GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler - Bölgesel İlişkiler : AB-Akdeniz Çalışmaları - Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Program Tanıtımı

Bölgesel İlişkiler: Avrupa Birliği - Akdeniz Çalışmaları İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans Programı E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.

Yüksek Lisans Derecesi

1 Yıl , 2 Yarıyıl

60 AKTS

TYYÇ-7

0312- Sİyaset bilimi ve Yurttaşlık

Yüksek lisans (2nd cycle)

Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda gerekli bilgileri kazandırmak ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; birinci-ikinci öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Bu program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Avrupa-Akdeniz eksenindeki tarihsel ve çıkarsal anlaşmazlıkların sebebiyet verdiği riskleri giderebilmenin en temel yolu girişimcilerin, siyasetçilerin, kamu görevlilerinin, sivil toplum örgütleri üyelerinin, Silahlı Kuvvetler ve Emniyet mensuplarının, içinde bulunduğumuz coğrafyanın tarihini, diplomasisini, demografisini, ekonomik potansiyelini daha iyi bilmesinden geçmektedir. "Bölgesel İlişkiler: Avrupa Birliği-Akdeniz Çalışmaları" tezsiz yüksek lisans programı, kamu ve özel sektör çalışanları ile Avrupa Birliği ve Akdeniz Dünyası konusundaki bilgilerini derinleştirmek isteyenlere akademik bir vizyon kazandırmayı hedeflemektedir. Böylece katılımcıların, Avrupa Birliği ile Akdeniz Dünyası bağlamında kendi disiplinleri çerçevesinde uzmanlaşacakları, eleştirel ve derin analitik düşünme yeteneği kazanacakları ve daha üretken olacakları değerlendirilmektedir.

Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler. Dış İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Kamu Kuruluşlarının Avrupa Birliği ve Dış İşleri departmanları, Özel Şirketlerin Dış Ticaret Departmanları vs.

1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine göre 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlanmış öğrenciler doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunlarıyla aynı haklara sahip olarak başvurabilirler. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu tarihten sonra kayıt olan öğrencilerin doktora programlarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.

Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmenlik/lisansustu.pdf

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. Siret HÜRSOY (Bölüm Başkanı) AKTS / DS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KÜÇÜK İletişim Adresi: E.Ü. İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı E.Ü. Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Program öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde uluslararası ilişkilere yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır. Ayrıca bölümümüzün anlaşmalı olduğu üniversitelerde eğitim görme, araştırma yapma amacıyla Erasmus+, Mevlana değişim programlarından da yararlanabilirler.


Program Çıktıları

1 Farklı lisans programlarından mezun olan kamu ve özel sektör çalışanlarıyla bu alanda uzmanlaşmak isteyenlerin lisans düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Avrupa Birliği ve Akdeniz Çalışmaları alanında uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
2 Avrupa Birliği ve Akdeniz Çalışmaları alanındaki bilgileri diğer disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirmek ve uzmanlık gerektiren sorun ve problemleri disiplinler arası bir yaklaşımla bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek,
3 Avrupa Birliği ve Akdeniz Çalışmaları alanına ilişkin kavram, sorun ve problemleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini yönlendirebilmek,
4 Kendi alanındaki veya alanı dışındaki kişilere Avrupa Birliği ve Akdeniz Çalışmaları alanındaki yenilikleri, güncel bilgileri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilmek,
5 Avrupa Birliği ve Akdeniz Çalışmaları alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak,
6 Avrupa Birliği ve Akdeniz Çalışmaları alanındaki edindiği ve özümsediği bilgi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek,
7 Avrupa Birliği ve Akdeniz Çalışmaları alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve sonuçları değerlendirebilmek,
8 Avrupa Birliği ve Akdeniz Çalışmaları alanında, Uluslararası İlişkiler disipline dair sorunların çözümüne analitik bakış açısıyla ve gelişen teknolojik fırsatları da kullanarak teorik bilgileri pratik sonuçlara dönüştürmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92040025232009 Türkçe Akdeniz Ülkeleri Politik Sistemleri ve Demokratikleşme Hareketleri Zorunlu 3 - - 6
92040025252010 Türkçe Akdeniz'de Tarih ve Kültür Zorunlu 3 - - 6
9204025132014 Türkçe AB Bütünleşmesi Zorunlu 3 - - 6
BÖL.İLİS.-YL-SDG1 Türkçe BÖLGESEL İLİŞKİLER:AVRUPA BİRLİĞİ-AKDENİZ ÇALIŞMALARI Seçmeli - - - 12
Toplam 9 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204025312017 Türkçe Avrupa ve Akdeniz Dünyası'nda Kimlik Zorunlu 3 - - 4
9204085022016 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 - - 4
9204085202009 Türkçe Akdeniz'in Politik Ekonomisi Zorunlu 3 - - 4
BÖL.İLİS.-YL-SDG2 Türkçe U.A.BÖLGESEL İLİŞKİLER:AVRUPA BİRLİĞİ-AKDENİZ ÇALIŞMALARI Seçmeli - - - 8
SOS.BİL.DP.YL Türkçe Dönem Projesi Zorunlu - - - 10
Toplam 9 0 0 30
BÖL.İLİS.-YL-SDG1 - BÖLGESEL İLİŞKİLER:AVRUPA BİRLİĞİ-AKDENİZ ÇALIŞMALARI
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92040025282010 Türkçe Akdeniz Dünyası ve Türkler Seçmeli 3 - - 6
9204025242010 Türkçe Avrupa Birliği Hukuku Seçmeli 3 - - 6
9204085032005 Türkçe Uluslararası Politika Seçmeli 3 - - 6
9204085352011 Türkçe Türkiye-AB İlişkileri Seçmeli 3 - - 6
9204087032010 Türkçe Bölgesel İlişkilerde Güncel Sorunlar Seçmeli 3 - - 6
9204087092014 Türkçe Akdeniz Havzasında Enerji Siyaseti Seçmeli 3 - - 6
9204087102014 Türkçe Avrupa ve Akdeniz Siyasetinde Orta Doğu Seçmeli 3 - - 6
9204087112014 Türkçe Avrupa Birliği ve Dünya Politikası Seçmeli 3 - - 6
9204087122014 Türkçe Avrupa Birliği'nin Balkan Politikası Seçmeli 3 - - 6
9204087132014 Türkçe İspanyol Altın Çağı Siyasal Düşüncesi Seçmeli 3 - - 6
9204087142016 Türkçe Uluslararası Toplum Teorisi Seçmeli 3 - - 6
9204087152016 Türkçe Sosyal İstatistiğe Giriş Seçmeli 3 - - 6
BÖL.İLİS.-YL-SDG2 - U.A.BÖLGESEL İLİŞKİLER:AVRUPA BİRLİĞİ-AKDENİZ ÇALIŞMALARI
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92040025282010 Türkçe Akdeniz Dünyası ve Türkler Seçmeli 3 - - 4
9204025242010 Türkçe Avrupa Birliği Hukuku Seçmeli 3 - - 4
9204085032005 Türkçe Uluslararası Politika Seçmeli 3 - - 4
9204085352011 Türkçe Türkiye-AB İlişkileri Seçmeli 3 - - 4
9204087032010 Türkçe Bölgesel İlişkilerde Güncel Sorunlar Seçmeli 3 - - 4
9204087092014 Türkçe Akdeniz Havzasında Enerji Siyaseti Seçmeli 3 - - 4
9204087102014 Türkçe Avrupa ve Akdeniz Siyasetinde Orta Doğu Seçmeli 3 - - 4
9204087112014 Türkçe Avrupa Birliği ve Dünya Politikası Seçmeli 3 - - 4
9204087122014 Türkçe Avrupa Birliği'nin Balkan Politikası Seçmeli 3 - - 4
9204087132014 Türkçe İspanyol Altın Çağı Siyasal Düşüncesi Seçmeli 3 - - 4
9204087142016 Türkçe Uluslararası Toplum Teorisi Seçmeli 3 - - 4
9204087152016 Türkçe Sosyal İstatistiğe Giriş Seçmeli 3 - - 4