GERİ DÖN

Lisans Programları


Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji - - LisansProgram Tanıtımı

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 1976’da Sosyal Bilimler Fakültesi’ne bağlı Davranış Bilimleri bölümü olarak kuruldu. 1982’de ise Edebiyat Fakültesi ve Sosyoloji Bölümü adıyla yapılandırıldı. Şu anda 4 ana bilim dalında 5 öğretim elemanı ile Türkiye’nin en eski ve geniş sosyoloji bölümlerinden birisidir. 1982’den bu yana yüksek lisans ve doktora programlarını sürdürmektedir. Sosyoloji Bölümü hedeflenilen araştırma düzeyi için gerekli araştırma ortamını ve kültürünü yaratmak; eğitim ve araştırma ortamı oluşturmak için stratejiler geliştirmek; bu çerçevede ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapmak ve bunun için gerekli alt yapıyı oluşturmak, ve çeşitli düzeylerde kamu kuruluşları ile işbirliği hedeflemektedir.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan yapan mezunlar "Sosyoloji alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-6

ISCED-F Kodu 0314

Lisans

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Sosyoloji Bölümü genel amaçları arasında; Lisans öğrencilerine, sosyolojinin temel kurumları, gelişimi, çağdaş yaklaşımları ve bulguları konusunda genel bilgi vermek Öğrencilere sosyoloji alanında bilimsel araştırma ve uygulama kazandırmak Türkiye’nin sosyo-ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak araştırmaya yönelik sosyolog yetiştirmek Türkiye’nin özellikle Ege Bölgesinin toplumsal yapı ve sorunlarına ilişkin sistematik veri toplamak, değerlendirmek ve bunları derslerde işlemek Lisans öğrencilerine, lisans programının ardından devam edebileceği yüksek lisans doktora gibi programları yürütebilecek bilgi ve beceriler kazandırmak Yüksek lisans programına devam eden öğrencileri gerek kuramsal gerekse uygulama düzeyinde yetiştirmek, üniversitede öğretim elemanı, özel ve kamu sektörüne ilişkin kurumlarda da araştırıcı ve uzman olarak yetiştirmek bulunmaktadır.

1 Farklı epistemolojik öncüllere dayanan kavramsal çerçeveler temelinde topluma dair sistematik bir bakış açısı kazanabilir
2 Toplumsal kurumlar, sorunlar ve süreçler üzerine farklı metodolojik yaklaşımlar aracılığı ile araştırma tasarımları geliştirebilir
3 Etik ilkeler ve değerler temelinde toplumsal sorunlar hakkında çözümler üretebilecek bilgi ve beceriler geliştirebilir
4 Küresel ve yerel düzeydeki toplumsal değişme süreçlerini anlama ve ve analiz etme yetisi geliştirebilir
5 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri entegre edebilecek şekilde disiplinler arası bilgi dağarcığı edinebilir
6 Kuramsal bilgi ve araştırmacı özelliğini kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinde uygulama yetisi edinebilir
7 Çalışma hayatlarında, edineceği etkin iletişim becerileriyle bireysel ve takım çalışmalarında aktif ve üretken bireyler olarak yer alabilir
8 Anadilini ve en az bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanarak ulusal ve uluslararası sosyolojik çalışmaları ve akademik faaliyetleri takip edebilir

Bu program mezunları KPSS`den gereken puanı almaları durumunda çeşitli devlet kurum ve kuruluşlarında sosyolog ünvanıyla istihdam edilebilirler. Formasyon eğitimi almaları durumunda ise Felsefe Grubu Öğretmeni olarak devlet ve özel eğitim kuruluşlarında itihdam edilebilirler.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "ders öğretim planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Prof.Dr.Nuran Erol Işık , Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 35100 Bornova Izmir, Türkiye

E.Ü. Sosyoloji Bölümü, 2 profesör, 3 doçent, 1 dr. öğrt. üyesi, 1 öğretim görevlisi dr. ile eğitim vermektedir. Bölümde ağırlıklı olarak teorik eğitim verilmesine karşın, öğrenciler öğretim üyelerinin araştırma projelerinde yer alarak alanda deneyim kazanma olanağı bulabilmektedirler. Aynı zamanda öğrenciler, isteğe bağlı olarak özel ve kamu kuruluşlarında staj yapabilmektedirler. LLP/Erasmus Değişim Programı ile eğitimlerinin bir bölümünü Avrupa'da bir üniversite tamamlayabilmektedirler.


Program Çıktıları

1 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli bilişim teknolojilerini kullanabilme ve istatistik bilgi ve becerisine sahip olur.
2 Sosyoloji alanındaki gelişmeleri takip edebilecek ve toplumsal sorunlara çözüm üretecek bilgi ve becerisine sahip olur.
3 Yaşam boyu öğrenme bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme davranışını kazanabilir.
4 Alanında iletişim kurabilme, gözlem yapabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilir.
5 Temel toplumsal kurumların yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilir.
6 Felsefe grubu öğretmenliği de yapabilecek düzeyde felsefe-psikoloji-mantık formasyonuna sahip olabilir ve diğer disiplinlerden faydalanabilir.
7 Sosyoloji alanında edindiği bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilir.
8 Sosyal bilimlerin etik ilkelerine bağlı kalarak mesleki faaliyetlerde bulunabilir.
9 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal problemleri çözümleyebilir ve yorumlayabilir.
10 Evrensel ve toplumsal boyutlarda ortaya çıkan meselelerin etkilerini takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilir.
11 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilir ve verileri analiz edebilir ve çözüm sunabilir.
12 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilir ve tasarlayabilir.
13 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz yapabilir
14 Yabancı dilde alanının temel kavramlarını ve konularını takip edebilir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
HAZ001 Almanca HAZIRLIK SINIFI Zorunlu - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
7080001652020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
708001012016 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
708001022016 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
708001052016 Türkçe GENEL PSİKOLOJİ-I Zorunlu 3 - - 4
708001092016 Türkçe GENEL FELSEFE-I Zorunlu 3 - - 4
708001152016 İngilizce YABANCI DİL I Zorunlu 4 - - 4
708001472018 Türkçe GENEL MANTIK Zorunlu 4 - - 4
708001492022 Türkçe SOSYOLOJİYE GİRİŞ-I Zorunlu 3 - - 8
Toplam 22 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
708000922016 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
708000942016 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
708001062016 Türkçe GENEL PSİKOLOJİ-II Zorunlu 3 - - 4
708001102016 Türkçe GENEL FELSEFE-II Zorunlu 3 - - 4
708001122016 İngilizce YABANCI DİL II Zorunlu 4 - - 4
708001142016 İngilizce SOSYAL BİLİMLERE GİRİŞ Zorunlu 3 - - 3
708001582023 Türkçe SEMBOLİK MANTIK Zorunlu 4 - - 4
708001642018 Türkçe SOSYOLOJİYE GİRİŞ-II Zorunlu 3 - - 3
CHA001 Türkçe ÇOCUK HAKLARI VE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 - - 2
EDESOSSÇMDERS-1 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli 2 - - 2
Toplam 27 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
0708002772023 Türkçe SOSYAL BİLİMLER METODOLOJİSİ I Zorunlu 3 - - 7
708002012016 Türkçe SOSYOLOJİ TARİHİ-I Zorunlu 2 - - 4
708002032016 Türkçe SOSYAL PSİKOLOJİ-I Zorunlu 3 - - 4
708002052016 Türkçe GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-I Zorunlu 2 - - 4
708002112023 Türkçe İSTATİSTİK Zorunlu 3 - - 3
708002132016 Türkçe AİLE SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 3
708002152016 Türkçe GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 - - 3
EDBPFSDG1 Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - -
EDEFAKORTAKHAVUZ1 Türkçe FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Seçmeli 2 - - 2
MDSD01 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - I - - - -
Toplam 19 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
0708002782023 Türkçe SOSYAL BİLİMLER METODOLOJİSİ II Zorunlu 3 - - 7
708002022016 Türkçe SOSYOLOJİ TARİHİ-II Zorunlu 2 - - 4
708002042016 Türkçe SOSYAL PSİKOLOJİ-II Zorunlu 3 - - 3
708002062016 Türkçe GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-II Zorunlu 2 - - 3
708002122016 Türkçe İSTATİSTİK UYGULAMALARI Zorunlu 2 - - 3
708002142016 Türkçe ANTROPOLOJİ Zorunlu 2 - - 4
708002162020 Türkçe KENT VE GÖÇ SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 4
EDBPFSDG2 Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - -
EDEFAKORTAKHAVUZ2 Türkçe FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 Seçmeli 2 - - 2
MDSD02 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - II - - - -
Toplam 18 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
708003012016 Türkçe ZAMAN VE MEKAN SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 5
708003072016 Türkçe İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 5
708003772019 Türkçe GENEL FELSEFE TARİHİ-I Zorunlu 3 - - 4
708003772023 Türkçe SUÇ SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 5
EDBPFSDG3 Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - -
EDESOSSÇMDERS-2 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli 2 - - 8
MDSD03 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - III - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.I Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - 3
Toplam 12 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
708003042016 Türkçe SİYASET SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 5
708003082016 Türkçe DEMOGRAFİ Zorunlu 2 - - 5
708003102016 Türkçe ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 5
708003782019 Türkçe GENEL FELSEFE TARİHİ II Zorunlu 3 - - 4
EDBPFSDG4 Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - -
EDESOSSÇMDERS-3 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli 2 - - 8
MDSD04 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - IV - - - -
ÜNİV.SEÇ.DERS.II Türkçe ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - 3
Toplam 13 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
0708004732023 Türkçe MEZUNİYET PROJESİ I Zorunlu 2 2 - 3
708004032016 Türkçe ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİK KURAMLARI-I Zorunlu 2 - - 5
708004052016 Türkçe TÜRK SOSYOLOGLARI Zorunlu 2 - - 4
708004072016 Türkçe TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI I Zorunlu 2 - - 4
708004092016 Türkçe TOPLUMSAL DEĞİŞME Zorunlu 2 - - 4
708004652019 Türkçe AHLAK FELSEFESİ-I Zorunlu 2 - - 4
EDBPFSDG5 Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - -
EDESOSSÇMDERS-4 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli 2 - - 6
MDSD05 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - V - - - -
Toplam 14 2 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
0708004702023 Türkçe MEZUNİYET PROJESİ II Zorunlu 2 2 - 3
708004022016 Türkçe ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI-II Zorunlu 2 - - 5
708004042016 Türkçe TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI II Zorunlu 2 - - 5
708004082016 Türkçe SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 - - 6
708004682019 Türkçe AHLAK FELSEFESI-II Zorunlu 2 - - 5
EDBPFSDG6 Türkçe PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 6 Seçmeli - - - -
EDESOSSÇMDERS-5 Türkçe SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli 2 - - 6
MDSD06 İngilizce Müfredat Dışı Seçmelı Ders Grubu - VI - - - -
Toplam 12 2 0 30
EDESOSSÇMDERS-1 - SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
708001602018 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2 - - 2
708001622018 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli 2 - - 2
EDBPFSDG1 - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF203 Türkçe ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
EDEFAKORTAKHAVUZ1 - FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
701002532012 Türkçe MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 - - 2
702002552012 Türkçe İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
702002592019 Türkçe 19.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
703002372007 Türkçe EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
705002772012 Türkçe MİTOLOJİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 - - 2
705002812019 Türkçe KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT Seçmeli 2 - - 2
705007872019 Türkçe BATI EDEBİYATI VE FELSEFESİ Seçmeli 2 - - 2
706002752012 Türkçe FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
707002432012 Türkçe TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
707002452012 Türkçe EVRİMSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 2
708002452007 Türkçe GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
710002532012 Türkçe DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
710002632014 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
712002552014 Türkçe SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
713002232007 Türkçe MİTOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
714002232019 Türkçe YAKINDOĞU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
721002512016 Türkçe ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 - - 2
FSM404 Türkçe GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
INV401 Türkçe İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 3
EDBPFSDG2 - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF202 Türkçe EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 - - 4
PF204 Türkçe EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 - - 4
EDEFAKORTAKHAVUZ2 - FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
701002542012 Türkçe MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 - - 2
702002562012 Türkçe YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
702002602019 Türkçe 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
703002362007 Türkçe KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 - - 2
705002782012 Türkçe MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 - - 2
705007852019 Türkçe EDEBİYAT VE MODERNİTE Seçmeli 2 - - 2
705007872019 Türkçe BATI EDEBİYATI VE FELSEFESİ Seçmeli 2 - - 2
706002762012 Türkçe FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 - - 2
707002482012 Türkçe İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 - - 2
707002562016 Türkçe TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2 - - 2
708002422007 Türkçe MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 - - 2
710002622014 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 2 - - 2
712002542012 Türkçe GENEL SANAT TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
713002402012 Türkçe ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
715002902019 Türkçe ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli 3 - - 2
721002482016 Türkçe ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 - - 2
GIP402 Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
INT404 Türkçe İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
EDBPFSDG3 - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 3
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF301 Türkçe SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 3
PF303 Türkçe ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 4
EDESOSSÇMDERS-2 - SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
708002792023 Türkçe SOSYAL MEDYA Seçmeli 2 - - 4
708003052023 Türkçe DİN SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 4
708003152019 Türkçe KADIN ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 - - 4
708003152020 Türkçe SOSYAL BİLİMLER VE TARİHİ Seçmeli 2 - - 4
708003792021 Türkçe ACADEMIC ENGLISH FOR SOCIOLOGY I Seçmeli 2 - - 4
ÜNİV.SEÇ.DERS.I - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS I
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
803002632010 Türkçe MEDYA VE TOPLUM Seçmeli 3 - - 4
Bİİ305DSG Türkçe DİN SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 - - 3
DTMK305TEMT Türkçe TEMEL MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 2 - - 3
Ede309İDA Türkçe İNSAN DAVRANIŞLARINI ANLAMAK Seçmeli 2 - - 3
RPDAESEÇ001 Türkçe CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 4
SBİ307ÜSAĞ Türkçe ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 3
UTP269 Türkçe TAHRİBATSIZ MUAYENE Seçmeli 3 - - 3
YEN305GYKA Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE YATIRIM KARAR ANALİZLERİ Seçmeli 2 - - 3
EDBPFSDG4 - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 4
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF302 Türkçe ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 3
EDESOSSÇMDERS-3 - SEÇMELİ DERS GRUBU 3
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
708002762023 Türkçe TÜRKİYE'DE SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Seçmeli 2 - - 4
708003142016 Türkçe DİNSEL GRUPLAR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 4
708003182016 Türkçe KÖY SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 4
708003742023 Türkçe GÖNÜLLÜLÜK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 4
708003782023 Türkçe BAĞIMLILIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 4
708003802021 Türkçe ACADEMIC ENGLISH FOR SOCIOLOGY II Seçmeli 2 - - 4
ÜNİV.SEÇ.DERS.II - ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS II
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
1302008902017 Türkçe SERMAYE PİYASASI ANALİZİ Seçmeli 3 - - 5
503007042015 İngilizce GREEN CHEMISTRY AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES Seçmeli 2 - - 3
7601001062021 Türkçe AİLE YAŞAMI VE AİLE İÇİ İLİŞKİLER Seçmeli 2 - - 3
803002162019 Türkçe DİJİTAL OKURYAZARLIK Seçmeli 3 - - 4
803004652012 Türkçe SOSYAL MEDYA Seçmeli 3 - - 4
Bİİ305DS Türkçe DİN VE SANAT Seçmeli 2 - - 3
Bİİ306DİVKA Türkçe DİNLER VE KADIN Seçmeli 2 - - 3
EDB306KÜLS Türkçe KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
ENF305WEB Türkçe WEB TASARIMI Seçmeli 2 - - 3
FEN305BİYO Türkçe BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 - - 3
GID408 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 - - 2
MOD306MLB Türkçe MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 2 - - 3
ÖDM306STA Türkçe SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM Seçmeli 2 - - 3
RPDAESEÇ001 Türkçe CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 - - 4
SBİ307ÜSAĞ Türkçe ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 3
YEN306GİPH Türkçe GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 - - 3
YEN306GTOD Türkçe GİRİŞİMCİLİKTE TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME Seçmeli 2 - - 3
EDBPFSDG5 - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 5
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF401 Türkçe REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 - - 4
EDESOSSÇMDERS-4 - SEÇMELİ DERS GRUBU 4
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
708004172016 Türkçe SANAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
708004612018 Türkçe STAJ Seçmeli 2 - - 3
708004672023 Türkçe ÇEVRE SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
708004692019 Türkçe TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA Seçmeli 2 - - 3
708004692023 Türkçe TÜRKİYE'DE SOSYAL PROBLEMLER Seçmeli 2 - - 3
708004712023 Türkçe ANALYSIS OF TEXTS IN SOCIOLOGY I Seçmeli 2 - - 3
EDBPFSDG6 - PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS GRUBU 6
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
PF402 Türkçe ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 - 10
EDESOSSÇMDERS-5 - SEÇMELİ DERS GRUBU 5
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
708004162016 Türkçe YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
708004242020 Türkçe UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 - - 3
708004742021 Türkçe EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 3
708004802023 Türkçe ANALYSIS OF TEXTS IN SOCIOLOGY II Seçmeli 2 - - 3