GERİ DÖN

Doktora Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Psikoloji - Klinik Psikoloji - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

Klinik psikoloji doktora programından ilk mezun 1982 yılında verilmiştir.

Klinik Psikoloji alanında doktora derecesi

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 60 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 60 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, YDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %20’si, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’u ve mülakat notunun %20’sinin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Psikoloji ve klinik psikoloji alanındaki temel kuramsal yaklaşımlara ve güncel bakış açılarına ilişkin bilgiye sahip, alanda bağımsız çalışabilmek için gereken klinik beceri ve tutumları olan, klinik uygulamalarda etik değerleri gözeten, kültürler arası farklılıklara ve ihtiyaçlara duyarlı, klinik psikolojinin gelişmesine yönelik araştırmaları planlama ve yürütme becerisi olan ve kendisini geliştirmeye açık klinik psikologlar yetiştirmek programın temel amacıdır. Program, Ruh sağlığı alanında temel klinik becerileri kazandırmayı hedefleyen dersler ve bilimsel araştırma yöntemleriyle ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilerin kendi tercihlerine göre alabilecekleri seçmeli dersler bulunmaktadır.

Klinik Psikoloji doktora programından mezun olan öğrenciler çoğunlukla devlet ve vakıf üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmaktır. Diğer bir çoğunluk ise kamuda ya da özel ruh sağlığı alanında profesyonel destek vermeye devam etmektedir.

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Kat:3 Bornova/İZMİR İletişim: Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Arkar e-posta: haluk.arkar@ege.edu.tr

Klinik psikoloji anabilim dalında tam zamanlı olarak çalışan 1 profesör ,1 doçent ve 2 doktoralı araştırma görevlisi ve doktorası devam eden 7 ve yüksek lisansı devam eden 3 araştırma görevlisi (ÖYP ile görevlendirilmiş) vardır. Ayrıca Ege Üniversitesi Hastanesinde görev yapan doktoralı psikologlar programın bazı uygulamalı derslerinde ve staj programında yarı zamanlı görevlendirme ile programa destek vermektedir. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümüne bağlı olan Psikoloji Uygulamaları ve Psikoterapi birimi 2 bireysel bir grup görüşme odasına sahip bir merkezdir. Bu merkez eğitim ve araştırma amacına hizmet etmekte olup, programda staj ve süpervizyon aşamasındaki öğrenciler uygulamalarının önemli bir kısmını burada yürütmektedir.


Program Çıktıları

1 Çağdaş psikoterapi yaklaşımlarını karşılaştırabilme ve eleştirebilme
2 Belirli bir psikoterapi yaklaşımı çerçevesinde vaka formülasyonu yapabilme ve buna dayalı olarak müdahale tekniklerini uygulayabilme
3 Yaşam boyu görülen ruhsal bozuklukları belirleme, tanılama, analiz etme ve açıklama ve yordayabilme
4 Düşünce ve bilgiyi açık ve öz bir şekilde ifade edebilme ve klinik psikoloji alanında ders verebilme
5 Klinik psikoloji alanında yapılan araştırmaları eleştirel bir gözle inceleyebilme
6 Klinik psikoloji bilim dalının ihtiyaçlarına yönelik araştırma düzenleme ve yürütebilme.
7 Araştırma verilerini analiz etme ve sonuçlarını yorumlayabilme
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
9 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek ve bilimsel toplantılara katılarak alandaki yenilik ve gelişmelerden haberdar olabilme
10 Toplumu ruh sağlığı konusunda bilgilendirme faaliyetleri yürütebilme
11 Klinik psikologluk mesleğinin ilkelerine ve klinik psikoloji uygulamalarında etik kuralları her aşamada gözetebilme
12 Kişilik yapılarını ve psikolojik bozuklukları değerlendirmede yaygın olarak kullanılan psikolojik testleri uygulama, puanlama, yorumlama ve bir psikolojik değerlendirme fomülasyonunu içeren rapor yazabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201196392009 Türkçe Yetişkin Psikopatolojisi ve Psikoterapisi I Zorunlu 3 - - 6
9201196652014 Türkçe Ayaktan Hastalarla Görüşme, Değerlendirme ve Müdahale Zorunlu 3 - - 6
9201506182021 Türkçe PSİKOPATOLOJİDE YENİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE KONULARI (E) Zorunlu 3 - - 6
PSİ.KLİ.LDD.SDG3 Türkçe PSİKOLOJİ KLİNİK PSİKOLOJİ LİSANS DERECELİ DOKTORA.SDG3 Seçmeli - - - 12
Toplam 9 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201196032021 Türkçe PSİKOLOJİDE ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKLER Zorunlu 3 - - 5
9201196662021 Türkçe Çocuk ve Ergenlerle Görüşme, Değerlendirme ve Müdahale Zorunlu 3 - - 4
DRSEM690 Türkçe Seminer Zorunlu - - - 6
PSİ.KLİ.LDD.SDG4 Türkçe PSİKOLOJİ KLİNİK PSİKOLOJİ LİSANS DERECELİ DOKTORA.SDG4 Seçmeli - - - 15
Toplam 6 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201196752021 Türkçe Farklı Sorun ve Ortamlar İçin Grup Terapisi Uygulaması Zorunlu 3 - - 15
PSİ.KLİ.LDD.SDG5 Türkçe PSİKOLOJİ KLİNİK PSİKOLOJİ LİSANS DERECELİ DOKTORA.SDG5 Seçmeli - - - 15
Toplam 3 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRYET790 Türkçe Yeterlilik Dersi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRTEZONE Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
PSİ.KLİ.LDD.SDG3 - PSİKOLOJİ KLİNİK PSİKOLOJİ LİSANS DERECELİ DOKTORA.SDG3
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201196452009 Türkçe Klinik Psikolojide Profesyonel Konular Seçmeli 3 - - 6
9201196672014 Türkçe Aile Terapisi Seçmeli 3 - - 6
9201196812021 Türkçe GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ Seçmeli 3 - - 6
PSİ.KLİ.LDD.SDG4 - PSİKOLOJİ KLİNİK PSİKOLOJİ LİSANS DERECELİ DOKTORA.SDG4
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201196522021 Türkçe Yetişkin Psikopatolojisi ve Psikoterapisi II Risk Oluşturan Durumlar Seçmeli 3 - - 5
9201196562010 Türkçe Psikoterapide Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 5
9201196582009 Türkçe Farklı Sorun ve Ortamlar için Grup Terapisi Seçmeli 3 - - 5
9201196622009 Türkçe Psikobiyolojik Kişilik Kuramı Seçmeli 3 - - 5
9201196682014 Türkçe Yapısal Eşitleme Modellemeleri Seçmeli 3 - - 5
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4
PSİ.KLİ.LDD.SDG5 - PSİKOLOJİ KLİNİK PSİKOLOJİ LİSANS DERECELİ DOKTORA.SDG5
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201196712014 Türkçe Yetişkin Psikoterapisi Uygulaması Seçmeli 1 - - 15
9201196732014 Türkçe Aile Terapisi Uygulamaları Seçmeli 1 - - 15