GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Psikoloji - Klinik Psikoloji - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

1978 yılında başlamıştır.

Uzman Klinik Psikolog

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, YDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Klinik psikoloji uzmanlık alanında çalışabilmek için gereken kuramsal bilgiye ve uygulama becerilerine sahip, klinik uygulamalarda etik değerleri gözeten, kültürler arası farklılıklara ve ihtiyaçlara duyarlı, klinik araştırma planlama ve yürütme becerisi olan ve kendisini geliştirmeye açık uzman psikologları yetiştirmek programın temel amacıdır. Program, Ruh sağlığı alanında temel klinik becerileri kazandırmayı hedefleyen dersler ve bilimsel araştırma yöntemleriyle ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilerin kendi tercihlerine göre alabilecekleri seçmeli dersler bulunmaktadır.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans derecesiile mezun olanların büyük bir çoğunluğu kamu kurumları ve özel danışmanlık merkezlerinde uzman psikolog olarak görev almaktadır.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Kat:3 Bornova/İZMİR İletişim: Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Arkar e-mail: haluk.arkar@ege.edu.tr

Klinik psikoloji anabilim dalında tam zamanlı olarak çalışan 1 profesör ,1 doçent ve 2 doktoralı araştırma görevlisi ve doktorası devam eden 7 ve yüksek lisansı devam eden 3 araştırma görevlisi (ÖYP ile görevlendirilmiş) vardır. Ayrıca Ege Üniversitesi Hastanesinde görev yapan doktoralı psikologlar programın bazı uygulamalı derslerinde ve staj programında yarı zamanlı görevlendirme ile programa destek vermektedir. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümüne bağlı olan Psikoloji Uygulamaları ve Psikoterapi birimi 2 bireysel bir grup görüşme odasına sahip bir merkezdir. Bu merkez eğitim ve araştırma amacına hizmet etmekte olup, programda staj ve süpervizyon aşamasındaki öğrenciler uygulamalarının önemli bir kısmını burada yürütmektedir.


Program Çıktıları

1 Çağdaş psikoterapi yaklaşımları arasındaki benzerlik ve farklılıkların analiz ve sentezini yapabilme
2 Belirli bir psikoterapi yaklaşımının müdahale tekniklerini süpervizyon altında uygulayabilme
3 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
4 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilme.
5 Toplumu ruh sağlığı konusunda bilgilendirme faaliyetleri yürütebilme
6 Klinik psikologluk mesleğinin ilkelerine ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
7 Klinik psikoloji alanında yapılan araştırmaları eleştirel bir gözle inceleyebilme
8 Klinik uygulamaları bilimsel alana yansıtabilecek düzeyde araştırma düzenleme ve yürütebilme
9 Araştırma verilerini analiz etme ve sonuçlarını yorumlayabilme
10 Yaşam boyu görülen davranışsal ve duygusal sorunları belirleme, tanılama, analiz etme ve açıklayabilme
11 Bireyi tanıma ve tanı koyma konusunda temel değerlendirmeleri yapabilme
12 Temel psikolojik yardım ve müdahale tekniklerini bilme ve uygulayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201195112018 Türkçe Psıkopatalojı: Yetışkınlık Zorunlu 3 - - 7
9201195182011 Türkçe Sosyal Bılımlerde Bılgısayar Desteklı İstatıstık Zorunlu 3 - - 7
PSİ.KLİ.YL.SDG1 Türkçe PSİKOLOJİ KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS SDG1 Seçmeli - - - 18
Toplam 6 0 0 32
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201195102016 Türkçe Klınık Psıkolojıde Araştırma Yöntemlerı(E) Zorunlu 3 - - 3
9201195462014 Türkçe Yatan Hastalarla Görüşme, Değerlendırme ve Müdahale Zorunlu 1 - - 6
PSİ.KLİ.YL.SDG2 Türkçe PSİKOLOJİ KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS SDG2 Seçmeli - - - 4
YLSEM590 Türkçe Semıner Zorunlu - - - 6
Toplam 4 0 0 19
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201196652014 Türkçe Ayaktan Hastalarla Görüşme, Değerlendırme ve Müdahale Zorunlu 3 - - 15
9201196662014 Türkçe Çocuk ve Ergenlerle Görüşme, Değerlendırme ve Müdahale Zorunlu 1 - - 15
Toplam 4 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
PSİ.KLİ.YL.SDG1 - PSİKOLOJİ KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201195171982 Türkçe Bılışsel Davranışçı Psıkoterapıler Seçmeli 3 - - 8
9201195312006 Türkçe Temel Klınık Becerıler: Görüşme ve Davranış Değıştırme Teknıklerı Seçmeli 3 - - 8
9201195442011 Türkçe Transaksıyonel Analız Seçmeli 3 - - 8
9201195472018 Türkçe Bebeklık ve Çocukluk Dönemınde Gelışım Seçmeli 3 - - 8
9209115492018 Türkçe Ergenlıkte Gelışım ve Gelışımsel Sorunlar Seçmeli 3 - - 8
PSİ.KLİ.YL.SDG2 - PSİKOLOJİ KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS SDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9201195052018 Türkçe Psıkopatolojı: Çocuk ve Ergenlık Seçmeli 3 - - 5
9201195122011 Türkçe Klınık Psıkolojıde Ölçme ve Değerlendırme Seçmeli 3 - - 5
9201195262000 Türkçe Çocuk ve Ergenlerde Bılışsel Davranışçı Tedavı Seçmeli 3 - - 5
9201195382018 Türkçe Psıkoterapı Kuram ve Teknıklerı Seçmeli 3 - - 5
9201195402006 Türkçe Aıle ve Eş Terapısı Seçmeli 3 - - 5