GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Psikoloji - Aile Danışmanlığı - İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Program Tanıtımı

Aile danışmanlığı tezsiz yüksek lisans programı 2010 yılında örgün olarak eğitime başlamış , 2011 yılında ikinci öğretim programı olarak devam etmiştir.

Programı tamamlayan mezunlara Aile danışmanlığı alanında yüksek lisans derecesi verilir.

1 Yıl , 2 Yarıyıl

60 AKTS

TYYÇ-7

TYYÇ-7

Aile Danışmanlığı tezsiz yüksek lisans programına Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmetler bölümleri ile Tıp ve Hemşirelik Fakültesi mezunları başvuru yapabilir (Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir). Adaylardan yabancı dil belgesi ve ALES puanı istenmez. Programa yazılı bilim sınavı ve mülakat ile öğrenci alınır. Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; lisans kademesi not ortalamasının %75’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez/proje danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Bu program 2 dönemlik bir program olup, 10 ders (30 yerel kredi) ve dönem projesi olacak şekilde 60 AKTS kredisinden oluşur. Derslerde öğrencinin performansını değerlendirmek için ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları gibi öğrenme aktiviteleri kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için başarı notunun 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere 3. dönemde tekrar kayıt olabilir. Öğrencinin ikinci yarıyılda derslerin yanı sıra dönem projesine kayıt yaptırması ve yarıyıl sonunda yazılı olarak projesini teslim etmesi ve biri danışmanı olmak üzere 3-5 kişilik bir jüriye sunması gerekmektedir. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci projesini 2. dönemde tamamlayamazsa 3. dönemde tekrar kayıt olabilir. Programın tamamlanma süresi maksimum 3 dönemdir. 3 dönemin sonunda dersleri ve dönem projesini başarılı biçimde tamamlayamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde başka bir yüksek lisans ya da doktora programı derslerinden seçilebilir. Öğrencinin daha önce Ege Üniversitesi ya da başka bir yüksek öğretim kurumunda benzer içerikte aldığı lisans üstü dersler danışmanın ve Enstitünün onayı ile ders yükünden sayılabilir. Asgari kaç dersin ders yükünden sayılacağı Enstitü tarafından belirlenir. Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir.

Bu programın amacı, çeşitli kurum ve kuruluşlarda aile danışmanlığı hizmetlerini etkili biçimde sunabilen meslek elemanları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda çeşitli zorunlu ve seçimlik dersleri içermektedir.

Aile danışmanlığı tezsiz yüksek lisans mezunları çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda aile danışmanı olarak görev yapar. Ayrıca sahip olduğu ünvan ile kendi danışmanlık merkezini açabilir.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında lisans derecesi ile doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler. Aile danışmanlığından mezun olan öğrenciler tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına doğrudan başvuru yapamazlar.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Kat:3 Bornova/İzmir Program Koordinatörü: Doç. Dr. Serap Tekinsav Sütcü

Aile danışmanlığı programında psikoloji bölümünden 2 profesör, 5 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi ve bölüm dışından 1 profesör ve 1 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 10 öğretim üyesi ders vermektedir. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde araştırma ve eğitim amacına hizmet eden bilişsel psikoloji laboratuvarı, çocuk ve ergen araştırmaları laboratuvarı ve psikoloji uygulamaları ve psikoterapi birimi bulunmaktadır. Ayrıca derslikler öğretim üyeleri ve öğrencilerin kullanabileceği yüksek teknolojik (akıllı tahta; projeksiyon vb) donanıma sahiptir.


Program Çıktıları

1 Aile işlevlerini bozucu durumları (psikolojik sorunlar, şiddet, istismar, ihmal, iletişim sorunları vb) saptayabilme ve açıklayabilme
2 Ailenin işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilmesi için önleyici ve çözümleyici müdahaleler geliştirip uygulayabilme
3 Ailenin karşılaşabileceği psikolojik, sosyal, hukuki vb. sorunları bilme ve uygun müdahale stratejileri geliştirebilme
4 Aile ile ilgili bilgi ve deneyimlerini ailelere ya da profesyonellere uygun biçimde aktarabilme
5 Aileye yaklaşırken ırk, cinsiyet, din, etnik köken, cinsel yönelim, kültür gibi faktörlere ilişkin farklılıkları göz önünde bulundurabilme
6 Birey ve ailenin sorunlarını gelişimsel bakış açısıyla değerlendirebilme
7 İlgili literatürü ve araştırmaları takip etme, sonuçlarını değerlendirebilme ve kendi uygulamalarında bu bilgilerden yararlanabilme
8 Aile danışmanlığının gerektirdiği etik sorumluluk bilincine sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201235032011 Türkçe Yaşam Boyu Gelişim Zorunlu 3 - - 6
9201237112016 Türkçe Bilişsel Davranışçı Terapilere Giriş Zorunlu 3 - - 6
psikolojisdgII.ÖĞ Türkçe PSİKOLOJİ AİLE DANIŞMANLIĞI İ.Ö.MÜFRADAT2013 Seçmeli - - - 14
Toplam 6 0 0 26
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201027532013 Türkçe Dönem Projesi Zorunlu - - - 10
9201235042011 Türkçe Aile Terapilerine Gİriş Zorunlu 3 - - 4
9201237132021 Türkçe Aile Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve İstatistik (E) Zorunlu 3 - - 4
AİLE-İÖ.SDG2 Türkçe AİLE DANIŞMANLIĞI İ.Ö YL- SDG2 Seçmeli - - - 14
Toplam 6 0 0 32
psikolojisdgII.ÖĞ - PSİKOLOJİ AİLE DANIŞMANLIĞI İ.Ö.MÜFRADAT2013
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201025082020 Türkçe Uygulamalı Gelişim Psikolojisi Seçmeli 3 - - 6
9201235012011 Türkçe Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi ve Koruyucu Yöntemler Seçmeli 3 - - 6
9201235072011 Türkçe Cinsel Sorunlar ve Danışmanlık Seçmeli 3 - - 6
9201235092011 Türkçe Aile ve Çocuk Hukuku Seçmeli 3 - - 6
9201235132015 Türkçe Çocuk İstismarı İhmali ve Koruyucu Yöntemler Seçmeli 3 - - 6
9201237012011 Türkçe Aile İçi Şiddet ve Önleme Seçmeli 3 - - 6
9201237052011 Türkçe Engelli Çocuklar ve Aile Danışmanlığı Seçmeli 3 - - 6
AİLE-İÖ.SDG2 - AİLE DANIŞMANLIĞI İ.Ö YL- SDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92010237112013 Türkçe Etkili Anne Babalık Eğitimi Seçmeli 3 - - 4
9201235022020 Türkçe Yetişkinlerde Psikopatoloji ve Koruyucu Yöntemler Seçmeli 3 - - 4
9201235102022 Türkçe Önleyici Müdahale Programları Seçmeli 3 - - 4
9201235142011 Türkçe Romantik İlişkiler ve Kıskançlık Seçmeli 3 - - 4
9201235162022 Türkçe Erken Çocuklukta Sağlıklı Gelişime Aile Desteği Seçmeli 3 - - 4
9201235442013 Türkçe Ailede Görüşme ve Danışmanlık Teknikleri Seçmeli 3 - - 4
9201237092011 Türkçe Yakın İlişkiler ve Eş Seçimi Seçmeli 3 - - 4