GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Kurumsal İtibar Yönetimi ve Halkla İlişkiler - İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Kurumsal İtibar Yönetimi ve Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalına Bağlı olarak açılmış bir programdır.

Kurumsal İtibar Yönetimi ve Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans derecesi.

1 Yıl , 2 Yarıyıl

60 AKTS

TYYÇ-7

0414 Pazarlama ve reklam

7. Seviye, TYYÇ-7, EQF-LLL 7

Programa 4 yıllık lisans programı mezunu olanlar başvurabilir. Anabilim dalı tarafından yapılan mülakatta başarılı olanlar programa kayıt olma hakkı kazanır.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için zorunlu ve seçmeli derslerin alınması ve bu derslerden başarılı olunması gerekmektedir. Ayrıca son dönem her öğrencinin dönem projesini alması gerekmektedir. Dönem projeleri bir jüri önünde savunulmakta ve başarılı/başarısız olarak değerlendirilmektedir.

Program, 4 yıllık lisans mezunlarının Kurumsal İtibar Yönetimi ve Halkla İlişkiler ile ilintili konular çerçevesinde eğitim görmelerine dayanmaktadır.

Mezunlar kamu ve özel sektör kuruluşlarında alan ile ilgili pozisyonlarda görev alabilmektedir.

İlgili yönetmelik maddelerine göre, 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlanmış öğrenciler doktora programlarına geçişte tezli yüksek lisans mezunları ile aynı haklara sahiptir.

Programda yer alan dersler için ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yöntemler ders öğretim planları içerisinde dersi veren öğretim üyesi tarafından ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir.

Toplamda 30 yerel krediden az olmamak koşulu ile en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 60 AKTS’yi tamamlamak.

Tam Zamanlı

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bornova İzmir. Program başkanı Prof. Dr. E. Pelin Baytekin’dir. İletişim adresi: pelin.baytekin@ege.edu.tr

Programın bağlı olduğu bölümde 12 Profesör 7 Doçent 2 Öğretim üyesi görev yapmaktadır. Bölüm tarafından sempozyum, söyleşi vb. akademik etkinlikler düzenlenmektedir. Bunun yanında fakültede Halkla İlişkiler Atölyesi, Bilgisayar Laboratuvarı gibi imkanlar da bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 İletişim bilimi, işletme yönetimi, pazarlama / pazarlama iletişimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, örgütsel psikoloji, ekonomi, bilgi iletişim teknolojileri, araştırma-istatistik, kültürel çalışmalar, sanat ve estetik vb. alanlardaki çalışmaları itibar yönetimi ve halkla ilişkiler disiplininde kullanabilme,
2 İtibar ve itibarın yönetimine ilişkin kavramlar, süreçler ve stratejik yönetim çalışmalarını yapabilme,
3 Kurumsal itibar ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve paydaş analizlerine dayanan, araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme aşamalarını kapsayan stratejik itibar yönetim sürecini gerçekleştirebilme,
4 İtibar yönetiminde kullanılan iletişim ortamlarına, medya ve tekniklere hakim olabilme ve bu bilgiyi etkinlik yönetimi alanında kullanabilme,
5 Özel sektör, kamu sektörü ve sivil topluma yönelik itibar yönetimi ve iletişim metodolojisine sahip olabilme ve bunu pratik alanlarda kullanabilme,
6 İtibar yönetimi ve halkla ilişkiler alanına ilişkin ulusal ve uluslararası Türkçe ve yabancı literatür tarayabilme ve disiplinle ilgili güncel bilgiye ulaşabilme,
7 Kurumsal iletişim, kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal vatandaşlık, bağlılık, itibar, değer, sosyal sorumluluk, imaj yönetimi, ilişki yönetimi, algılama yönetimi, duygusal zeka, insan kaynağı vb. kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme,
8 Kurumsal itibar ve halkla ilişkiler ile ilgili problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olabilme,
9 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek itibar yönetimi açısından görüş ve çözüm önerileri sunabilme,
10 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları itibar yönetimi alanında kullanabilme,
11 Kurumsal itibar açısından kamusal iletişimi etkinleştirme, kamuoyu oluşumu, gündem belirleme, yaratma, yönlendirme ve yönetme konularında stratejik iletişim uygulamalarını planlayabilme ve uygulayabilme,
12 Kurumsal itibar yönetimine ilişkin tarihsel sürece ve kuramsal altyapıya hakim olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2017-H.İ.T.SDG-1 Türkçe Halkla İlışkıler&Tanıtım SDG-güz-1-2017 Seçmeli 3 - - 6
9203107012017 Türkçe İtıbar Yönetımı Zorunlu 3 - - 6
9203107192021 Türkçe Araştırma Yöntemlerı ve Etık (E) Zorunlu 3 - - 6
Toplam 9 0 0 18
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
2017-H.İ.T.SDG-2 Türkçe Halkla İlışkıler&Tanıtım SDG-bahar-2-2017 Seçmeli 3 - - 2
9203107022017 Türkçe Kurumsal Pazarlama Zorunlu 3 - - 7
9203107042017 Türkçe Etkılı İletışım Stratejılerı Zorunlu 3 - - 7
SOS.BİL.DP.YL Türkçe Dönem Projesı Zorunlu - - - 10
Toplam 9 0 0 26
2017-H.İ.T.SDG-1 - Halkla İlişkiler&Tanıtım SDG-güz-1-2017
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203107032021 Türkçe Pazarlama İletışımınde Yenı Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 6
9203107052017 Türkçe İmaj Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9203107092017 Türkçe İkna Edıcı İletışım Seçmeli 3 - - 6
9203107132017 Türkçe Sosyal Medyada Kurumsal İletışım Seçmeli 3 - - 6
9203107172017 Türkçe İtıbar Yönetımınde Halkla İlışkıler 2.0 Seçmeli 3 - - 6
2017-H.İ.T.SDG-2 - Halkla İlişkiler&Tanıtım SDG-bahar-2-2017
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9203107062017 Türkçe Kurum İçı Halkla İlışkıler ve Motıvasyon Seçmeli 3 - - 2
9203107082017 Türkçe Krız İletışımı ve İtıbar Yönetımı Seçmeli 3 - - 2
9203107142017 Türkçe İtıbar Yönetımınde Paydaş İlışkılerı Seçmeli 3 - - 2
9203107162017 Türkçe Kurumsal İletışım Uygulamaları Seçmeli 3 - - 2
9203107182017 Türkçe İtıbar ve Gündem Yönetımı Seçmeli 3 - - 2