GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Arkeoloji - Sualtı Arkeolojisi - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Program 2013 yılında kurulmuştur. 3 Profesör 2 Doçent 1 Dr. Öğr. Üyesi ders vermektedir.

Bilim Uzmanı

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Sualtı Arkeolojisi Yüksek Lisans Programına başvurmak için üniversitelerin arkeoloji bölümü mezunu olma şartı aranacaktır. Ayrıca aday, dalışa engel bir rahatsızlığı olmadığını tam teşekküllü bir hastaneden alacağı raporla belgelenmelidir. Yüksek lisans programına kayıt olabilmek için üniversitelerin arkeoloji bölümü mezunlarının Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri tarfıdan düzenlenen mülakatta başarılı olması gerekmektedir. Programa alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilecektir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilecektir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri ve tam teşekküllü bir devlet hastanesiden alınacak dalışa elverislilik raporuyla birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Resmi olan önceki öğrenmenin tanınması için kurallar iyi tanımlanmıştır. Halihazırda başka bir kurumda aynı disiplinde bir yüksek lisans programına kayıtlı olan ve en az bir yarıyılı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, gerekli tüm belgeleri son başvuru tarihinden önce teslim ederek Ege Üniversitesi yüksek lisans programına, bölüm yönetimi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kabul edilir. Alınan karar aynı zamanda yüksek lisans programının bazı ders şartlarından muafiyet için uygunluğu da içerecektir. Başka bir üniversiteden yatay geçiş yapan öğrencilerin Ege Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavında veya eşdeğer bir İngilizce sınavında başarılı olmaları gerekir. Önceki yaygın ve yaygın öğrenmenin tanınması, Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Ege Üniversitesi buna bir istisna değildir.

Program, bölümün lisansüstü programı içinde ve ilgili alanlarda verilen en az yedi ders, bir seminer dersi ve en az 21 yerel kredilik tezden oluşur. Seminer dersi ve tezi kredisizdir ve başarılı / başarısız olarak derecelendirilir. Programın süresi dört yarıyıldır. Tezli yüksek lisans programında ders çalışmalarını tamamlamak için azami süre 4 yarıyıldır. Ancak, danışmanlarının onayı ile öğrenciler sonraki dönemlerde kredili veya kredisiz ek dersler alabilirler. Programın toplam AKTS kredisi 120 AKTS'dir. Öğrenci, lisans programında ders almamış olması şartıyla lisans dersi alabilir. Ancak, bu derslerden en fazla iki tanesi yüksek lisans ders yüküne ve kredisine sayılabilir. Öğrenci, danışmanının atandığı yarıyıldan sonra her yarıyılda danışmanının açtığı tez çalışmasına ve Uzmanlık Alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Süresi içerisinde tez çalışmasını tamamlayan bir öğrenci, Enstitü Tez Yazım Kılavuzundaki şartnameye göre toplanan verileri kullanarak tez yazmalıdır. Tez jüri önünde savunulmalıdır. Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Bölüm Başkanı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır. Jüri, tez danışmanı ve 3 ila 5 öğretim üyesinden oluşur. Atanan jüri üyelerinden en fazla biri başka bir Bölüm veya başka bir Üniversiteden seçilebilir. Jürinin 3 üyeden oluşması durumunda eş danışman jüri üyesi olamaz. Jüri üyelerinin çoğunluk oyu, tezin veya incelemenin sonucunu belirler. Oy, "kabul", "ret" veya "düzeltme" olabilir. Bölüm Başkanı jüri kararını 3 gün içinde Enstitü Müdürüne yazılı olarak bildirir. Jüri tarafından eksik ve / veya yetersiz bulunan bir tezi düzeltmek veya değiştirmek için jüri bu tür düzeltmelerin gerekli olduğunu raporunda belirtmelidir. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir öğrenciye düzeltmeleri tamamlaması için üç aya kadar süre verilebilir. Öğrenci daha sonra tez sınavına tekrar girmelidir.

Sualtı Arkeolojisi, ilk tarım faaliyetlerinin başladığı ve ilk yerleşimlerin ortaya çıktığı Neolitik Dönem'den başlayıp ardından Kalkolitik Dönem ve Tunç Çağı'ndan başlayarak uzun bir zaman diliminde eski Yakın Doğu uygarlıklarını inceler. Demir Çağı. Mezopotamya, İran, Suriye, Filistin ve Kafkasya dahil olmak üzere Yakın Doğu'daki tüm uygarlıklar, Anadolu kültürlerine özel bir vurgu yapılarak kronolojik bir sırayla incelenir.

"Arkeolog" olarak nitelendirilen mezunlar, üniversitelerde akademisyen olarak meslekler, devlet veya özel müzelerde, yerel belediyelerde veya Kültür Bakanlığı'nda arkeolog bulabilirler.

Yüksek Lisans Derecesini başarıyla tamamlayan mezunlar, aynı veya ilgili disiplinlerdeki doktora (üçüncü aşama) programlarına başvurabilirler.

Öğrencilerin dönem boyunca bir ara sınava girmeleri ve / veya diğer verilen projeleri / ödevleri tamamlamaları ve ayrıca bir final sınavına girmeleri ve / veya ders değerlendirmesi için bir final projesi tamamlamaları gerekmektedir. Yarıyıl sonu notu sırasıyla% 40 ve% 60 katkı ile ara sınav notu, final sınavı notu ve / veya final projesinin değerlendirilmesine bağlıdır. Herhangi bir dersi geçmek için, bir Yüksek Lisans öğrencisinin 100 üzerinden en az 70 alması gerekir. Öğrenciler başarısız oldukları dersleri tekrar etmelidir veya Bölümün eşdeğer olarak kabul ettiği dersleri ikame edebilirler. Her ders için değerlendirme, "Bireysel Ders Tanımı" bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Sualtı Arkeolojisi Yüksek Lisans Programına kayıtlı bir öğrenci mezun olana kadar yıllık 21 kredi/saat ders almalıdır. Sözkonusu Yüksek Lisan programında derslerin 3 kredi/saat olarak verilmesi öngörülmektedir. Buna gore her yarıyıl ikisi zorunlu ikisi seçmeli olmak üzere 4 ders alacak olan öğrenci ders aşaması tamamlandığına 4 zorunlu 4 seçmeli ders almakla sorumlu tutulacaktır. Bunun yanında öğrencinin öğretim hayatı boyunca iki seçmeli ders daha alma hakkı bulunacaktır. İlk yıl tamamlanması öngörülen derslerden başarılı olan öğrencilere Yüksek Lisans tezini hazırlamak ve jüriye sunmak üzere 1 öğretim yılı süre tanınacaktır. Sosyal Bilimler enstitüsü Yönetmeliğine göre bu süre gerektiği durumlarda iki yarıyıl uzatılabilecektir.

Tam Zamanlı

Prof. Dr. A. Kaan ŞENOL .,E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü K.Arkeoloji Anabilim Dalı

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Ege Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi envanterinde dalış ile ilgili ;1 adet 11m. boyunda ağaç tekne tam seyir ekipmanı (GPS, Eco-Saunder, Telsiz) 1 kaynak makinesi (sualtı kullanım), 1 bot ve 2 adet takma motor, 25 Tüp, 20 Regülatör, 2 Spare-air, 8 Adet kuru elbise, 20 yaş elbise, 14 BCD, 2 full-face maske 9 Maske, 2 Kompresör, 2 Sualtı Kaldırma Balonu, 2 Sualtı Fotoğraf Makinesi, 1 Sualtı Kamerası ile Işık Sistemleri, 1 Portatif Eco-Saunder; Nitroks Dalış Sistemi için 4 Tüp, 4 Regülatör ve 1 Adet Nitroks dolum sistemi, 1 Dalış Bilgisayarı bulunmaktadır. Sualtı Arkeolojisi Yüksek Lisans programının teorik derslerin yürütüleceği Edebiyat Fakültesi’nde öğrencilerimizin kullanımına açık kazı depolarında eğitim ve araştırma faaliyetleri için kullanılan bilgisayar ekipmanları bulunmaktadır. Bu ekipman üniversitemizin öğretim elemanları tarafından yürütülen kazı ve yüzey araştırmalarında ele geçen eserlere ait verilerin işlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Sözkonusu bilgisayarların tümü üniversitemizin network ağına bağlıdır.


Program Çıktıları

1 1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulama bilgilerini sualtı çalışmalarında ileri düzeyde kullanabilmek
2 2- Sualtında bulunan arkeolojik verileri teknolojik araçlar ile kayıt altına alabilmek
3 3- Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisine sahip olmak
4 4- Alanı ile ilgili proje oluşturabilmek.
5 5- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirip yorum getirebilme
6 Alan ile ilgili yapılan faaliyetlere pratik olarak katılabilme yeterliliği kazanmak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201065012013 Türkçe Denız Arkeolojısıne Gırış Zorunlu 3 - - 6
9201065152016 Türkçe Araştırma Teknıklerı ve Etık (E) Zorunlu 3 - - 6
arkeolojimüfradat13 Türkçe arkeolojı sualtı arkeolojı Seçmeli - - - 12
Toplam 6 0 0 24
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201065002013 Türkçe Akdenız'de Tıcarı İlışkıler Zorunlu 3 - - 6
92SE030352022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
arkeolojimüfradat-2 Türkçe arkeolojı-sualtıtezlı Seçmeli - - - 12
Toplam 3 0 0 24
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
arkeolojimüfradat13 - arkeoloji sualtı arkeoloji
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201055712017 Türkçe Antık Dönem'de Tıcarı Kargolar Seçmeli 3 - - 6
9206505172013 Türkçe Scuba Dalgıçlığı I Seçmeli 3 - - 6
92065192013 Türkçe Sualtı Görüntüleme Teknıklerı Seçmeli 3 - - 6
92065212013 Türkçe Antık Dönem'de Gemı Yapım Teknolojısı ve Tıpolojısı Seçmeli 3 - - 6
92065232013 Türkçe Batık Tespıtınde Jeofızık Yöntemler Seçmeli 3 - - 6
arkeolojimüfradat-2 - arkeoloji-sualtıtezli
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201055722017 Türkçe Akdenız'de Lıman Yapıları Seçmeli 3 - - 6
9201065202016 Türkçe Antık Dönem'de Nehır Taşımacılığı Seçmeli 3 - - 6
92065042013 Türkçe İlerı Dalış Teknıklerı Seçmeli 3 - - 6
92065062013 Türkçe Scuba Dalgıçlığı II Seçmeli 3 - - 6
92065082013 Türkçe Sualtı Araştırma ve Kazı Teknıklerı Seçmeli 3 - - 6