GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - İngiliz Dili ve Edebiyatı - - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Ege Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü yüksek lisans programı 1985 yılından itibaren eğitim vermeye başlamıştır.

Programi başarıyla tamamlayan öğrenciler İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans derecesi (M.A) almaya hak kazanırlar.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

0232 - Edebiyat ve Dilbilim

Yüksek Lisans

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü etik değerleri olani dünyanın gerçeklerinin farkında, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyen ve İngiliz filolojisinin her alanında hizmet vermek için gerekli tüm bilgi, yetenek ve yaklaşıma sahip filologlar yetiştirmeyi amaçlar. 8 dönem, 4 yıldan oluşan Lisans programı öğrencilere gelişmiş bil becerileri, edebi kavramlar, edebiyat tarihi, edebiyat kuramı ve eleştirisi, kültür; dil, edebiyat, eleştiri ve kültür çalışmalarında mesleki yeterlilik edinmelerini sağlamayı amaçlar.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü etik değerleri olan, dünyanın gerçeklerinin farkında, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyen ve İngiliz filolojisinin her alanında hizmet vermek için gerekli tüm bilgi, yetenek ve yaklaşıma sahip filologlar yetiştirmeyi amaçlar. 8 dönem, 4 yıldan oluşan Lisans programı öğrencilere gelişmiş bil becerileri, edebi kavramlar, edebiyat tarihi, edebiyat kuramı ve eleştirisi, kültür; dil, edebiyat, eleştiri ve kültür çalışmalarında mesleki yeterlilik edinmelerini sağlamayı amaçlar.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları yayınevlerinde, dergilerde, edebi ve kültürel dergi kuruluşlarında, gazetelerde, film stüdyolarında, TRT, Dış İlişkiler birimleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlarda veya uluslararası kurum ve kuruluşlarda, Avrupa Birliği Projelerinde ve kuruluşlarında çalışabilir. Mezunlar aynı zamanda özel terminoloji ve yetkinlik gereken tıp, ekonomi, arkeoloji, otomotiv ve hukuk alanlarında çevirmen olarak çalışabilir. Diğer iş olanakları turizm alanını kapsamaktadır. Formasyon Sertifikası veya gerekli öğretme donanımını edindikten sonra özel ve kamu kurumlarında öğretmenlik yapabilirler. Aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek akademik kariyere odaklanabilirler.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Öğrencilerin dönem içinde girmeleri gerekn vize sınavları bulunmaktadır. Bu vize sınavları projeler, ödevler şeklinde de olabilir. Aynı zamanda dersten başarılı olmak için final sınavına girilmesi ve başarıyla geçilmesi gerekmektedir. Geçme notunu sırasıyla vizenin %40 oranı ve final sınavının %60 oranı oluşturmaktadır. Bir dersten başarılı olmak için bir yüksek lisans öğrencisinin 100 üzerinden en az 70 notunu almış olması gerekir. Dersten başarısız olan öğrenci derse tekrar kayıtlanabilir veya dersin yerine eş değer bir ders önerildiyse o dersi alabilir. Her dersin değerlendirmesi Bireysel Ders Değerlendirme bölümünde daha detaylı tanımlanmıştır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Sorumlusu Prof. Dr. Nevin Yıldırım Koyuncu E.U. Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Bornova/Izmir Türkiye 35100 Tel: +90-232-311 2259 Fax: +90-232-388 1102 E-mail: nevin.koyuncu@ege.edu.tr AKTS Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Züleyha Çetiner Öktem E.U. Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Bornova/Izmir Türkiye 35100 Tel: +90-232-311 5052 E-mail: zcoktem@gmail.com zuleyha.cetiner.oktem@ege.edu.tr

Program Sorumlusu Prof. Dr. Nevin Yıldırım Koyuncu E.U. Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Bornova/Izmir Türkiye 35100 Tel: +90-232-311 3905 Fax: +90-232-388 1102 E-mail: dilek.direnc@ege.edu.tr AKTS Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Züleyha Çetiner Öktem E.U. Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Bornova/Izmir Türkiye 35100 Tel: +90-232-311 5052 E-mail: zcoktem@gmail.com zuleyha.cetiner.oktem@ege.edu.tr

Bölümde bulunan 11 öğretim kadrosu 350 lisans ve 20 lisansüstü öğrenci için geniş bir öğrenme portföyü sunmaktadır. Lisans programı, İngiliz Dili ve Edebiyatının çok erken örneklerinden çağdaş örneklerine va çalışmalarına kadar uzanan bir dönemi kapsar. Eserler edebi kuramlar ışığında incelenir ve dönemsel özelliklerine bakılır. Öğrenci seminerleri ve konferansları, festivaller, ve spor etkinliklerinin yanında İngiliz Dili ve Edebiyatı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü işbirliği ile CSS olarak bilinen Uluslararası Kültür Çalışmaları konferans serisine ev sahipliği yapmaktadır. Bölüm kaynakları işitsel-görsel elektronik araç-gereç donanımlı sınıflar, öğrenci bilgisayar laboratuvarı ve öğrenci kütüphanesinden oluşmaktadır.


Program Çıktıları

1 İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede bilgi ve donanıma sahip olmaları
2 Edebiyat ve kültür çalışmaları için gereken araştırma metodolojisi bilgisini edinmeleri ve bu bilgiyi etkin şekilde kullanabilmeleri
3 Edebiyat ve kültür kuramları ve yaklaşımlarına lisansüstü düzeyde hakim olmaları ve bu bilgiyi edebiyat ve kültür metinlerini sosyal ve tarihsel bağlam içerisinde çözümlemede kullanabilmeleri
4 Bağımsız ve eleştirel fikir üretebilmeleri
5 Karşılaştırmalı ve disiplinlerarası yaklaşımları metin çözümlemede kullanabilmeleri
6 Belli bir konuda araştırma soruları ortaya koyabilmeleri ve bu soruları eleştirel bir yaklaşımla tartışarak sonuca varabilmeleri
7 Tartışmaya ve analitik düşünmeye dayalı makale yazabilmeleri
8 Araştırma projesi yürütebilme ve bu projeyi sözlü ve yazılı olarak sunabilmeleri
9 Seçtikleri bir konuda araştırma yöntemlerini etkin şekilde kullanarak tutarlı ve özgün bir tez yazabilmeleri
10 Dil, din, toplumsal cinsiyet, kültürel ve cinsel kimlikler ve farklılıklar gibi unsurların farkında olan ve bunları sorgulayan bir dünya görüşü edinmiş olmaları
11 Edindikleri bilgi ve becerileri mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle kullanabilmeleri ve inisiyatif alarak bağımsız davranma becerisi geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201165232015 Türkçe Crıtıcal Theory ın Praxıs I Zorunlu 3 - - 7
9201165312015 Türkçe Studıes ın Drama I Zorunlu 3 - - 7
ingiliz-y.l Türkçe ıngılız dılı yüksek lısans 2013 müfradat Seçmeli - - - 16
Toplam 6 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201165322017 İngilizce Studıes ın Drama II Zorunlu 2 - - 3
9201165362017 Türkçe Crıtıcal Theory ın Praxıs II Zorunlu 2 - - 3
9201165622016 Türkçe Araştırma Teknıklerı ve Etık Zorunlu 2 - - 2
92SE060052022 Türkçe Semınars ın Englısh Lıterature Zorunlu - - - 6
İNG-DİLİ-YL-SDG2 Türkçe İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI Seçmeli - - - 16
Toplam 6 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
ingiliz-y.l - ingiliz dili yüksek lisans 2013 müfradat
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201165252022 Türkçe Chıldren's Lıterature Seçmeli 3 - - 8
9201165392015 Türkçe Studıes ın Vıctorıan Fıctıon Seçmeli 3 - - 8
9201165532021 İngilizce Studıes ın Transnatıonalısm Seçmeli 3 - - 8
İNG-DİLİ-YL-SDG2 - İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201165342015 Türkçe Postcolonıal Studıes Seçmeli 3 - - 8
9201165402018 Türkçe Contemporary Fıctıon Seçmeli 3 - - 8
9201165632022 Türkçe The Graphıc Novel Seçmeli 3 - - 8