorate Degree)


Graduate School of Social Sciences - Philosophy - Philosophy - Third Cycle


General Description

2016

Doktora

5 Year, 10 Semesters

300 ECTS

EQF-LLL 8

Doktora programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 80 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 80 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden 3 veya eşdeğeri bir not olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, KPDS, ÜDS veya YDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. (T.C. uyruklu adaylar için Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunun yaptığı sınavlar GEÇERLİ DEĞİLDİR.) Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.

Doktora programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 80 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 80 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden 3 veya eşdeğeri bir not olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, KPDS, ÜDS veya YDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. (T.C. uyruklu adaylar için Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunun yaptığı sınavlar GEÇERLİ DEĞİLDİR.) Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.

Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 24 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dIr. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİnin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir.Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 24 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç beşinci yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Bu program henüz mezun vermemiştir.

Programdaki derslere göre değişiklik göstermektedir. İlgili derse bakınız.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir

E-Öğrenme

Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç Telefon: 0- 232 - 311 3070 E-Posta: nilgun.toker.kilinc@ege.edu.tr Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 35100 Bornova / İZMİR

Bölümümüzde 5 profesör, 1 doçent, 5 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 11 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bilgisayarlı ve projeksiyon cihazlı iki adet derslik bulunmaktadır.


Key Learning Outcomes

1 1- Felsefenin temel alanlarından en az birine ait önemli temalar, tartışmalar ve düşünceler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme.
2 2- Felsefi donanımını felsefenin farklı alanlarındaki verimli soruları belirlemekte kullanabilme.
3 3- Felsefenin temel problemleri hakkında derinlikli bir bilgi ve bilinç sahibi olma ve bu bilgileri zamanımızda ortaya çıkan güncel sorunlara uygulayabilme.
4 4- Farklı felsefi yaklaşımlar temelinde felsefi kuramları ve yöntemleri değerlendirebilme ve bu yolla felsefi problemlere dair olası yanıtlar ortaya koyabilme.
5 5- Bağımsız ve iyi tanımlanmış bir araştırmayı danışman eşliğinde ve akademinin etik ilkelerine uygun bir şekilde yürütebilme.
6 6- Bilgi ve yeteneklerini karmaşık problemleri çözümleyebilmeyi gerektiren alanlarda kullanabilme ve bunun yanı sıra olası çözümler geliştirebilme.
7 7- Araştırmalarını sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme.
8 8- Çeşitli felsefi kaynaklardaki bilgileri ve fikirleri sentezleme yeteneğini gösterebilme.

Key Programme Learning Outcomes - NQF for HE in Turkey

TYYÇ
Key Learning Outcomes
1
2
3
4
5
6
7
8
KNOWLEDGE
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
SKILLS
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCES ( Competence to Work Independently and Take Responsibility )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCES ( Learning Competence )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCES ( Communication and Social Competence )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCES ( Field Specific Competence )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 

Course Structure Diagram with Credits (60 ECTS per Full-Time Academic Year)

T : Theoretical P: Practice L: Laboratory
1. Semester
Course Unit Code Language of Instruction Course Unit Title Type of Course Unit T P L Number of ECTS Credits Report
9201155012015 Turkish Plato Compulsory 3 - - 9
FLSF-LDDOK-SDG1 Turkish FLSF-LDDOK-SDG1 Elective - - - 21
Total 3 0 0 30
2. Semester
Course Unit Code Language of Instruction Course Unit Title Type of Course Unit T P L Number of ECTS Credits Report
9201155022015 Turkish Aristotle Compulsory 3 - - 9
FLSF-LDDOK-SDG2 Turkish FLSF-LDDOK-SDG2 Elective - - - 21
Total 3 0 0 30
3. Semester
Course Unit Code Language of Instruction Course Unit Title Type of Course Unit T P L Number of ECTS Credits Report
9201156012015 Turkish Plotinos and Neo-Platonism Compulsory 3 - - 9
FLSF-YLDDOK-SGD1 Turkish FLSF-YLDDOK-SGD1 Elective - - - 21
Total 3 0 0 30
4. Semester
Course Unit Code Language of Instruction Course Unit Title Type of Course Unit T P L Number of ECTS Credits Report
9201156022015 Turkish Early Period Christian Philosophy Compulsory 3 - - 9
FLSF-YLDDOK-SGD2 Turkish FLSF-YLDDOK-SGD2 Elective - - - 21
Total 3 0 0 30
5. Semester
Course Unit Code Language of Instruction Course Unit Title Type of Course Unit T P L Number of ECTS Credits Report
9201156202016 Turkish Academic Research Review (E) Compulsory 2 - - 4
DRSEM690 Turkish Seminar Compulsory - - - 6
DRUAD691 Turkish Specialization Field Compulsory - - - 5
SOSDRYET790 Turkish Proficiency in PhD Compulsory - - - 15
Total 2 0 0 30
6. Semester
Course Unit Code Language of Instruction Course Unit Title Type of Course Unit T P L Number of ECTS Credits Report
DRUAD691 Turkish Specialization Field Compulsory - - - 5
SOSDRTEZONE Turkish Thesis Proposal Compulsory - - - 25
Total 0 0 0 30
7. Semester
Course Unit Code Language of Instruction Course Unit Title Type of Course Unit T P L Number of ECTS Credits Report
DRTEZ692 Turkish Thesis Study Compulsory - - - 25
DRUAD691 Turkish Specialization Field Compulsory - - - 5
Total 0 0 0 30
8. Semester
Course Unit Code Language of Instruction Course Unit Title Type of Course Unit T P L Number of ECTS Credits Report
DRTEZ692 Turkish Thesis Study Compulsory - - - 25
DRUAD691 Turkish Specialization Field Compulsory - - - 5
Total 0 0 0 30
FLSF-LDDOK-SDG1 - FLSF-LDDOK-SDG1
Course Unit Code Language of Instruction Course Unit Title Type of Course Unit T P L Number of ECTS Credits Report
9201155032015 Turkish Hegel Tinin Fenomenolojisine Giriş Elective 3 - - 7
9201155052015 Turkish Phenomenology I Elective 3 - - 7
9201155072015 Turkish Yabancı Dilde Felsefe Metinleri I Elective 3 - - 7
9201155092015 Turkish Descartes and Ontology I Elective 3 - - 7
9201155112015 Turkish 19.yy Alman Politika Felsefesi I: Kant, Fichte Elective 3 - - 7
9201155132015 Turkish İslam Felsefesinin Yunan Kaynakları Elective 3 - - 7
9201155152015 Turkish Yunanca I Elective 3 - - 7
9201155172015 Turkish Tragedya ve Felsefe Elective 3 - - 7
9201155192015 Turkish Bilim Tarihi Çalışmaları Elective 3 - - 7
FLSF-LDDOK-SDG2 - FLSF-LDDOK-SDG2
Course Unit Code Language of Instruction Course Unit Title Type of Course Unit T P L Number of ECTS Credits Report
9201155042015 Turkish Hegel: Mantık Bilimi Elective 3 - - 7
9201155062015 Turkish Phenomenology II Elective 3 - - 7
9201155082015 Turkish Yabancı Dilde Felsefe Metinleri II Elective 3 - - 7
9201155102015 Turkish Descartes ve Ontoloji II Elective 3 - - 7
9201155122015 Turkish 19.yy Alman Politika Felsefesi : Hegel ve Marx’ta Praxis Felsefesi Elective 3 - - 7
9201155142015 Turkish The Basic Problems of Islamic Philosophy Elective 3 - - 7
9201155162015 Turkish Yunanca II Elective 3 - - 7
9201155182015 Turkish Philosophy of Logic Elective 3 - - 7
9201156092015 Turkish Farabi’nin Siyaset Felsefesi Elective 3 - - 7
FLSF-YLDDOK-SGD1 - FLSF-YLDDOK-SGD1
Course Unit Code Language of Instruction Course Unit Title Type of Course Unit T P L Number of ECTS Credits Report
9201155202015 Turkish Hegel'in Hukuk Felsefesi Elective 3 - - 7
9201155212015 Turkish Philosophical Discourse of Modernity Elective 3 - - 7
9201156032015 Turkish Adorno: Aesthetic Theory I Elective 3 - - 7
9201156052015 Turkish Contemporary Political Philosophy I Elective 3 - - 7
9201156072015 Turkish Spinoza ve İçkinlik Elective 3 - - 7
9201156112015 Turkish Çağdaş Amerikan Liberalizminin Politika Anlayışı Elective 3 - - 7
9201156132015 Turkish Yunanca III Elective 3 - - 7
9201156152015 Turkish Modernliği Anlamak I Elective 3 7 - 7
9201156172015 Turkish 20. YY Kavram Analizi I Elective 3 - - 7
9201156192015 Turkish Religion as a Modern Philosophical Problem Elective 3 - - 7
FLSF-YLDDOK-SGD2 - FLSF-YLDDOK-SGD2
Course Unit Code Language of Instruction Course Unit Title Type of Course Unit T P L Number of ECTS Credits Report
9201155222015 Turkish Foucault Seminar Elective 3 - - 7
9201156042015 Turkish Adorno: Aesthetic Theory II Elective 3 - - 7
9201156062015 Turkish Çağdaş Siyasal Felsefe II Elective 3 - - 7
9201156082015 Turkish Çağdaş Spinozacılık Elective 3 - - 7
9201156102015 Turkish Cumhuriyet Dönemi Din-Devlet İlişkisi Elective 3 - - 7
9201156122015 Turkish Çağdaş Amerikan Liberalizminin Eleştirisi Elective 3 - - 7
9201156142015 Turkish Yunanca IV Elective 3 - - 7
9201156162015 Turkish Modernliği Anlamak II Elective 3 - - 7
9201156182015 Turkish 20. YY Kavram Analizi II Elective 3 - - 7
9201156202015 Turkish Marxism and Religion Elective 3 - - 7
EBB6832017 Turkish Planning and Assesment in Education Elective 3 2 - 6
EBB6852017 Turkish Development and Learning Elective 3 - - 4