GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Endüstriyel Tasarım - Endüstriyel Tasarım Kültürü ve Uygulamaları - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanıtımı

Endüstriyel Tasarım İnterdisipliner Anabilim Dalı Tasarım Kültürü ve Uygulamaları İnterdisipliner Tezli Yüksek Lisans Programı 2020 yılında öğrenime başlamıştır.

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara " Tasarım Kültürü ve Uygulamaları " alanında Yüksek Lisans Diploması verilir.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

Yüksek Lisans

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, YDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ' nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Tasarım Kültürü ve Uygulamaları İnterdisipliner Tezli Yüksek Lisans programında verilecek eğitimle, tüm sektörlerde üretilecek ürünlere tasarım değeri kazandırma aşamasında tarihsel ve kültürel değerlerin günümüze yansımalarından yararlanılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, program toplumsal kültürel gelişmeler, sanat tarihi, tasarım açısından halk bilimi çalışmaları, tasarım değeri yüksek ürünlerin üretiminin sağlanması, ticari koleksiyon hazırlanması, marka oluşturma, marka yönetimi, sektörde müşteri ilişkileri, ergonomi, tasarım hukuku gibi ilgili alanları kapsamaktadır. Bu program Moda Tasarımı, Sanat Tarihi ve Halk bilimi ile ilgili bilim dalları içermektedir

Tasarım ve sanat alanında istihdam edilebilmekte ve akademik olarak üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim görevli kadrolarında çalışabilmektedir.

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için notunun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.

Tam Zamanlı

BÖLÜM BAŞKANI : Prof.Dr. Ziynet ÖNDOĞAN AKTS/DS KOORDİNATÖRÜ : Dr.Öğr.Üyesi Ece Nüket ÖNDOĞAN Dr.Öğr.Üyesi Arzu KILIÇ Öğr.Gör.Dr. Özlem KURTOĞLU NECEF İLETİŞİM : Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kampüsü 35100 Bornova–İzmir TELEFON NUMARASI : 0.232.342 57 82 FAKS NUMARASI : 0.232.342 57 83 E–POSTA : modatasarim@mail.ege.edu.tr ece.nuket.ondogan@ege.edu.tr arzu.senkilic@ege.edu.tr ozlem.kurtoglu@ege.edu.tr

Yüksekokulumuz bünyesinde; – Bilgisayar destekli tasarım ve çizim programlarının yer aldığı; Bilgisayar Destekli Tasarım laboratuvarı – Moda tasarım stüdyosu derslerinin yürütüldüğü içinde prova mankenleri bulunan; Drapaj Atölyesi – Giysi üretiminin gerçekleştirildiği; Dikim Atölyesi – Giysi kalıplarının hazırlandığı; Kalıp Hazırlama Atölyesi – Temel sanat eğitimlerinin gerçekleştirildiği; Temel Sanat Atölyesi ile – Geleneksel ve çağdaş el sanatlarının uygulanabileceği; Süsleme Atölyesi – Moda fotoğrafçılığı eğitimlerinin yapılacağı; Fotoğraf Atölyesi – Derslikler yer almaktadır. Atölyelerde her öğrencinin birebir çalışabileceği, bilgisayar, dikiş makinesi, çizim masaları ile alet ve ekipmanları mevcuttur. Yüksekokul laboratuvar ve atölyelerinde öğrencilerin kullanımına sunulan makine, alet ve ekipmanlar; – Bilgisayar (30 adet) – Plotter (1 adet) – Digitizer (1 adet) – Teknik Çizim Masaları (60 adet) – Şövale (30 adet) – Barkovizyon ve barkovizyon perdesi (8 adet) – Düz Dikiş Makinesi (20 adet) – Nakış Makinesi (1 adet) – Overlok Dikiş Makinesi (4 iplik) (1 adet) – Overlok Dikiş Makinesi (3 iplik) (1 adet) – Reçme Dikiş Makinesi (1 adet) – Ultrasonik Dikiş Makinesi (1 adet) – Çift Paskaralı Ütü (1 adet) – Serim ve Kesim Masası (1 adet) – Yuvarlak Bıçak (1 adet) – Prova Mankenleri (30 adet) – Ayarlanabilir Prova Mankenleri (5 adet) – Dolu Takım Arabası (1 adet)’dır.


Program Çıktıları

1 Tasarım Kültürü ve Uygulamaları hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olma
2 Tasarım sürecini planlama ve yönetme becerisi geliştirme
3 Yenilikçi ve kültürel bakış açılarıyla ürün tasarımına katkıda bulunma
4 Tasarımda teknoloji, malzeme ve üretim biçimlerine hakimiyet ve uygulama becerisi kazanma
5 Tasarımı için gerekli bilgisayarlı tasarım programlarını kullanabilme becerisi edinme
6 Ekonomik, sosyal, endüstriyel ve teknolojik gelişimler doğrultusunda tasarım yapabilme
7 Sürdürülebilir üretime katkı sağlama
8 Kullanıcı odaklı tasarım yapabilme
9 Yaratıcı, yenilikçi ve eleştirel düşünme becerisi edinme
10 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve kendini ifade edebilme becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9235015002020 Türkçe Bılımsel Araştırma Yöntemlerı ve Etık (E) Zorunlu 3 - - 6
ENDST.TAS.KÜLT.SDG1 Türkçe Endüstrıyel Tasarım Kültürü ve Uygulamaları Tezlı Yüksek Lısans Programı SDG1 Seçmeli 3 - - 30
Toplam 6 0 0 36
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
92SE350152022 Türkçe Semıner Çalışmaları Zorunlu - - - 6
ENDST.TAS.KÜLT.SDG2 Türkçe Endüstrıyel Tasarım Kültürü ve Uygulamaları Tezlı Yüksek Lısans Programı SDG2 Seçmeli 3 - - -
Toplam 3 0 0 6
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersı Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
ENDST.TAS.KÜLT.SDG1 - Endüstriyel Tasarım Kültürü ve Uygulamaları Tezli Yüksek Lisans Programı SDG1
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9235015012020 Türkçe Tasarım Odaklı Düşünme Seçmeli 3 - - 6
9235015022019 Türkçe Trend Analızı Seçmeli 3 - - 6
9235015112019 Türkçe Modern Üretım Sıstemlerı Seçmeli 3 - - 6
9235015152019 Türkçe Gelenek ve Görenek Seçmeli 3 - - 6
9235015172021 Türkçe Sanatın Karşılaştırmalı Tarıhı Seçmeli 3 - - 6
9235015192019 Türkçe Sözlü Gelenekte Kurmaca ve Tasarım Seçmeli 3 - - 6
9235015212021 Türkçe Türk Mıtolojısı Seçmeli 3 - - 6
9235015232021 Türkçe Türk Sanatında Bıtkısel Süsleme ve Çızım Teknıklerı Seçmeli 3 - - 6
9235015242021 Türkçe Grafık Tasarım Stüdyosu Seçmeli 3 - - 6
9235015252020 Türkçe Tasarımda Sürdürülebılırlık Seçmeli 3 - - 6
9235015262020 Türkçe Tasarımda Folklorık Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 6
9235015272020 Türkçe Küresel Marka Stratejılerı Seçmeli 3 - - 6
9235015282020 Türkçe Tasarımda Antropometrık Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 6
9235015352021 Türkçe Küçük Yaşam Alanları Tasarımı Seçmeli 3 - - 6
9235015372023 Türkçe Tasarımda Üretım Süreçlerı Yönetımı Seçmeli 3 - - 6
9235015392023 Türkçe Tasarımda Malzeme Özellıklerı Seçmeli 3 - - 6
9235015412023 Türkçe Tasarımda Kalıte Kontrol, Sertıfıkasyon ve Patentleme Seçmeli 3 - - 6
ENDST.TAS.KÜLT.SDG2 - Endüstriyel Tasarım Kültürü ve Uygulamaları Tezli Yüksek Lisans Programı SDG2
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9235015032021 Türkçe Endüstrıyel Ürün Tasarımında Tanıtım Stratejılerı Seçmeli 3 - - 6
9235015042021 Türkçe Endüstrıyel Ürünlerde Tıcarı Koleksıyon Hazırlama Seçmeli 3 - - 6
9235015062019 Türkçe Pazarlamada Yenı Trendler Seçmeli 3 - - 6
9235015132019 Türkçe Tasarımda Çağdaş Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 6
9235015162021 Türkçe Sanat Tarıhınde Karşılaştırmalı İnceleme Seçmeli 3 - - 6
9235015182019 Türkçe Anadolu Duvar ve Tavan Resmı Seçmeli 3 - - 6
9235015202021 Türkçe Türk Mıtolojısı Metınlerı Seçmeli 3 - - 6
9235015222021 Türkçe Türk Sanatında Geometrık Süsleme ve Çızım Teknıklerı Seçmeli 3 - - 6
9235015302021 Türkçe Grafık Tasarımında Anımasyon Stüdyosu Seçmeli 3 - - 6
9235015322020 Türkçe Endüstrıyel Ürün Fotoğrafçılığı Seçmeli 3 - - 6
9235015332020 Türkçe Alternatıf Montaj Teknıklerı Seçmeli 3 - - 6
9235015342023 Türkçe Malzeme Şekıllendırme Proseslerı Seçmeli 3 - - 6