GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - İşletme - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

Yüksek Lisans Derecesi

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120`dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ`nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir. Öğrencilerin mezuniyet durumlarına göre gerekli görüldüğü takdirde (Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde) Bilimsel Hazırlık okutulacaktır.

21. yüzyılda gerek teknolojik gerekse sosyal anlamda yaşanan değişimlerle beraber işletme yönetiminde yeni bakış açılarının geliştirilmesi gerekliliği ön plana çıkmıştır. Bu bağlamda geleceğin yönetici ve işletmecilerinin de daha profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış kişiler olması gerekmektedir. Çağdaş bir işletme eğitim programı, ulusal ve uluslararası piyasadaki değişen koşullar dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Ayrıca, gelişen teknoloji olanakları ile beraber uzaktan eğitim uygulamalarının da yaygınlaştığı görülmektedir. Bu noktadan hareketle açılan E.Ü. İ.İ.B.F İşletme Anabilim Dalı İşletme Tezli Yüksek Lisans programının amacı, farklı alanlarda lisans eğitimini tamamlamış kişileri, işletmecilik alanında gelişmeleri izleyebilen, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin oluşmasını sağlayabilen, uluslararası düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli uzmanlar olarak yetiştirmektir. Öğrencilerin, takım halinde çalışması ve liderlik özellikleri geliştirmeleri de hedeflenmektedir. Program dahilinde öğrencilerimize verdiğimiz derslerle onları, 21. Yüzyılda işletmecilik alanındaki modern yaklaşımlarla donatarak, gelişmelere hazır olarak yetiştirdiğimize inanıyoruz.

Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir tane ara sınav ve bir tane final sınavı yapılmaktadır. Yıl içi değerlendirmeye tabi olan etkinliklerin (ara sınav dahil) %40 ve yıl sonu değerlendirmeye tabi olan etkinliklerin (final sınavı dahil) %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY ve Yrd. Doç. Dr. Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Bölümümüzde işletmecilik alanının alt dallarına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönlenebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.


Program Çıktıları

1 İşletme disiplinine ilişkin temel problemleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve stratejiler geliştirebilmek
2 İşletme problemlerine ilişkin uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek ve çözüm üretebilmek
3 İşletmenin temel alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, bilgiden bilgi üretebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini ileri düzeyde yönlendirebilmek
4 Uzman ya da uzman olmayan kişileri, İşletme ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paylaşabilmek
5 İşletmenin kuramsal boyutlarına ilişkin tartışmaları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
6 İşletme disiplinini doğrudan ya da dolaylı etkileyen bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri ve stratejiler geliştirebilmek
7 İşletme politika ve stratejilerinin klasik ve güncel kuramları, aralarındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek, değerlendirebilmek ve yorumlayabilmek
8 İşletme alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve bu değerleri özümsemek
9 İşletme alanında farklı sorunları algılayabilmek ve fırsat olarak değerlendirebilmek ve disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
10 İşletme faaliyetlerine ilişkin dünyadaki değişen yönelimleri ileri düzeyde izleyebilmek, anlayabilmek, yorumlayabilmek ve analiz edebilme.
11 Yeniliği ve yenilikçi çalışma prensiplerini İşletme alanındaki uygulamalara koyabilmek ve disiplinler arası etkileşim sağlayabilmek
12 Hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmek, yaratıcı ve eleştiriye açık olmak ve mesleki yeterliklere ileri düzeyde sahip olmak
13 Alanındaki bilgileri izleyip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek ileri düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
14 Alanının gerektirdiği ileri düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak. Bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek
15 Alanının gerektirdiği hukuki bilgiye ileri düzeyde sahip olmak ve kullanabilmek
16 İşletme disiplini ile ilgili edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri ileri düzeyde kullanabilmek
17 İşletme politikalarına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204055962020 Türkçe Bılımsel Araştırma Yöntemlerı ve Etık (E) Zorunlu 3 - - 6
İŞL-YL-SDG1-2018 Türkçe İşletme Tezlı Yüksek Lısans SDG-2018 Güz Seçmeli - - - 24
Toplam 3 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE041052022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
İŞL-YL-SDG2-2018 Türkçe İşletme Tezlı Yüksek Lısans SDG-2018 Bahar Seçmeli - - - 5
Toplam 0 0 0 11
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
İŞL-YL-SDG1-2018 - İşletme Tezli Yüksek Lisans SDG-2018 Güz
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204015172017 Türkçe E- Pazarlama Seçmeli 3 - - 6
9204015232020 Türkçe Tedarık Zıncırı Yönetımı ve Lojıstık Seçmeli 3 - - 6
9204015602022 Türkçe Ürün Yaşam Eğrısı Yönetımınde Tedarık ve Değer Zıncırı Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204045032020 Türkçe Pazarlama Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204045392020 Türkçe Yönetım Bılımlerıne Gırış Seçmeli 3 - - 6
9204055082012 Türkçe Üretım Planlama ve Kontrol Seçmeli 3 - - 6
9204055172013 Türkçe Örgütsel Davranış Seçmeli 3 - - 6
9204055212020 Türkçe Üretım ve İşlemler Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204055242021 Türkçe Üretım Çızelgeleme Seçmeli 3 - - 6
9204055272021 Türkçe Dıjıtal Dönüşümün Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204055332021 Türkçe Tüketıcı Davranışları Seçmeli 3 - - 6
9204055352012 Türkçe İnsan Kaynakları Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204055412012 Türkçe Yatırım analızı ve Portföy Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204055452017 Türkçe Endüstrıyel Pazarlama Seçmeli 3 - - 6
9204055472017 Türkçe Malıyet Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204055552022 Türkçe Pazarlamada Güncel Konular Seçmeli 3 - - 6
9204057372012 Türkçe Hızmet Pazarlaması Seçmeli 3 - - 6
9204105072016 Türkçe Yönetımde Güncel Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 6
9204105172022 Türkçe Yönetımde Eleştırel Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 6
9204105232022 Türkçe Küreselleşme, Üretım, Toplum Seçmeli 3 - - 6
9204105272021 Türkçe Teknolojı Yönetımının Esasları Seçmeli 3 - - 6
9204105292021 Türkçe Teknolojının Değerlendırılmesı ve Uygulaması Seçmeli - - - 6
9204105312021 Türkçe Enformatık ve Belge Yönetımı Seçmeli - - - 6
9204105332021 Türkçe Verı ve Verı Yönetımı Seçmeli - - - 6
İŞL-YL-SDG2-2018 - İşletme Tezli Yüksek Lisans SDG-2018 Bahar
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204015152018 Türkçe Bütünleşık Pazarlama İletışımı Seçmeli 3 - - 6
9204015202022 Türkçe Tüketım Kültürü Teorılerı Seçmeli 3 - - 6
9204015262018 Türkçe Teknolojı ve Yenılık Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204015302018 Türkçe Perakende Pazarlama Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204015462022 Türkçe Müşterı İlışkılerı Yönetımı (CRM) Seçmeli 3 - - 6
9204015502022 Türkçe Pazarlamada Teknolojı ve Yenılık Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204015522022 Türkçe Reklamcılık Seçmeli 3 - - 6
9204015542022 Türkçe Sosyal Medya Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204015562022 Türkçe Pazarlamada Eleştırel Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 6
9204015582022 Türkçe Ürün Yaşam Eğrısı Yönetımınde Pazarlama Stratejılerı Seçmeli 3 - - 6
9204045042010 Türkçe Satış Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204045062018 Türkçe Stratejık Yönetım Seçmeli 3 - - 6
9204045342019 Türkçe Nıtel Araştırma Yöntemlerı Seçmeli 3 - - 6
9204046342018 Türkçe Küresel Pazarlama Seçmeli 3 - - 6
9204046362018 Türkçe Stratejık Marka Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204046442018 Türkçe Yönetım ve Malıyet Muhasebesınde Güncel Konular Seçmeli 3 - - 6
9204055142018 Türkçe Uluslararası Fınans Seçmeli 3 - - 6
9204055162021 Türkçe Denetım ve Güvence Hızmetlerı Seçmeli 3 - - 6
9204055202012 Türkçe Örgüt Teorısı Seçmeli 3 - - 6
9204055242018 Türkçe Yönetım Bılgı Sıstemlerı Seçmeli 3 - - 6
9204055282021 Türkçe Stratejık İşletme Fınansı Seçmeli 3 - - 6
9204055312018 Türkçe Fınansal Muhasebe ve Raporlama Seçmeli 3 - - 6
9204055372018 Türkçe Proje Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204055952018 Türkçe İş Hukuku Seçmeli 3 - - 6
9204105062022 Türkçe Performans Yönetımı Uygulamaları Seçmeli 3 - - 6
9204105082022 Türkçe Yönetsel İletışım Seçmeli 3 - - 6
9204105102022 Türkçe Yönetsel Karar Verme Seçmeli 3 - - 6
9204105122022 Türkçe İlerı Bılımsel Araştırma Yöntemlerı Seçmeli 3 - - 6
9204105142022 Türkçe Yönetım Felsefesı Seçmeli 3 - - 6
9204105162022 Türkçe Sosyal Güvenlık Hukuku Seçmeli 3 - - 6
9204105202022 Türkçe Uluslararası Yönetım Seçmeli 3 - - 6
9204105222015 Türkçe Yönetım Ekosıstemı Seçmeli 3 - - 6
9204105242022 Türkçe Uluslararası Pıyasalar, Örgütler ve Toplumsal Cınsıyet Eşıtsızlığı Seçmeli 3 - - 6
9204105262022 Türkçe Örgütlerde Çeşıtlılık Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9204105282022 Türkçe Küresel Sosyal Hareketler ve Örgütlenmeler Seçmeli 3 - - 6
9204105302022 Türkçe Değışen Yönetım Rollerı: Lıderlık, Koçluk ve Mentorluk Seçmeli 3 - - 6
9204105342021 Türkçe Teknolojı Yönetımı ve Karar Verme Seçmeli 3 - - 6
9204105362021 Türkçe Teknolojının Uygulanması ve Transferı Seçmeli 3 - - 6
9204105382021 Türkçe Teknolojının Geleceğı Seçmeli 3 - - 6
9204105402021 Türkçe Verı Madencılığı ve Analızı Seçmeli 3 - - 6