GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dünyası Araştırmaları - Türk Sanatı - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Türk Sanatı Anabilim Dalı, 1992 yılında kurulan Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde akademik bir birim olup, lisansüstü eğitim - öğretim faaliyetlerini Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak sürdürmektedir. Anabilim Dalında, lisansüstü programlar aracılığıyla gerek Türkiye, gerek ise Türkiye dışında bulunan Türk sanat eserleri ve somut kültür mirası konularında incelemeler yapılması, Türk Sanatına ilişkin kimi problemlerin çözümüne katkı sağlanması amaçlamaktadır. Türk Sanatı Anabilim Dalı’nda 1995 yılında Yüksek Lisans, 1998 yılında da doktora programları açılmıştır. O tarihlerden beri Anabilim Dalı’na “Tezli Yüksek Lisans”, “Lisans Derecesi ile Doktora” ve “Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora” olmak üzere üç ayrı program halinde öğrenci kabul edilmektedir. Bu programın amacı; Bir bilim olarak Türk sanatının kaynaklarına ve malzemesine hakim, onun ana karakteristiklerini öğrenmiş, bu sanatın sanat tarihindeki ve Dünya sanatı içindeki yerini kavramış; Türk sanatı konularını bilimsel yöntemlerle, etik değerlere bağlı olarak değerlendirebilecek ve ileride doktora eğitimine devam edebilecek düzeyde öğrenciler yetiştirmektir.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara "Türk Sanatı alanında Bilim Uzmanı" diploması verilir.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Türk Sanatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında, öğrenciyi bu alanda doktora programına hazırlamak amacına yönelik olarak, Türk Sanatının ortaya çıkışı ve gelişme sürecini ele alan ve metodolojik araştırma yöntemlerini içeren dersler yer almaktadır. Öğrencilerin ilgileri ve ileride yapacağı araştırma alanları da göz önünde tutularak bunların bir kısmı zorunlu, bir kısmı seçmeli ders olarak okutulmaktadır.

Türk Sanatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları, Türk sanat eserlerinin kaynak, malzeme, gelişim ve uygulamaları konularında bilim uzmanı statüsü kazanırlar. Türk sanatına ilişkin kuram ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olabilir ve problemlere metodolojik ve analitik şekilde yaklaşarak, çözüm önerisi sunabilecek bir yetkinlik kazanabilirler. Bu programdan mezun olan kişiler, Yüksek Lisans diplomasının sağladığı avantajlarla, ilgili alanlarda istihdam sağlayan çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında tercihli personel olarak iş bulabilmektedirler. Program mezunları ayrıca, Yüksek Lisans derecesiyle bu alanda veya ilgili bir alanda doktora yapabilme hakkı da kazanmaktadırlar.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Bu Programda her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Dr. Öğr. Üyesi Rüçhan BUBUR Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatı Anabilim Dalı Başkanı Bornova - İzmir E mail: ruchan.bubur@ege.edu.tr Tel: 02323434920 / 2096-126

Anabilim Dalında, 3 Profesör, 1 Doçent ve 3 Yard. Doçentten oluşan 7 kişilik bir öğretim üyesi kadrosu ders vermektedir. Üniversitemizin mevcut araştırma ve merkezi kütüphane olanaklarına ek olarak, araştırmacılar Enstitümüz bünyesinde de zengin bir referans kütüphanesinden yararlanabilmektedirler.


Program Çıktıları

1 Türk sanatının kimliği, kökenleri ve gelişmesi konusunda bilgi sahibi olma.
2 Türk sanatının mimari, el sanatları ve süslemesi başta olmak üzere bütün ürünleri ile bunların ihtiva ettiği motif ve kompozisyonlar konusunda geniş kapsamlı bilgi sahibi olma.
3 Sanat tarihinde alan araştırma metotlarını öğrenme ve uygulayabilme.
4 Etik değerlere bağlı olarak Türk sanatı ile ilgili bir malzemeyi bilimsel yöntemlerle ele alarak, inceleme ve değerlendirme becerisini kazanma.
5 Türk sanatı alanında yapılmış bilimsel çalışma ve yayınları takip ederek, Türk sanatı alanında incelediği malzemeyle ilgili olarak bilimsel fikir ve yayın üretebilme yeteneğini kazanma.
6 Analitik düşünme, analiz yöntemi ve karşılaştırma metodu ile Türk sanatının mimari ve taşınabilir nitelikli el sanatı ürünlerini çok boyutlu olarak değerlendirebilme becerisini kazanma.
7 Türk sanatının başka kültür ve sanat çevreleriyle ilişkisini karşılaştırma yöntemiyle tespit edebilme.
8 Bir sanat eserinin inceliklerini görebilme ve eserin özgün niteliklerini belirleyebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205045052003 Türkçe Türk Sanatında Bölge Araştırma Metodolojısı I (E) Zorunlu 3 - - 6
TDA-T.SANATI-YL-SDG1 Türkçe TDA-TÜRK SANATI Seçmeli - - - 24
Toplam 3 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205045062022 Türkçe Türk Sanatında Bölge Araştırma Metodolojısı II Zorunlu 3 - - 4
92SE210452022 Türkçe Türk Sanatı'nda Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
TDA-T.SANATI-YL-SDG2 Türkçe TDA-TÜRK SANATI Seçmeli - - - 20
Toplam 3 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
TDA-T.SANATI-YL-SDG1 - TDA-TÜRK SANATI
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205015732021 Türkçe Rusçaya Gırış - I: Alfabe, Temel Gramer Seçmeli 3 - - 6
9205045012021 Türkçe Anadolu’dakı Türk ve Hırıstıyan Mımarısınde Orta Asya’dan Gelen Etkıler I (12. yy'a kadar) Seçmeli 3 - - 6
9205045032021 Türkçe Orta Asya Türk Mımarısı I (10-13. yy) Seçmeli 3 - - 6
9205045172022 Türkçe Orta Asya Anadolu İlışkılerı Açısından Çını ve Seramık Sanatı: Anadolu Öncesı Seçmeli 3 - - 6
9205045232022 Türkçe Geleneksel Türk El Sanatları: Anadolu Öncesı Seçmeli 3 - - 6
9205045252021 Türkçe Sanat Felsefesı I (Sanat Kuramları ve Estetık) Seçmeli 3 - - 6
9205045272021 Türkçe Türk Resmı I (Cumhurıyet Öncesı) Seçmeli 3 - - 6
TDA-T.SANATI-YL-SDG2 - TDA-TÜRK SANATI
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205015982021 Türkçe Rusçaya Gırış - II: İsmın Hâllerı, Fııller Seçmeli 3 - - 5
9205045022021 Türkçe Anadolu’dakı Türk ve Hırıstıyan Mımarısınde Orta Asya’dan Gelen Etkıler II (12-16. yy) Seçmeli 3 - - 5
9205045042021 Türkçe Orta Asya Türk Mımarısı II (13-16.yy) Seçmeli 3 - - 5
9205045182022 Türkçe Orta Asya Anadolu İlışkılerı Açısından Çını ve Seramık Sanatı: Anadolu Seçmeli 3 - - 5
9205045282022 Türkçe Geleneksel El Sanatları: Anadolu Seçmeli 3 - - 5
9205045302021 Türkçe Sanat Felsefesı II (Sanatı Felsefe ıle Anlamak) Seçmeli 3 - - 5
9205045322021 Türkçe Türk Resmı II (Cumhurıyet Dönemı) Seçmeli 3 - - 5