GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Fen Bilimleri Enstitüsü - Makine Mühendisliği - Makine Mühendisliği - İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Program Tanıtımı

Her yıl 70 yeni öğrencinin kabul edildiği Makina Mühendisliği Bölümü; Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi`nin dokuz bölümünden birisidir. Çağdaş bir Makina Mühendisliği öğretiminin verildiği bölümde, öğretim süresi İngilizce hazırlık dönemi hariç olmak üzere dört yıldır. Yeterli İngilizce düzeyine sahip olan öğrenciler doğrudan Bölümdeki öğretimlerinin birinci yılına başlayabilirler. Bölümdeki derslerin % 30`u için öğretim dili İngilizcedir. Geri kalan dersler ise Türkçe olarak verilmektedir. 2008 yılı itibariyle Bölüm`de toplam 400 öğrenci bulunmakta, 6 profesör, 3 doçent, 9 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 11 araştırma görevlisi aracılığıyla öğretim sürdürülmektedir. Makina Mühendisliği Bölümü Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 1994 yılında kurulmuştur. Bölüme ilk olarak 1994 yılında 32 öğrenci alınmıştır. İlk lisans mezunlarını 1998 yılında veren Bölüm, 1996 yılından beri yüksek lisans ve 2003 yılından beri de doktora öğrenimi yapmaktadır.

Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makina Mühendisliği alanında yüksek lisans (Makina Yüksek Mühendisi, Yük. Müh.) derecesini alırlar.

1 Yıl , 2 Yarıyıl

60 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye`de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi`nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120`dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ`nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Anablim Dalında; Enerji, Konstrüksiyon-İmalat, Makina Teorisi ve Dinamiği, Mekanik ve Termodinamik olmak üzere beş bilim dalı vardır. Öğretim programı, çağdaş makina mühendisliğinin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl seçmeli dersleri, mekanik , malzeme bilimi, imal usulleri, enerji, termodinamik ve elektroniğin ileri konularını içerir. Bu dersler sayesinde öğrencilere makina mühendisliğine ilişkin olarak geniş bir ders açılımı sunulmaktadır.

Doktora programlarına devam edebilirler. Özel ve devlet kuruluşlarında görev alabilirler.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı, ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm derslerde ya öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı, açık veya kapalı kitap sınavlar yapılmakta veya belirli sayıda ödev ve projeler hazırlanmaktadır. Ara sınavların yapılması dersin öğretim üyesine bağlıdır. Ara sınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde Anabilim Dalı tarafından ilan edilir. Ara sınava ilaveten (yıl içi ödev veya proje sözkonusu değilse) her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavlarının tarihi ve yeri yine Anabilim Dalı tarafından ilan edilir. Yarıyıl içi notu (ham not) ara sınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. Ara sınav veya final sınavı gerektirmeyen sınavlar öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu durumda başarı notu yarıyıl içinde yapılan ödev, rapor, proje ve sunum vs dikkate alınarak belirlenir. Öğrenciler, final ve ortalama notlarının 70 ve üzerinde olması halinde o dersten başarılı sayılır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

E-Öğrenme

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR Tel :+90 232 311 18 93 E-mail : aydogan.ozdamar@ege.edu.tr ECTS Koordinatorü Yrd. Doç.Dr. Utku ŞENTÜRK Tel :+90 232 311 51 28 E-mail : utku.senturk@ege.edu.tr Adres: Ege Universitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, Izmir - TR Tel : +90 232 388 85 62 Fax : +90 232 388 85 62

1994-1995 öğretim yılında kurulan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, kuruluş yıllarını E.Ü. Güneş Enerjisi Enstitüsü binalarında geçirmiştir. 1999-2000 öğretim yılından itibaren de Bornova Kampüsü’nde, ek derslikler binalarında faaliyetini sürdürmüştür. 2006-2007 öğrenim yılından itibaren de bölüme ait inşaatı tamamlanmış 4000 m2 kapalı alana sahip, yeni binada faaliyetini sürdürmektekdir. Üniversite-sanayi-meslek kuruluşları üçgeninde gerçekleştirilen ilişkilerle öğrencilerimizin yetişmeleri, staj ve uygulama konularında bilgi ve görgülerinin artırılması, araştırma ve bilgi alanlarının yönlendirilmesi gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda öğretim planlarında günceli yakalamak, yeni bilgi ve teknolojileri izlemek, öğretmek ilkesiyle düzenlemeler ve güncellemeler sürekli olarak gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar ve alt yapı oluşturma çalışmaları da sürdürülmektedir. Aşağıdaki bölümlerde Laboratuvarlarımız hakkında bilgiler verilmiştir. Mekanik Laboratuvarı: Bölümümüz mekanik laboratuvarında; 100 kN kapasitesindeki mekanik (çekme-basma) test cihazı (Shimadzu) ile 26 mm`ye kadar dairesel, 20 mm`ye kadar dikdörtgen kesitli numunelerin testleri yapılmaktadır. Tamamen bilgisayar destekli kontrol edilen cihaz, malzeme üzerindeki en küçük deformasyonu gösterebilecek kameralı ölçüm sistemine sahiptir. Cihaz yardımıyla, çekme ve kopma dayanımları, eğilme dayanımları, bası dayanımları, video ekstensometre yardımıyla elastik ve plastik bölgedeki birim uzamaları, elastisite modülü, akma dayanımı gibi malzeme özellikleri tespit edilebilmektedir. Yine straingauge kullanarak 10 kanallı portatif veri toplayıcı (data logger) yardımıyla malzemenin poisson oranı tespit edilebilmekte ve malzemenin belirli yük altındaki birim uzaması ölçülmektedir. Laboratuvarımızdaki mikro sertlik cihazı ile malzemelerin sertliği, malzeme üzerine 10 - 2000 g arasında yük uygulanarak tespit edilebilmektedir. Laboratuvarımızda numune hazırlamakta kullanılan kesme ve parlatma cihazları mevcuttur. Ayrıca, çatlak tayini ve kalınlık ölçüm cihazı yardımıyla 5 mm- 20 m arasındaki malzeme içindeki boşlukların belirlenmesi veya ulaşılması güç noktalardaki kalınlıkların ölçülmesi, ultrasonik yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Mekanik laboratuvarımızda bu malzeme özelliklerinin tespitinde kullanılan cihazlar yanında, son yıllarda kullanım alanları genişleyen kompozit malzeme (cam, karbon, kevlar takviyeli malzemeler) üretim yöntemlerinde kullanılan cihazlar da mevcuttur. Bunlardan ilki 400 °C sıcaklık, 10 bar basınç, -1 bar’ a kadar vakum yapabilme özelliğine sahip otoklav (Autoclave) cihazıdır. Cihaz; PLC kontrollü ve su soğutmalı olup, sıcaklık, basıç, vakum ve soğuma kontrolü isteğe bağlı olarak yapılmaktadır. Diğer bir üretim yönteminde kullanılan cihaz ise 350 °C sıcaklık ve 60 ton kapasiteli ısıtmalı prestir. Makina Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarı: Bölümümüzün Makina Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarında, Norsonic gürültü ölçüm cihazıyla geceleri ve gündüzleri gürültü seviyesi ölçümü ve gürültü frekans analizi yapılmaktadır. Aynı zamanda tek ve üç eksenli ivme ölçerler vasıtasıyla her türlü cihazın titreşim analizi yerinde yapılabilmektedir. Laboratuvarımızda bulunan dijital fototakometre, devir sayısı ölçümü yapmaktadır. Konstrüksiyon ve İmalat Laboratuvarı: Bölümümüz Konstrüksiyon Laboratuvarında; mikroskop sayesinde hazırlanan numunelerin 1000 kat büyütmeye kadar mikroskopik ve makroskopik testleri yapılmaktadır. 300 °C ve 1200 °C ye çıkabilen, programlanabilir ısıl işlem fırınlarımız Laboratuvarımızda bulunmaktadır. Termodinamik ve Enerji Laboratuvarı: Termodinamik ve Enerji Laboratuvarı çok geniş bir ölçüm cihaz çeşitliliğine sahiptir. Bölümümüzde mevcut cihazların kullanımı ile, sıcaklık, nem, hız, debi ve basınç ölçümü gerektiren her türlü termodinamik analizler yapılabilmektedir. Ayrıca Bölümümüz enerji laboratuvarında pompa karakteristik ve su darbe deneyleri yapılabilmektedir. Isıtma, soğutma, HVAC sistemleriyle ilgili ölçümler, performans değerlendirmeleri ve analizleri gerçekleştirilebilmektedir. Mekanik Laboratuvarımız gerek malzeme özelliklerinin tespiti gerekse kompozit malzeme üretim yöntemleriyle, Makina Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarımız gürültü ölçümü ve titreşim ölçümüyle, Termodinamik ve Enerji Laboratuvarımız geniş cihaz alt yapısıyla her türlü enerji analizleri ve ısı tekniği ölçümleriyle Bölgedeki sanayicimizle işbirliği yapmaktadır ve sanayimizin hizmetindedir. Her türlü işbirliğine açıktır. Adres: Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova/İZMİR Tel: 0-232-3888562 Belgeç: 0-232-3888562 ¦


Program Çıktıları

1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9103125032016 Türkçe Mühendislik Matematiği Zorunlu 3 - - 6
MAK.MÜH.İ.Ö.SDG1(16) Türkçe MAKİNA MÜH. İ.Ö. TEZSİZ YÜKSEKLİSANS SDG1 (2016) Seçmeli 3 - - 24
Toplam 6 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
MAK.MÜH.İ.Ö.SDG2(16) Türkçe MAKİNA MÜH. İ.Ö. TEZSİZ YÜKSEKLİSANS SDG2 (2016) Seçmeli 3 - - 15
YLDPR599 Türkçe Dönem Projesi Zorunlu - - - 15
Toplam 3 0 0 30
MAK.MÜH.İ.Ö.SDG1(16) - MAKİNA MÜH. İ.Ö. TEZSİZ YÜKSEKLİSANS SDG1 (2016)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9103125012017 Türkçe Araştırma Tekniği ve Yayın Etiği Seçmeli 2 - - 6
9103125072016 Türkçe Kompozit Malzemeler Mekaniği Seçmeli 3 - - 6
9103125092016 Türkçe Kurutma: Temel Prensipler Seçmeli 3 - - 6
9103125112016 Türkçe Elastik Stabilite Teorisi I Seçmeli 3 - - 6
9103125132016 Türkçe Elastisite Teorisi I Seçmeli 3 - - 6
9103125152016 Türkçe Mühendislikte Bilgisayar Programlama Teknikleri Seçmeli 3 - - 6
9103125172016 Türkçe Sonlu Elemanlar Yöntemi I Seçmeli 3 - - 6
9103125192016 Türkçe İleri Mukavemet I Seçmeli 3 - - 6
9103125212016 Türkçe Isıl Sistemlerde Tasarım ve Benzeşim Seçmeli 3 - - 6
9103125232016 Türkçe Santral Dizaynı Seçmeli 3 - - 6
9103125252016 Türkçe Absorpsiyonlu Soğutma Teori ve Uygulamaları Seçmeli 3 - - 6
9103125292016 Türkçe İleri Mekanik Titreşimler Seçmeli 3 - - 6
9103125312016 Türkçe Lineer Olmayan Titreşimler Seçmeli 3 - - 6
9103125352016 Türkçe Mühendisler İçin İleri Sayısal Metodlar Seçmeli 3 - - 6
9103125372016 Türkçe İleri Akışkanlar Mekaniği Seçmeli 3 - - 6
9103125392016 Türkçe İleri Termodinamik Seçmeli 3 - - 6
9103125432016 Türkçe İleri Isı İletimi Seçmeli 3 - - 6
9103125452016 Türkçe İleri Isı Taşınımı Seçmeli 3 - - 6
9103125512016 Türkçe İleri İmalat Yöntemleri Seçmeli 3 - - 6
9103125532016 Türkçe Takım Tasarımı I Seçmeli 3 - - 6
9103125552016 Türkçe Yüzey Mühendisliği I (Aşınma) Seçmeli 3 - - 6
9103125572016 Türkçe Malzeme Seçimi ve Tasarımı Seçmeli 3 - - 6
9103125612016 Türkçe Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Temelleri Seçmeli 3 - - 6
9103125632016 Türkçe Isıl Sistemlerin Ekserji Analizi I Seçmeli 3 - - 6
9103125652016 Türkçe Mekatronik Sistemler Seçmeli 3 - - 6
9103125672016 Türkçe Kemik Mekaniği Seçmeli 3 - - 6
9103125732018 Türkçe Mühendislik Plastikleri ve İşleme Teknolojileri Seçmeli 3 - - 6
MAK.MÜH.İ.Ö.SDG2(16) - MAKİNA MÜH. İ.Ö. TEZSİZ YÜKSEKLİSANS SDG2 (2016)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9103125002016 Türkçe Isı Boruları Teorisi ve Uygulamaları Seçmeli 3 - - 6
9103125022016 Türkçe Katı Mekaniğinin Temelleri Seçmeli 3 - - 6
9103125042016 Türkçe Isı Değiştirici Tasarımı Seçmeli 3 - - 6
9103125082016 Türkçe Elastisite Teorisi II Seçmeli 3 - - 6
9103125102016 Türkçe İklimlendirme Sistemleri Tasarımında Verimlilik Seçmeli 3 - - 6
9103125122016 Türkçe Levha ve Kabuklar Teorisi Seçmeli 3 - - 6
9103125142016 Türkçe Sonlu Elemanlar Yöntemi II Seçmeli 3 - - 6
9103125162016 Türkçe Optimizasyon, Genetik Programlama ve Mühendisler İçin İleri Sayısal Metodlar Seçmeli 3 - - 6
9103125182016 Türkçe Robot Analizi Seçmeli 3 - - 6
9103125202016 Türkçe Endüstriyel Soğutma Seçmeli 3 - - 6
9103125222016 Türkçe Yüzey Karakterizasyon Teknikleri Seçmeli 3 - - 6
9103125242016 Türkçe Bilgisayar Destekli Mekanizma Analizi Seçmeli 3 - - 6
9103125262016 Türkçe Kompozit Yapılarda Titreşim Seçmeli 3 - - 6
9103125322016 Türkçe Bilgisayar Destekli Tasarım Algoritmaları Seçmeli 3 - - 6
9103125342016 Türkçe İleri Isı Işınımı Seçmeli 3 - - 6
9103125382016 Türkçe Yer Kaynaklı Isı Pompaları Seçmeli 3 - - 6
9103125402016 Türkçe Enerji Sistemlerinde Sayısal Yöntemler Seçmeli 3 - - 6
9103125422016 Türkçe Yüzey Mühendisliği II (Yüzey İşlemleri) Seçmeli 3 - - 6
9103125442016 Türkçe Toz Metalurjisi Seçmeli 3 - - 6
9103125462016 Türkçe Takım Tasarımı II Seçmeli 3 - - 6
9103125482016 Türkçe Kompozit Malzemelerin Üretimi Seçmeli 3 - - 6
9103125502016 Türkçe Elastik Stabilite Teorisi II Seçmeli 3 - - 6
9103125522016 Türkçe Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Sistemleri Seçmeli 3 - - 6
9103125542016 Türkçe Endüstriyel Malzemeler ve Üretim Yöntemleri Seçmeli 3 - - 6
9103125562016 Türkçe Isıl Sistemlerin Ekserji Analizi II Seçmeli 3 - - 6
9103125582016 Türkçe İleri Gaz Dinamiği Seçmeli 3 - - 6
9103125602016 Türkçe Akıllı Malzemeler ve Biyomimetik Seçmeli 3 - - 6
9103125662016 Türkçe İleri Mukavemet II Seçmeli 3 - - 6
9103125702018 Türkçe Fonksiyonel Mühendislik Malzemeleri için Karakterizasyon Teknikleri Seçmeli 3 - - 6