GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dünyası Araştırmaları - Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı, 1992 yılında kurulmuş olan Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde yer almaktadır. Sosyal bilim formasyonuna sahip ve analitik düşünme becerisini bu alanda kullanabilen, bilimsel merak sahibi, bilimsel bilgi ve felsefî fikir üretebilen, disiplinler arası çalışma yapmaya yatkın, Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler ile ilgili bütün alanlarda uzmanlık bilgisiyle sorunlara çözüm üretebilen bilim insanları yetiştirmek amacıyla kurulan Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalında 1 Profesör, 2 Doçent, 1 Araştırma Görevlisi ve 2 Uzman görev yapmaktadır.

Siyaset Bilimi Uzmanlığı

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye`de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi`nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120`dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ`nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Programda; Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukların siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeleri hakkında bilgi edinilmesi ele alınması; bilimsel yöntemlerle incelenmesi, yorumlanması ve elde edilen verilerin sistematik olarak açıklanması yanında; kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirlenerek, tarih boyunca var olan ilişkileri aydınlatmayı amaçlayan çalışmalar yapılmaktadır. Programdaki dersler 2 yarıyıl olarak planlanır. Ders bitiminde yönetmelikte verilen süre içerisinde tez çalışması yapılır.

Mezunlar, eğitim/öğretim kuruluşlarında alanla ilgili eğitim verebilirler. Örneğin; üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışabilirler. Bunun yanında Sosyal Bilimler alanında faaliyet gösteren araştırma merkezi, enstitü ve müzelerde görev yapabilirler.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrenciler yazılı sınava tabi tutulmaktadır. Bazen seminerler ve dönem ödevleri de sınav yerine sayılabilmektedir. Her ders için bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde anabilim dalı tarafından ilan edilir. Ayrıca her dersten bir final sınavı yapılır. Üniversitenin akademik takvimine uymak kaydıyla, final sınavları tarihi ve yeri yine anabilim dalında ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere, geçerli bir mazereti olması halinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı hakkı verilebilir. Her derse ait raporlar, ödevler ve seminerler öğrencinin sunumlarındaki performansa göre değerlendirilmektedir. Değerlendirmenin ara sınav ve final sınavıyla yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40`ı ile final sınavının %60`ı alınarak bulunur. Bu esasa göre yapılan değerlendirmede bir öğrencinin o dersten başarılı kabul edilmesi için Yüksek Lisansta en az 70 not ortalamasını tutturması gerekmektedir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

E-Öğrenme

Türk Dünyası Sosysal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Abdullah Temizkan, abdullah.temizkan@gmail.com; AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Yahya Kemal Taştan, tarihsinas@gmail.com Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 35100 – Bornova - İZMİR TELEFON: 0 232 3111010 - 2096

Enstitümüzde, öğrencilerin araştırmada kullanabileceği özel bir referans kütüphanesi "Prof. Dr. Fikret Türkmen Kütüphanesi" mevcuttur. Bunun yanında Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü`nde verilmekte olan Rusça kurslarından yararlanabilirler.


Program Çıktıları

1 1 Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler ile ilgili temel, ileri ve güncel bilgilere sahip olma.
2 2 Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler sahasındaki başlıca eser, şahıs ve devir-dönemleri tanıyıp tanıtabilme
3 3 Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler alanında değerlendirilen metinleri okuyup analiz edebilme.
4 4 Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler alanında kazanılan donanımları, tecrübe ve bilgi birikimlerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
5 5 Bilimsel çalışmalarda proje hazırlayabilme, çalışma sürecini planlayarak sonuçlandırabilme
6 6 Alan ile ilgili çalışmalarda farklı disiplinlerle işbirliği sağlayabilme, disiplinler arası takım çalışmasından yararlanabilme.
7 7 Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler ve ilişkili disiplinlerle ilgili ulusal ve uluslararası kaynakları takip edebilme.
8 8 Araştırmalarda bilimsel etik değerlere riayet etme, mesleki sorumluluk bilincine sahip olma.
9 9 Alan ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalarda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205065012012 Türkçe Teo-Stratejı: Dünya Sıstemlerı ve Teolojı Zorunlu 3 - - 6
9205065112014 Türkçe Araştırma Yöntem ve Teknıklerı(E) Zorunlu 3 - - 6
TDA-SOSEKO-YL-SDG1 Türkçe Türk Dünyası Sosyal, Ekonomık ve Sıyasal İlışkıler Seçmeli - - - 18
Toplam 6 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205065022012 Türkçe 1990 Sonrası Türk Dünyası'ında Teolojık Gelışmeler ve Sosyal İşlevı Zorunlu 3 - - 6
9205065402022 Türkçe Türkıye ve Türk Dünyasında Yenıleşme Hareketlerı Zorunlu 3 - - 6
92SE050652022 Türkçe Türk Dünyası Sosyal, Ekonomık ve Sıyasal İlışkıler Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
TDA-SOSEKO-YL-SDG2 Türkçe Türk Dünyası Sosyal, Ekonomık ve Sıyasal ılışkıler Seçmeli - - - 12
Toplam 6 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
TDA-SOSEKO-YL-SDG1 - Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205015672020 Türkçe Atatürk Dönemı Türk Dış Polıtıkası ve Türk Dünyası Seçmeli 3 - - 6
9205065092012 Türkçe Balkanlarda Çok Kültürlülük ve Azınlık Hakları Hukuku Seçmeli 3 - - 6
9205065172021 Türkçe Rusçaya Gırış - I: Alfabe, Temel Gramer Seçmeli 3 - - 6
9205065212021 Türkçe Rus Devletı'nın Kuruluşundan I. Dünya Savaşı'na Kadar Rusya Seçmeli 3 - - 6
9205065312022 Türkçe I. Dünya Savaşı Öncesı Sıyası Tarıh Seçmeli 3 - - 6
9205065322022 Türkçe 20. Yüzyılda Balkanların Sıyası Tarıhı Seçmeli 3 - - 6
9205065332022 Türkçe Osmanlıdan Cumhurıyete Göç ve İskan Polıtıkaları Seçmeli 3 - - 6
9205065352023 Türkçe İktısadı Düşünce Tarıhı ve Doğu-Batı Perspektıfı Seçmeli 3 - - 6
9205065372023 Türkçe Makro İktısat Teorısı ve Türk Dünyası'nın Makro Analızı Seçmeli 3 - - 6
TDA-SOSEKO-YL-SDG2 - Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal ilişkiler
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9205065042021 Türkçe I. Dünya Savaşı'ndan Soğuk Savaş'ın Bıtımıne Sıyasî Tarıh Seçmeli 3 - - 4
9205065222021 Türkçe Rusçaya Gırış - II: İsmın Hâllerı, Fııller Seçmeli 3 - - 4
9205065262019 Türkçe Azerbaycan-Türkıye İlışkılerı Tarıhı Seçmeli 3 - - 4
9205065282021 Türkçe Soğuk Savaş'tan Günümüze Türk-Rus İlışkılerı Seçmeli 3 - - 4
9205065342022 Türkçe 1923'ten Günümüze Türkıye'nın Balkan Devletlerı ıle İlışkılerı Seçmeli 3 - - 4
9205065362022 Türkçe Balkanlardan Anadolu'ya Türk Göçlerı Seçmeli - - - 4
9205065422022 Türkçe Türkıye'nın Kamu Dıplomasısınde Türk Dünyası Seçmeli 3 - - 4