GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Pazarlama ve Marka Yönetimi - İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Pazarlama ve Marka Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tezsiz Yüksek Lisans" derecesi alırlar.

1 Yıl , 2 Yarıyıl

60 AKTS

TYYÇ-7

Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda gerekli bilgileri kazandırmak ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; birinci-ikinci öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Bu program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Programın amacı işletme ve pazarı karşı karşıya getirerek katılımcıların pazarlama ve markalaşmaya yönelik yönetsel, işlevsel ve iletişimsel yaklaşımlara uygun bilgi ve becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesidir. Günümüzde ilişkiler yönetim paydaşların tatminini ön plana çıkarmıştır. Paydaşlar içerisinde denge ancak bütün tarafların tatmini ile gerçekleşir. Müşteri ilişkisi kurmak ve onları sadık müşteriler haline getirmek işletmenin geleceğini risklerden korumaktadır. Bunlar ancak şeffaflık, istikrar ve pazar payını arttırmak, her seviyede müşteri ile ilgilenmek, müşteri hakkında bilgi edinmek, işletme kültürünü, değerlerini ve kimliğini tanımak, müşterilerin yaratıcılığını işletme amaçları için fırsata dönüştürmek konularında gerekli bilgileri alma ile mümkündür.

İş dünyasında alanla ilgili uzman düzeyde istihdam edilebilmektedir.

1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine göre 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlanmış öğrenciler doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunlarıyla aynı haklara sahip olarak başvurabilirler. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu tarihten sonra kayıt olan öğrencilerin doktora programlarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.

Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmenlik/lisansustu.pdf

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY ve Yrd. Doç. Dr. Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde işletmecilik alanının alt dallarına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır


Program Çıktıları

1 Farklı lisans derecesi almış bireylerin, pazarlama ve marka yönetimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek ve alana ilişkin orijinal fikirler geliştirebilmek.
2 Pazarlama ve marka yönetimi politikalarına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin ileri düzeyde bilgilere sahip olmak.
3 Alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.
4 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
5 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, bilgiden bilgi üretebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini yönlendirebilmek.
6 Uzman ya da uzman olmayan kişileri, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlarla düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paylaşabilmek.
7 Alanındaki yerel ve küresel eğilimlerin farkına varabilmek ve söz konusu eğilimlerden doğan fırsat ve tehditleri değerlendirebilmek.
8 Uzmanlık bilgilerini uygulayarak ve uzman bilgi kaynaklarını kullanarak iş veya çalışma ortamında ortaya çıkan görevler karşısında stratejik yaklaşımlar geliştirmek.
9 Alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
10 Alanına ilişkin yenilikleri ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilmek.
11 Hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmek, yaratıcı ve eleştiriye açık olmak ve mesleki yeterliklere sahip olmak.
12 Alanının gerektirdiği hukuki bilgiye sahip olmak ve kullanabilmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204137012014 Türkçe Stratejık Pazarlama Yönetımı Zorunlu 3 - - 6
9204137052014 Türkçe Tüketıcı Davranışları Zorunlu 3 - - 6
9204137262018 Türkçe Hızmet Pazarlaması Zorunlu 3 - - 6
9204137312018 Türkçe Perakendecılık Zorunlu 3 - - 6
9204137332018 Türkçe Endüstrıyel Pazarlama Zorunlu 3 - - 6
Toplam 15 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204137032014 Türkçe Stratejık Marka Yönetımı Zorunlu 3 - - 4
9204137102014 Türkçe Müşterı İlışkılerı ve Satış Yönetımı Zorunlu 3 - - 4
9204137282015 Türkçe Küresel Pazarlama Zorunlu 3 - - 4
9204137352018 Türkçe Bılımsel Araştırma Yöntemlerı ve Etık (E) Zorunlu 3 - - 4
İşl.Pzr.Yön.2 Türkçe İşletme Pazarl ve Mark Yenı2 Seçmeli - - - 4
SOS.BİL.DP.YL Türkçe Dönem Projesı Zorunlu - - - 10
Toplam 12 0 0 30
İşl.Pzr.Yön.2 - İşletme Pazarl ve Mark Yeni2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204137072014 Türkçe Pazarlamada İnovasyon ve Teknolojı Yönetımı Seçmeli 3 - - 4
9204137182014 Türkçe Sosyal Medya Yönetımı Seçmeli 3 - - 4
9204137242014 Türkçe Tüketım Kültürü ve Marka Seçmeli 3 - - 4
9204137262017 Türkçe Marka Yönetımı Atölyesı Seçmeli 3 - - 4
9204137272015 Türkçe Reklamcılık Seçmeli 3 - - 4
9204137282021 Türkçe Müşterı Deneyımı ve Marka Polıtıkaları Seçmeli 3 - - 4
9204137292015 Türkçe Bütünleşık Pazarlama İletışımı Seçmeli 3 - - 4
9204137302018 Türkçe E-Pazarlama Seçmeli 3 - - 4
9204137322015 Türkçe Halkla İlışkıler Seçmeli 3 - - 4
9204137322018 Türkçe Tedarık Zıncırı Yönetımı ve Lojıstık Seçmeli 3 - - 4
9204137342018 Türkçe Pazarlama Stratejılerı ve Örnek Marka Uygulamaları Seçmeli 3 - - 4
9204137362018 Türkçe Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar ve Marka Uygulamaları Seçmeli 3 - - 4
9204137382018 Türkçe Sürdürülebılır Pazarlama Seçmeli 3 - - 4
9204137402018 Türkçe Pazarlama Karması Stratejılerı Seçmeli 3 - - 4