GERİ DÖN

Doktora Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Coğrafya - Beşeri ve İktisadi Coğrafya - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Doktora Programı, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün kuruluş tarihi olan 1982 yılından itibaren eğitime başlamıştır

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Doktora Diploması

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

0314: Beşeri Coğrafya

Doktora TYYÇ-8 EQF-LLL 8

Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, YDS-YÖKDİL sınavlarından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Tezli doktora Programı; konuya ilişkin akademik literatüre ve bu alandaki teorik ve uygulamalı bilgilere hakim, gündemdeki beşeri ve ekonomik konulara ve sorunlara ilişkin farkındalığı olan, coğrafi yaklaşımlar ile yorumlar geliştirebilen, çözümler üretebilen, Türkiye ve dünya ölçeğinde karşılaştırmalar yapabilen, mekansal bilimlerle ilgili alanların uzmanlarıyla ortak bilimsel çalışmalar gerçekleştirebilen ve toplumsal projelerde görev alabilen uzmanlar yetiştirmektedir.

Doktora derecesi alan mezunlarımız; genel olarak üniversitelerde akademisyen olarak istihdam edilmektedir.

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl sınav notu; ara sınav notunun % 40’ı, final sınavının % 60’ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için başarı notunun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Her ders için ölçme değerlendirmenin nasıl yapılacağı “ders öğretim planı”nda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Gozde EMEKLI,, e-mail: gozde.emekli@ege.edu.tr Telefon: 0232 3111 39 33 Beşeri ve İktisadi Coğrafya Tezli Yuksek Lisans Program Başkanı: Prof. Dr. Gozde EMEKLI,, e-mail: gozde.emekli@ege.edu.tr Telefon: 0232 3111 39 33 AKTS/DS Koordinatorü Dr. Ogr. Uyesi Aylin KARADAŞ. e-mail: aylin.karadas@ege.edu.tr Telefon: 0232 311 50 62 Ege Universitei Edebiyat Fakultesi Coğrafya Bolumu; 35100 Bornova-İzmir/Turkiye

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı’nın bazı dersleri için Coğrafya Bölümü CBS Laboratuarı kullanılmakta, harita odasındaki mevcut haritalar ve arşiv odasının kitaplığındaki yayınlardan yararlanılmaktadır


Program Çıktıları

1 Güncel konuları ve sorunları tarihsel derinlik ve bölgesel coğrafi yaklaşımlarla değerlendirebilme
2 Beşeri ve iktisadi coğrafya disiplinlerine ait konularda uygulamalı çalışmalar yapabilme
3 Beşeri ve iktisadi coğrafya çalışmalarında temel bilgi teknolojileri, istatistik gibi araç ile yöntemleri kullanabilme ve uygulayabilme
4 Beşeri ve iktisadi coğrafyada Coğrafi Bilgi Sistemleri ile yeni teknolojik araçların önemini ve uygulamalarını kavrayabilme
5 Kentleşme, mekan, kentsel koruma, kalkınma, metropol kentler gibi konuları analiz edebilme ve yorumlayabilme
6 Göç, demografik özellikler ve sanayileşme, bölgesel dengesizlikler gibi Türkiye’de önem taşıyan konuları analiz edebilme ve yorumlayabilme
7 Çevre sorunlarını coğrafi bakış açısıyla yorumlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme
8 Ulusal ve uluslararası boyutta turizm hareketlerini kavrama ve turizm coğrafyası yaklaşımı ile değerlendirebilme
9 Dünyadaki ve Türkiye’deki koruma-kalkınma-küreselleşme-yerelleşme gibi konuları coğrafi yaklaşımla analiz edebilme
10 Türkiye siyasi coğrafyasını kavrama, ekonomik-kültürel ilişkileri ve Türkiye’nin jeopolitik konumunu yorumlayabilme
11 Kültür ve coğrafya arasında ilişki kurarak, konusal ve bölgesel yaklaşımlarla analizler yapabilme
12 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı ifade ederek iletişim kurabilme
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak tez hazırlayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201106232014 Türkçe Kültürel Coğrafya Araştırmaları Zorunlu 3 - - 6
BEŞERİ-DOK-SDG1 Türkçe BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA SDG1 Seçmeli 3 - - 24
Toplam 6 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201106252014 Türkçe Türkiye'nin Jeopolitik Konumu Zorunlu 3 - - 6
9201106312020 Türkçe Araştırma Teknikleri ve Etik I Zorunlu 3 - - 3
92SE040262022 Türkçe Seminer Çalışmaları Zorunlu - - - 6
BEŞERİ-DOK-SDG2-16 Türkçe BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA SDG2 (2016) Seçmeli - - - 15
Toplam 6 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRYET790 Türkçe Yeterlilik Dersi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRTEZONE Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
BEŞERİ-DOK-SDG1 - BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201106032010 Türkçe Yeni Dünya Düzeni ve Bölgesel Oluşumlar Seçmeli 3 - - 6
9201106072004 Türkçe Balkan Ülkeleri ve Türkiye İlişkileri Seçmeli 3 - - 6
9201106172004 Türkçe Dünyada Yeni Turizm Eğilimleri Seçmeli 3 - - 6
9201106232010 Türkçe Kentleşmenin Global Boyutları Seçmeli 3 - - 6
9201106252009 Türkçe Kentsel Koruma ve Türkiye Seçmeli 3 - - 6
9201106292010 Türkçe Coğrafi Çevre ve Turizm Seçmeli 3 - - 6
BEŞERİ-DOK-SDG2-16 - BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA SDG2 (2016)
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201106082016 Türkçe Avrasya Ülkeleri ve Türkiye İlişkileri Seçmeli 3 - - 5
9201106162016 Türkçe Turizm Coğrafyası Araştırmaları Seçmeli 3 - - 5
9201106182016 Türkçe Kent Coğrafyası Araştırmaları Seçmeli 3 - - 5
9201106222016 Türkçe Dünya'da Koruma Statüleri ve Korunan Alanlar Seçmeli 3 - - 5
9201106262016 Türkçe Turizm Planlaması ve Coğrafya Seçmeli 3 - - 5
9201106282016 Türkçe Kırsal Kalkınma Seçmeli 3 - - 5
9201106302016 Türkçe Türkiye'de Kentleşme Modelleri Seçmeli 3 - - 5
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4