GERİ DÖN

Doktora Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler - Uluslararası İlişkiler - Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

Uluslararası İlişkiler Doktora Programı E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "doktora" derecesi alırlar.

5 Yıl , 10 Yarıyıl

300 AKTS

TYYÇ-8

0312- Siyaset bilimi ve yurttaşlık

Lisansüstü - Doktora

Doktora programına, yazılı bilim sınavı ve mülakat yapılarak öğrenci alınır. Doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den EA puan türünde en az 80 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 80 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 85 puan alması gerekir. Ancak, YÖKDİL'den en az 75 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar önce yazılı bilim sınavına tabi tutulurlar ve bu sınavdan en az 60 puan alanlar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır.

Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.

Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yeterlikleri kazandırmaktır. Doktora programı; a) Lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 42 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 300 AKTS’dir. b) Yüksek lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 240 AKTS’dir. Dersler, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından, asgari ders yükünden sayılmak üzere en fazla üç ders alabilir. Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tezi başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Uluslararası İlişkiler, uluslararası sistem içindeki aktörlerin, öncelikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini incelemeye yönelik bir bilim dalıdır. Uluslararası İlişkiler anabilim dalı yüksek lisans programımızın da temel amacı; uluslararası ilişkiler biliminin çizdiği çerçeve dahilinde öğrencilerimizin mesleki yaşamlarının gerektireceği bilgi ve beceriyle donanmasını; eleştirel ve derin analitik düşünme, çözüm üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Buna ilaveten doktora programı ile uluslararası ilişkilerin seçilmiş konularında ileri derecede uzmanlaşma elde edilecektir.

Mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Doktora programından mezun olduktan sonra araştırma amaçlı doktora sonrası araştırmacı olunabilir.

Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmenlik/lisansustu.pdf

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. Siret HÜRSOY (Bölüm Başkanı) AKTS / DS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KÜÇÜK İletişim Adresi: E.Ü. İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı E.Ü. Kampüsü 35100 Bornova İZMİR

Program öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde uluslararası ilişkilere yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır. Ayrıca bölümümüzün anlaşmalı olduğu üniversitelerde eğitim görme, araştırma yapma amacıyla Erasmus+, Mevlana değişim programlarından da yararlanabilirler.


Program Çıktıları

1 Lisans düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Uluslararası İlişkiler alanında uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
2 Uluslararası İlişkiler alanıyla ilgili diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve disiplinler arası etkileşimi tam anlamıyla kavramak,
3 Uluslararası İlişkiler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
4 Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgileri diğer disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirmek ve uzmanlık gerektiren sorun ve problemleri disiplinler arası bir yaklaşımla bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek,
5 Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin kavram, sorun ve problemleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini yönlendirebilmek,
6 Kendi alanındaki veya alanı dışındaki kişilere Uluslararası İlişkiler alanındaki yenilikleri, güncel bilgileri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilmek,
7 Uluslararası İlişkiler alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak,
8 Uluslararası İlişkiler alanında edindiği ve özümsediği bilgi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek,Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilmek, geliştirebilmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek.
9 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilmek, geliştirebilmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204025052003 Türkçe Uluslararası İlişkiler Teorileri Zorunlu 3 - - 9
Uİ.LİS.SDG1 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG1 Seçmeli - - - 21
Toplam 3 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204025702014 Türkçe Dış Politika Analizi Zorunlu 3 - - 9
UAİ-LİSANS-SDG2 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG2 Seçmeli 3 - - 21
Toplam 6 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204026032013 Türkçe Eleştirel Uluslararası İlişkiler Teorileri Zorunlu 3 - - 9
9204026332016 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 - - 7
U.İ.DOK.SDG1 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA Seçmeli - - - 14
Toplam 6 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204025202016 Türkçe Uluslararası Politik Ekonomi Zorunlu 3 - - 10
92SE190262022 Türkçe Seminer Çalışmaları Zorunlu - - - 6
U.İ.DOK.SDG2 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA Seçmeli - - - 14
Toplam 3 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRYET790 Türkçe Yeterlilik Dersi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
SOSDRTEZONE Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
10. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
9. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
Uİ.LİS.SDG1 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204025092015 Türkçe Tarihsel Sosyoloji Seçmeli 3 - - 7
9204025112003 Türkçe Uluslararası Güvenlik Sorunları Seçmeli 3 - - 7
9204025512008 Türkçe Avrupa Devletler Sistemi ve Doğu Sorunu Seçmeli 3 - - 7
9204025772014 Türkçe İnsani Müdahalelerin Etik ve Siyaseti Seçmeli 3 - - 7
UAİ-LİSANS-SDG2 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204025072015 Türkçe Ortadoğu'da Siyaset Seçmeli 3 - - 7
9204025322008 Türkçe Güvenlik Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 7
9204025362008 Türkçe 20. Yüzyıl'da Dünya Tarihi Seçmeli 3 - - 7
9204025742014 Türkçe Transatlantik Güvenlik Seçmeli 3 - - 7
9204026342021 Türkçe Türk Siyasi Tarihinde İleri Okumalar Seçmeli 3 - - 7
9204026362021 Türkçe Ortadoğu'ya Sosyopolitik Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 7
U.İ.DOK.SDG1 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204026012013 Türkçe Uluslararası İlişkiler Teorilerinde İleri Tartışmalar Seçmeli 3 - - 7
9204026072013 Türkçe ABD Dış Politikası Tarihi Seçmeli 3 - - 7
9204026092019 Türkçe Savaşın Sebepleri ve Önlenmesi Seçmeli 3 - - 7
9204026132013 Türkçe Uluslararası Güvenlik Örgütleri ve Ortak Güvenlik Seçmeli 3 - - 7
9204026152021 Türkçe Bağımsız Çalışma Seçmeli 2 - - 7
U.İ.DOK.SDG2 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9204026022019 Türkçe Jeopolitik Risk Analizi Seçmeli 3 - - 7
9204026052013 Türkçe Erken Cumhuriyet Döneminde Toplum ve Ekonomi Seçmeli 3 - - 7
9204026102013 Türkçe Soğuk Savaşın Siyasi Tarihi Seçmeli 3 - - 7
9204026152021 Türkçe Bağımsız Çalışma Seçmeli 2 - - 7
9204026262014 Türkçe Ulus Devlet ve Şiddet Seçmeli 3 - - 7
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4