GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Arkeoloji - Klasik Arkeoloji - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Klasik Arkeoloji 1980 yılından itibaren eğitim öğretime devam etmektedir.

Uzman Arkeolog

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Klasik Arkeoloji özellikle Ege dünyasındaki Yunan ve Roma uygarlıkları üzerine yoğunlaşmaktadır.

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayıp "Uzman Arkeolog" ünvanını alanlar üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler, bununla birlikte devlete ait veya özel müzelerde, Kültür Bakanlığı`nın ve yerel belediyelerin ilgili birimlerinde uzman arkeolog olarak çalışma imkanına sahip bulunmaktadırlar.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Öğrenciler ilk sene 21 kredilik derslerini tamamlamak üzere ara sınavlara girmek zorundadırlar. Öğrencinin devamı öğretim üyesi tarafından takip edilir. Ara sınavların tarihi ve programı yarı yılın başladığı ilk ay içinde ilan edilir. Ara sınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavlarının tarihi ve yeri yine bölümde ilan edilir. Başarı notu hesaplanırken ara sınav notunun %40’ı ile final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır. Bazı öğretim üyeleri sınav başarı notunu hesaplarken diğer bazı ölçütleri de (örneğin, derse devam, seminer sunumu, yazılı ödev, vb.) göz önünde bulundurmaktadır. İlk sene derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler daha sonraki senelerde tez çalışmalarını sürdürürler.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. A. Kaan ŞENOL Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 35100 Bornova, İzmir ahmet.kaan.senol@ege.edu.tr tel. 232 3112218 Klasik Arkeoloji ABD Başkanı: Prof. Dr. Gonca CANKARDEŞ ŞENOL Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 35100 Bornova, İzmir gonca.senol@ege.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Yasemin POLAT Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 35100 Bornova, İzmir yasemin.polat@ege.edu.tr tel. 232 3112967

Klasik Arkeoloji Bölümünün yüksek lisans programına yılda ortalama 5 öğrenci alınmaktadır. Dersler bölümüm akademik personeli tarafından verilmektedir. Öğrencilerin Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin yürüttükleri kazılarda, yüzey araştırmalarında ve ayrıca çeşitli araştırma projelerinde çalışma imkanları ve derslerde öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama fırsatları bulunmaktadır. Bölümün yürütmüş olduğu kazılar aşağıda belirtilmiştir: Claros (Arş. Gör. Onur ZUNAL-Efes Müzesi), Antandros ( Prof. Dr. Gürcan POLAT),


Program Çıktıları

1 1) Alan ile ilgili spesifik bir konuda bilimsel normlara uygun detaylı araştırma yapabilme ve sunabilme.
2 2) Uygulamada ve teorik çalışmada karşılaştığı sorunlara analitik yaklaşabilme
3 3) Alanı ile ilgili spesifik bir konuda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olabilme
4 4) Alanında bilimsel kriterlere uygun sözlü ve yazılı yayın yapabilme
5 5) Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme
6 6) Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme
7 7) Arkeolojik verileri görsel ve sözel çerçevede teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme
8 8) Arkeolojik uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları kullanabilme
9 9) Tarih, coğrafya, ekonomi, antropoloji, mimari vb. farklı bilimsel disiplinlerin verilerini Arkeoloji bilimi sorunlarını çözmede kullanabilme
10 10) Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme
11 11) Alanındaki güncel gelişmeleri izlemenin gerekli olduğunun bilincine sahip olarak Türkçe ve yabancı dillerdeki kaynakları tarayabilme (kütüphane ve bilişim), kullanabilme ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanabilme
12 12. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
13 13. Arkeolojik sorunların çözümünde bireysel çalışma ve bağımsız karar verme yetisine sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201055032016 Türkçe Araştırma Teknıklerı ve Etık Zorunlu 3 - - 6
ARK_KLA_YL_SDG1 Türkçe Arkeolojı_SDG1 Seçmeli - - - 18
Toplam 3 0 0 24
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE030152022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
ARK_KLA_YL_SDG2 Türkçe ARK_KLA_Arkeolojı_SDG2 Seçmeli - - - 18
Toplam 0 0 0 24
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
ARK_KLA_YL_SDG1 - Arkeoloji_SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201055732018 Türkçe Herodotos, Ksenophon ve Thukydıdes'den Metınler Seçmeli 3 - - 6
9201055752018 Türkçe Anadolu'da Hellenıstık Heykeltraşlık Seçmeli 3 - - 6
9201055772018 Türkçe Hellenıstık Dönem'de Akdenız'de Amphora Üretımı Seçmeli 3 - - 6
9201055792018 Türkçe Kuzeybatı Anadolu Grı Tek Renklı Seramıkler Seçmeli 3 - - 6
9201055812018 Türkçe Hellen Mımarısınde Yapı ve Yapı Teknıklerı Seçmeli 3 - - 6
9201055832018 Türkçe Kronolojı ve Arkeolojı Seçmeli 3 - - 6
9201055852018 Türkçe Ptolemaıoslar Dönemı'nde Mısır'da Sanat Seçmeli 3 - - 6
9201055872018 Türkçe İmparatorluk Çağı'nda Küçük Asya'nın Romanızasyonu Seçmeli 3 - - 6
9201055892018 Türkçe Seramıkte Arkeometrık Kıl Analızlerı Seçmeli 3 - - 6
ARK_KLA_YL_SDG2 - ARK_KLA_Arkeoloji_SDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201055742018 Türkçe Pausanıas ve Strabon'dan Metınler Seçmeli 3 - - 6
9201055762018 Türkçe Batı Anadolu Orıentalızan Seramığı Seçmeli 3 - - 6
9201055782018 Türkçe Roma Dönemı'nde Akdenız'de Amphora Üretımı Seçmeli 3 - - 6
9201055802018 Türkçe Klasık Dönem Heykeltraşlığı'nda Stıl Belırleme Seçmeli 3 - - 6
9201055822018 Türkçe Yunan Polıs'lerınde ve Roma'da Yönetım Seçmeli 3 - - 6
9201055842018 Türkçe Antık Dönem'de Beslenme Seçmeli 3 - - 6
9201055862018 Türkçe Karıa Bölgesı Arkeolojısı Seçmeli 3 - - 6
9201055882018 Türkçe Kentleşme Sürecınde İonıa Seçmeli 3 - - 6