GERİ DÖN

Doktora Programları


Fen Bilimleri Enstitüsü - Bahçe Bitkileri - - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora


Program Tanıtımı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Fakültemizin ilk açılan bölümlerinden biri olup, 1955 yılında BAĞ-BAHÇE BÖLÜMÜ adı ile kurulmuştur. Bölüm kurulduğu zaman Horticulture ve Viticulture, Sebze Yetiştirme ve Islahı ve Bahçe Mimarisi olmak üzere üç kürsü bulunmakta idi. 1958 yılında bölümün adı BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE ISLAHI olarak değiştirilmiştir. Bahçe Mimarisi Kürsüsü 1979 yılında bölümden ayrılarak Peyzaj Mimarlığı ve Süs Bitkileri adı altında ayrı bir bölüm haline gelmiştir. 1981 yılında Yükseköğretim Kanunu ile Meyve-Bağ Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü ile Sebze Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü birleştirilerek BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ve BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI şekline dönüşmüştür. Bahçe Bitkileri Bölümü şu anda 1 anabilim Dalı (Bahçe Bitkileri) ve 6 bilim dalı (Meyve Yetiştirme ve Islahı, Sebze Yetiştirme ve Islahı, Bağ Yetiştirme ve Islahı, Hasat Sonu Fizyoloji, Örtüaltı Yetiştiriciliği ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği)’nda 13 Profesör, 5 Doçent ve 3 Yardımcı Doçentten oluşan 21 kişilik öğretim üyesi ve 12 kişilik öğretim üye yardımcıları ile ile eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir. Şu anda,toplam 71 lisans üstü öğrencisinin 43 doktora öğrencisi ders ve tez aşamasındadır.

Bahçe Bitkileri Bölümünde doktora derecesi, aldıkları derslerde başarılı olmuş, tez konularıyla ilgili çalışmaları tamamlamış ve tezlerini başarı ile savunmuş adaylara verilmektedir

4 Yıl , 8 Yarıyıl

240 AKTS

TYYÇ-8

Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Bahçe Bitkileri Doktora Derecesi temel amacı tasarım, değerlendirilmesi ve kullanılması ve mühendislik alanlarında son gelişmelerin bilgi izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması ve bir süreci yönetme yeteneği, algılama yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir. Eğitim / veya ürün teknolojik / süreç ya da bir etik sorumluluk ile yeni bir uygulama alanına bilinen bir yöntem uygulayarak ve bilimsel bir yöntem geliştirerek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bir araya getiren kapsamlı bir çalışma yeteneği sağlar.

Doktora derecesine sahip Ziraat Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Ziraat Mühendisi ünvanını almış mezunlar, gerekli sınavları verdikleri takdirde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi değişik kurumlarda devlet memuru olarak çalışabilecekleri gibi, özel sektörde gübre, ilaç, tohum, fide, fidan üretim, depolama, ihracat-ithalat, paketleme-pazarlama ve sertifikasyon gibi konularda çalışabilme imkanına sahiptirler. Ayrıca zirai danışmanlık yapabilme ve gıda kontrolü (fırın pastane vs. denetleme) olarak çalışma haklarına sahip olabileceklerdir.

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Öğrencilerin performanslarının değerlendirilmesinde,sömestr döneminde ara sınav ve/veya proje/ev ödevi ve ek olarak final sınavı ve /veya bir final projesi sonuçları kullanılır.Yarıyıl içi notu (ham not) ara sınavın % 40’ı, final sınavı ve /veya final projesinin % 60’ı alınarak bulunur. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl gerçekleştirileceği “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Öğrenci derste başarısız olduğunda dersi ya da bölüm tarafından kabul edilecek denk bir dersi tekrarlamalıdır. Her ders için tanımlamalar “bireysel ders tanımlamaları” bölümünde ayrıntılı olarak verilmiştir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Program Başkanı: Prof. Dr. M. Ercan ÖZZAMBAK m.ercan.ozzambak@ege.edu.tr Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 35100 Bornova/İZMİR Tel ve Faks: 0 (232) 388 18 65 Tel: 0(232) 311 26 21 E-Mail: bahce@ege.edu.tr

1. Çiçek serası; Süs bitkileri çalışmaları bir plastik sera ve iki yüksek plastik tünelde Gerbera, Lilium, Gül, Limonyum, Karanfil türleriyle çalışılmaktadır. 2. Sebze serası (3 Adet); Sebzelerin topraksız veya organik olarak üretiminin yapıldığı seralar. 3. Adaptasyon serası; Saksılarda tuzluluk denemelerinin ve invitro koşullarda üretilen bitkilerin adaptasyonlarının yapıldığı sera. 4. Sağlıklı fidan üretimi serası 5. Sebze eğitim serası Laboratuarlar: 1. Hazırlık ve Ektraksiyon Laboratuarları; ürünlerin kimyasal analiz aşamasına hazırlamak için yapılan, temizleme, ayırma, vs. işlemlerin, ekstraksiyonun, yaş yakmanın, fırında kurutmanın ve fiziksel analizlerin yapıldığı, 2. Ekofizyoloji Laboratuarları; spektrofotometrik analizlerin, yaprak alanı indeks ve fotosentez ölçümlerinin yapıldığı, 3. Fizyoloji Laboratuarları; ürünlerin kimyasal analizlerin yapıldığı, 4. Meyve Laboratuarları; bitki materyalinin köklendirildiği, çimlenme ve üretim materyalinin hazırlandığı, 5. Tohum Laboratuarları; bahçe bitkilerinin tohumlarının kimyasal veya fiziksel olarak kalite analizlerinin yapıldığı, 6. Doku Kültürü Laboratuarları; meyve, sebze ve çiçek materyallerinin meristem kültürü yolu ile üretildiği, 7. Mantar Laboratuarları; mantar üretimi için gerekli misellerin üretildiği ve mantar konusunda analizlerin yapıldığı, 8. Mikroskopi Laboratuarları; çeşitli histolojik analizlerin yapıldığı ve 9. Biyoteknoloji Laboratuarları; bahçe bitkileri ürünlerinin genetik yapısı ve sorunlarının araştırıldığı laboratuarlar bölümde bulunmaktadır. Üretim Alanları: 1. Seralar: Bölümümüze ait sebze (2 adet PE sera ve 1 adet yüksek plastik tünel), süs bitkileri (1 adet PE sera 2 adet yüksek plastik tünel) ve 3 adet meyve fidanı yetiştirme serası ve 2 adet sebze alıştırma serası bulunmakta üretim tüm yıl devam etmektedir. Sebze seralarının 1 tanesinde “Organik Tarım” diğer ikisinde “Topraksız Tarım” tekniğiyle bu güne kadar domates, hıyar, biber, fasulye, salata-marul ve yaprakları yenen değişik sebzeler yetiştirilmiştir. Süs bitkileri seramızda ise Topraksız Tarım ve Klasik Tarım teknikleri kullanılarak kesme çiçek (gerbera, gül, karanfil, krizantem, şebboy, lilium, lisiantus, limonyum, glayöl, solidago ve nergis) ve doğal çiçek soğanları (Adıyaman lalesi, ağlayan gelin, kardelen, göl soğanı, misk zambağı) yetiştiriciliği yapılmaktadır. 2. Açıkta Sebze Yetiştiriciliği: Bölümümüze ait işletme alanında her türlü sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. 3. Meyve Yetiştiriciliği: Bölümümüze ait işletme alanında elma, armut, ayva, şeftali , erik, kiraz, vişne, badem, kayısı, incir, ceviz, muşmula, Trabzon hurması, turunçgil, zeytin ve bağ türleri gibi meyve ile bu türlere ait çeşitler yer almaktadır.


Program Çıktıları

1 Hedeflenen çıktıları bilimsel bir değere sahip bir konuda, araştırma planlama ve yürütme becerisi
2 Araştırmanın planlanıp yürütülmesinde iyi bir zaman yönetim becerisi edinmiş,
3 Kaynak araştırması yapma ve elde edilen bilgileri sistematik olarak kayıt altına alma becerisi
4 Bulgularını sunma ve tartışma becerisi
5 Bilimsel bir makale yazma becerisi
6 Bilimsel düşünebilen ve yaşam boyu öğrenmeye açık bir nitelik edilmiş

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9102016112004 Türkçe Bahçe Ürünlerinde Kalite ve Standartlar Zorunlu 3 - - 9
BAB-SG-DOK-G Türkçe Bahçe Bitkileri Seçmeli Grubu Doktora Güz Seçmeli - - - 21
FENETKZRT2021 Türkçe Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 2 - - 6
Toplam 5 0 0 36
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
BAB-SG-DOK-B Türkçe Bahçe Bitkileri Seçmeli Grubu Doktora Bahar Seçmeli - - - 24
FENDRSEM1 Türkçe Seminer I Zorunlu 1 - - 6
Toplam 1 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
FENDRTEZONE Türkçe Tez Önerisi Zorunlu - - - 16
FENDRYET790 Türkçe Yeterlilik Zorunlu - - - 9
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ694 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 19
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
FENDRSEM2 Türkçe Seminer II Zorunlu 1 - - 6
Toplam 1 0 0 30
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 25
DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 5
Toplam 0 0 0 30
BAB-SG-DOK-G - Bahçe Bitkileri Seçmeli Grubu Doktora Güz
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9102016011998 Türkçe Asmanın Biyolojisi Seçmeli 2 2 - 7
9102016031998 Türkçe Anaç Islahı Seçmeli 2 - - 7
9102016071998 Türkçe Teknolojiye Uygun Üzüm Yetiştiriciliği Seçmeli 2 2 - 7
9102016091998 Türkçe Meyve Islahı Seçmeli 2 - - 7
9102016152020 Türkçe Tarımsal Ekofizyoloji Seçmeli 3 - - 7
9102016172014 Türkçe Seralarda Abiyotik Stres Faktörleri Ve Stres Fizyolojisi Seçmeli 2 2 - 7
BAB-SG-DOK-B - Bahçe Bitkileri Seçmeli Grubu Doktora Bahar
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
9102016022004 Türkçe Bahçe Bitkileri Döllenme Biyolojisi Seçmeli 2 2 - 8
9102016082004 Türkçe Bahçe Bitkilerinin Vegetatif Çoğaltılmasında Kullanılan Sistemler Seçmeli 2 2 - 8
9102016102002 Türkçe Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Sera Düzenlemesi, Üretim ve İşletme Seçmeli 2 - - 8
9102016142009 Türkçe Molekuler Genetik Haritalama ve Kantitatif Genetik Analizleri Seçmeli 3 - - 8
9102016162011 Türkçe Bahçe Ürünlerinde Fizyolojik Bozukluklar Seçmeli 3 - - 8
9102016182016 Türkçe Serada Organik Tarım Seçmeli 2 - - 8
9102016202017 Türkçe Kültürü Yapılan Mantar Türleri ve Yetiştirme Teknikleri Seçmeli 3 - - 8
EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 - 6
EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 - - 4